Komunikat dotyczący zdalnego prowadzenia zajęć, konsultacji i pracy badawczej

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim została wypracowana procedura zdalnego odbywania konsultacji i możliwości prowadzenia zajęć w formach elektronicznych.

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r., został wprowadzony obowiązek odbywania konsultacji online dla studentów przez pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych. Konsultacje powinny się odbywać w stałych, wcześniej ustalonych godzinach. Nauczyciele akademiccy zostali także zobowiązani do stałej dostępności online w czasie zaplanowanych wcześniej zajęć dydaktycznych.

W trakcie zawieszenia zajęć nauczyciele akademiccy mogą odbywać zajęcia w formach elektronicznych za pośrednictwem portalu edukacyjnego UG lub  w ramach usługi MS Teams (instrukcja logowania i zakładania konta dostępna  w Portalu Pracownika) lub innych formach nauczania zdalnego stosowanych na poszczególnych wydziałach. Konieczne jest ewidencjonowanie tych  zajęć oraz weryfikacja uczestnictwa studentów, zgodnie z zaleceniami wydziałów (na bieżąco powinny być sporządzane listy przedmiotów realizowanych na wydziale w formie elektronicznej oraz listy obecności uczestników poszczególnych zajęć). W celu organizacji zajęć w formie elektronicznej nauczyciele akademiccy powinni kontaktować się ze studentami za pośrednictwem Portalu Studenta. Studenci zostali zobowiązani do codziennego sprawdzania informacji, które będą sukcesywnie umieszczane w Portalu Studenta.

W sytuacjach pilnych studenci mogą kontaktować się z dziekanatami lub innymi jednostkami na UG.  Obsługa została jednak ograniczona do niezbędnego minimum. Wprowadzono również dyżury pracowników administracyjnych w poszczególnych jednostkach, do których można się zgłaszać w sytuacjach szczególnej wagi. Zaleca się kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dziekani i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich zostali zobowiązani do czasowego wygaszenia pracy w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, opiekunowie zaś do zorganizowania pracy, w miarę możliwości, w systemie zdalnym. Kierownicy jednostek naukowo-badawczych oraz projektów zostali zobowiązani do zorganizowania pracy badawczej zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych i również, w miarę możliwości, wprowadzenie pracy zdalnej.

Do wszystkich studentów oraz pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych został wysłany informacyjny mailing nt. konsultacji i możliwości odbywania zajęć online. Wysłane zostało także przypomnienie i prośba o nieopuszczanie miejsca zamieszkania bez pilnej potrzeby oraz  unikanie miejsc, w których przebywają duże grupy osób. Niezmiennie przypominamy naszym studentom i pracownikom o konieczności stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie zarządzenia i informacje nt. funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz dotyczące zagrożenia koronawirusem, znajdują się na specjalnej stronie Uczelni: Koronawirus SARS-CoV-2

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego