Kolejni badacze laureatami konkursu NCN MINIATURA 5

Naukowcy z UG znaleźli się w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5. Na pojedyncze działania naukowe otrzymali dofinansowanie badacze z Wydziałów Biologii, Chemii, oraz z Wydziałów Filologicznego, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji UG i z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. W sumie - 13 projektów naukowców z UG.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys.  zł na działanie trwające do 12 miesięcy.

O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania opiewają na niemal 4 mln zł.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty dotyczące historii i dziedzictwa kulturalnego. Nie zabrakło także badań nad współczesnymi zagadnieniami, które mają wpływ na życie i zdrowie człowieka. Finansowanie w poszczególnych grupach nauk: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 26 działań o wartości 577 986 zł, nauki ścisłe i techniczne: 39 działań o wartości 1 444 728 zł i nauki o życiu: 43 działania o wartości 1 970 685 zł.

W konkursie MINIATURA 5 dofinansowanie otrzymało 108 projektów naukowców z polskich uczelni i instytucji naukowych. Pracownicy UG złożyli 35 wniosków,  a finansowanie otrzymało już 13 działań. Do badaczy dr Natalii Wiśniewskiej z Wydziału Biologii, dra Jakuba Faktora z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi i dra Łukasza Cory z Wydziału Prawa i Administracji dołączyło kolejnych 10 laureatów z UG.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:

dr Urszula Zarzecka z Wydziału Biologii, wniosek pt. Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł);

 dr Anna Iglikowska Wydziału Biologii, wniosek pt. Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda) (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł);

 dr inż. Karolina Wiktoria Stojowska-Swędrzyńska z Wydziału Biologii, wniosek pt. Rola wstrzymania cyklu komórkowego na etapie sekwestracji DNA podczas "eclipse period" w indukcji stanu przetrwałego bakterii Escherichia coli" (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł);

dr Magdalena Maria Podlacha z Wydziału Biologii, wniosek pt. Ocena ośrodkowej odpowiedzi immunologicznej indukowanej obecnością bakteriofagów w tkance nerwowej (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł);

dr inż. Irena Anna Bylińska z Wydziału Chemii, wniosek pt. Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł);

dr Mateusz Kowalik z Wydziału Chemii, działanie pt. Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej kompleksów bizmutu(III) z pochodnymi pirazyny (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł);

dr inż. Małgorzata Gawrońska z Wydziału Chemii, działanie pt. Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 46 200,00 zł);

dr Małgorzata Lisowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, działanie pt. Sygnalizacja przez receptor CD20 w chłoniaku z komórek B (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 771,00 zł);

dr Karolina Rudnicka z Wydziału Filologicznego, działanie pt. Obecność zgodności (lub jej brak) między liczbą (mnogiego) podmiotu a jego rzeczownikowego dopełnienia jako cecha specyficzna dla danego języka (angielski, niemiecki, czeski, polski) - badanie akceptowalności (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 11 000,00 zł);

dr Dagmara Budnik-Przybylska z Wydziału Nauk Społecznych, działanie pt. Psychofizjologia wyobrażeń w sporcie (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 46 200,00 zł).

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG