„Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie” – pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektu POWER

Głównym założeniem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej na wsparcie wybitnie zdolnych studentów w uczelni.

W ramach wdrożenia modelu tutoringu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez Uczelnię będzie:

1.            Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu podczas studiów I stopnia lub pierwszych 3 lat jednolitych studiów magisterskich. Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning).

2.            Udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i ewaluacji projektu.

Uczelnia otrzyma środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych (w ramach pierwszego projektu „Mistrzowie dydaktyki”) oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni.

W projekcie weźmie udział 38 nauczycieli ze wszystkich Wydziałów UG oraz 25 studentów.

Budżet projektu wynosi ponad 250 tys. zł.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG (Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia).

stopka
Biuro Promocji