Kompleksowa obsługa wizyt gości zagranicznych oraz pobytów badawczych i dydaktycznych profesorów wizytujących w UG

Pod kierunkiem prof. Anny Jurkowskiej - Zeidler, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz prof. Wiesława Laskowskiego, Prorektora ds. Badań Naukowych zostały przygotowane zasady kompleksowej obsługi wizyt gości zagranicznych oraz pobytów badawczych i dydaktycznych profesorów wizytujących w UG.

- Internacjonalizacja uczelni wyższych jest procesem włączania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego oraz globalnego w badania naukowe i kształcenie na poziomie akademickim. Przez ostatnie lata procesy internacjonalizacji szkolnictwa wyższego nabrały nowej, szczególnej dynamiki – podkreśla prof. Anna Jurkowska-Zeidler.

Umiędzynarodowienie uczelni to już nie tylko wymiana studentów. To przede wszystkim budowanie środowiska akademickiego opartego na zasadach tolerancji, otwartości i wrażliwości kulturowej oraz rozwijanie wielopłaszczyznowych relacji z uczelniami w kraju i za granicą.

- Wiąże się z tym potrzeba wzmocnienia kompetencji pracowników administracyjnych i naukowych oraz mechanizmów ich współpracy. Warto inwestować w internacjonalizację – argumentuje prof. Wiesław Laskowski - nie tylko ze względu na podnoszenie jakości kształcenia. Wielokulturowe środowisko mobilizuje wykładowców do doskonalenia swoich badań naukowych i wymiany doświadczeń badawczych z zagranicznym środowiskiem naukowym (wspólne konferencje naukowe, wspólne publikacje naukowe), a studentom i doktorantom daje wyjątkowe możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych i uczenia się od siebie nawzajem.

 

 W celu wzmacniania potencjału dydaktycznego i naukowego oraz rozwijania jakości kształcenia studentów i doktorantów nasz Uniwersytet w ramach programu „Profesorowie wizytujący w UG” może zapraszać wybitnych naukowców jako profesorów wizytujących z renomowanych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Program dotyczy finansowania krótkich (2-4 tyg.) i średnich (5-12 tyg.) pobytów osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora  w zagranicznej uczelni. Beneficjent programu otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych lub / i prac badawczych. Ostateczny termin złożenia wniosku: 06.12.2021 godz. 12:00. Szczegóły dotyczące konkursu i procedury składania wniosków znajdują się na stronie Do głównych kryteriów konkursowych należą w szczególności: renoma naukowca, interdyscyplinarna tematyka, a także szansa na rozwiniecie dalszej współpracy naukowej (staże młodych pracowników nauki, wspólne publikacje, współautorstwo rozpraw doktorskich).

 

Opracowany został także Regulamin przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu który ujednolica i porządkuje obsługę zagranicznych wizyt w UG.

Regulamin określa zasady przyjmowania gości zagranicznych przyjeżdzających na Uniwersytet Gdański w celu prowadzenia badań naukowych lub kształcenia - w szczególności przyjazdy w ramach: umów o współpracy naukowej, porozumień międzyrządowych, realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych, działalności badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu. Przez gościa zagranicznego należy rozumieć osobę mającą miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub której instytucja macierzysta ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uniwersytet Gdański może pokryć koszty pobytu gościa, w szczególności diet, zakwaterowania i podroży, w przypadkach, gdy koszty te nie zostaną pokryte przez uczelnię macierzystą, instytucję zewnętrzną lub z innego źródła. Regulamin wprowadza także „Rejestr przyjazdów zagranicznych” prowadzony w sposób jednolity i ogólnouniwersytecki w Sekcji ds. Obsługi Profesorów Zagranicznych Biura Współpracy Międzynarodowej.

 

Wsparciu obsługi wizyt zagranicznych na naszym Uniwersytecie służy także przewodnik WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA , opracowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Działem Kadr i Biurem Prawnym, w którym zawarte są podstawowe informacje i procedury w zakresie form zatrudniania cudzoziemców, mobilności akademickiej, nawiązywania współpracy z zagranicznymi uczelniami.

BWZ