Doktorat w inny sposób. Projekty UG dofinansowane z programu MEiN

Doktorat Wdrożeniowy grafika

Doktorat jako projekt przedsiębiorczy? W ramach przedsięwzięcia MEiN zdobycie tytułu naukowego nie musi się wiązać z pracą tylko na uniwersytecie. Dwie propozycje z Uniwersytetu Gdańskiego weszły do piątej edycji programu “Doktorat Wdrożeniowy”.

“Doktorat Wdrożeniowy” jest pracą naukową, która poza wartością merytoryczną, ma bezpośrednio wspomóc funkcjonowanie miejsca pracy doktoranta. Dzięki takiemu rozwiązaniu aspirujący naukowcy mogą  rozwijać się w przestrzeni akademickiej jak i w zawodowej.

W roku 2021 do programu “Doktorat Wdrożeniowy” zakwalifikowały się  dwa projekty z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed :

  1. „Badanie potencjału terapeutycznego inhibitorów białka Rab27A stosowanych w kombinacji z inhibitorami receptora PDL1 lub cząsteczkami indukującymi ukierunkowaną degradację lizosomalną receptorów punktu kontrolnego układu odpornościowego”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
  2. „Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych”, którego kierownikiem jest dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Podczas pierwszego etapu trwania projektu doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 3450 zł. Następnie, jeśli zostanie pozytywnie oceniony podczas  śródokresowego planu badawczego, stypendium wzrasta do 4450 zł. Czas trwania pisania doktoratu nie może być dłuższy niż 4 lata.

Projekt MEiN jest kierowany do doktorantów, którzy jednocześnie pracują w pełnym wymiarze poza uczelnią.

Więcej informacji o projekcie

Marcel Jakubowski/Zespół Prasowy UG