Projekt „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim - Znane i nieznane oblicza nauki” z pozytywną rekomendacją ekspertów

Nauka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym – pozwala określić kierunki rozwoju społeczeństw, kształtuje strategie polityki gospodarczej, wskazuje szanse i zagrożenia dotyczące funkcjonowania człowieka w jego ekosystemie. Jednocześnie często w życiu codziennym pozostaje niezauważona, do momentu, kiedy nie pojawi się w mediach w przejaskrawionej lub wykrzywionej postaci. Stereotypizacja dotyczy głównie nauk eksperymentalnych, które sprowadza się do nośnych haseł typu GMO, in-vitro, konserwanty w produktach kosmetycznych czy kosmetyki z filtrami UV, ale również nauk ekonomicznych, gdzie punktem odniesienia dla przedstawianych zjawisk jest pogoń za wzrostem PKB, podczas gdy ekonomiści wyraźnie wskazują na ukształtowane epoki post-PKBowskiej, tzw. zielona ekonomia czy zrównoważony rozwój traktowane są jedynie jako alternatywy. Jednocześnie duża część społeczeństwa nie rozpoznaje wszechobecnych zagrożeń życia codziennego, takich jak pułapka kredytowa, zagrożenia cyberbankowości, zmiany klimatyczne, wpływ reklam na wybory produktów spożywczych i kosmetycznych czy też sztuczna inteligencja.  Niepokojące dane dotyczące spadku liczby szczepień czy elektromobilności, narastające „bańki spekulacyjne” są bardzo ważnym sygnałem, że kształtowanie właściwego odbioru społecznego nauki powinno być jednym z filarów jednostek akademickich. Pokazywanie właściwych wzorców i edukowanie społeczeństwa powinno objąć dzieci, młodzież, ale także dorosłych o uformowanych poglądach. Celem projektu jest wzmocnienie dialogu na linii nauka-społeczeństwo poprzez przekazywanie rzeczowych, opartych na wiedzy i dowodach naukowych, ale podane w przystępnej formie i zrozumiałym językiem informacji społeczeństwu. Inną formą jest popularyzacja nauki poprzez organizację cyklicznych zajęć w postaci wykładów, pokazów i warsztatów organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Ma to na celu wzmocnić pozytywny odbiór nauki przez społeczeństwo, kiedy to nauka wychodzi naprzeciw jej pośrednim odbiorcom, staje się otwartą i przystępną w odbiorze.

W projekcie przewidziano następujące działania:

1.            Spotkania otwarte w formie kawiarni naukowych.

2.            Konkurs na najlepszą prezentację adresowany do młodzieży szkolnej.

3.            Debaty oksfordzkie kierowane do młodzieży szkół licealnych.

4.            Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS).

5.            Grę miejską.

6.            Dzień Zrównoważonego Rozwoju na UG.

7.            Organizację konferencji dla młodych naukowców.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, dzięki łączeniu nauk eksperymentalnych ze społecznymi. Będzie realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Budżet projektu wynosi ponad 330 tys. zł.

W przygotowanie projektu zaangażowane były: dr hab. Barbara Pawłowska, prof.UG i dr Magdalena Markiewicz  z Wydziału Ekonomicznego, a także dr hab. Beata Grobelna, prof. UG z Wydziału Chemii, która jest kierownikiem całego projektu.

Biuro Promocji