Infrastruktura badawcza FarU na wyciągnięcie ręki

Naukowcy Uczelni Fahrenheita zyskali nowe narzędzie, które istotnie ułatwi prowadzenie projektów i prac badawczych. W ramach projektu grantowego pt. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni opracowano system wspólnego zarządzania infrastrukturą badawczą uczelni członkowskich. W spisie skatalogowano 132 pozycje dużej aparatury oraz 59 laboratoriów (core lab), w tym 2 strategiczne.

Na podstawie analizy infrastruktury GUMed, PG i UG pod kątem wykorzystywanych technologii oraz zastosowań wyodrębniono 18 kluczowych kategorii, a także określono udział infrastruktury poszczególnych uczelni w każdej z nich.

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://resources.faru.edu.pl/, na stronie UG: https://ug.edu.pl/nauka. Można do niej dotrzeć także poprzez stronę główną FarU https://faru.edu.pl/pl.

W pierwszym etapie realizacji tego zadania dokonano inwentaryzacji kluczowej infrastruktury badawczej należącej do Uczelni Fahrenheita.

Był to niezwykle skomplikowany i wymagający proces. Inwentaryzację przeprowadzono niezależnie na każdej uczelni, przy wykorzystaniu odrębnych narzędzi informatycznych. Katalogowaniu podlegała infrastruktura stanowiąca tzw. dużą aparaturę badawczą. Do tej kategorii zaliczono urządzenia naukowo-badawcze o wartości przekraczającej 500 000 zł, a także aparaturę naukowo-badawczą o mniejszej wartości, ale posiadającą unikalny charakter lub stanowiącą kluczowy element wyposażenia danego laboratorium i umożliwiającą przeprowadzenie unikatowych analiz – wyjaśnia prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU, lider zespołu ds. infrastruktury badawczej.

Dodatkowo inwentaryzacji podlegały laboratoria badawcze typu core lab, zdefiniowane jako laboratoria zawierające unikalny zestaw aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury pomocniczej i umożliwiające kompleksowe badania z użyciem konkretnej technologii. W spisie wyszczególniono także infrastrukturę o znaczeniu strategicznym, czyli wykazaną na mapie infrastruktury strategicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji lub w innych dokumentach krajowych lub zagranicznych.

Przewiduje się, że korzyści wynikające z konsolidacji uczelni FarU na poziomie kluczowej infrastruktury naukowo-badawczej, zwłaszcza w obrębie wspólnych kategorii, obejmą optymalizację wykorzystania infrastruktury, lepszy dobór urządzeń oraz racjonalizację kosztów ich eksploatacji. Ponadto ściślejsza współpraca między uczelniami na dalszych etapach konsolidacji, np. specjalne powiązania organizacyjne w obrębie węzłów, umożliwi efektywniejsze zarządzanie rozwojem i modernizacją infrastruktury Uczelni Fahrenheita.

Wykres

Wykres 1. Kategorie kluczowej infrastruktury badawczej FarU, oprac. Anna Wróblewska/Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Grubość linii łączącej symbol uczelni z węzłem odpowiada udziałowi infrastruktury tej uczelni w danym węźle. Średnica węzła jest proporcjonalna do sumy wag nadanych infrastrukturze należącej do danej kategorii dla wszystkich uczelni FarU

Wykorzystując informacje uzyskane w trakcie prac, zaprojektowano i stworzono oprogramowanie przybliżające infrastrukturę badawczą wszystkich trzech uczelni. W wyniku tych działań został uruchomiony anglojęzyczny serwis umożliwiający publiczny dostęp do informacji na temat kluczowej aparatury FarU oraz pozwalający na jej przeszukiwanie.

Baza ta będzie na bieżąco aktualizowana i umożliwi optymalne wykorzystanie zasobów infrastruktury badawczej naukowcom Uczelni Fahrenheita, a także usprawni prezentację zasobów jednostkom poza FarU, ułatwiając promocję i wspierając współpracę z podmiotami zewnętrznymi – dodaje prof. Zaleska-Medynska.

Informacje prezentowane w bazie obejmują między innymi krótki opis aparatury, lokalizację danego aparatu, dane kontaktowe do opiekuna aparatu lub laboratorium a także informację do jakiego typu działalności aparatura może być wykorzystywana. Zasady udostępniania aparatury należy ustalać indywidualnie z opiekunem lub operatorem danego aparatu. 

Tabela 1. Zestawienie liczby kluczowej infrastruktury badawczej w poszczególnych jednostkach Uczelni Fahrenheita (stan na dzień 1.01.2022 r.)

Uczelnia

Jednostka uczelni

Kluczowa infrastruktura badawcza

Duża aparatura

Laboratoria (core lab), w tym strategiczne

UG

Wydział Biologii

8

3 (1)

Wydział Chemii

9

5

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

2

12

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

16

4

Wydział Oceanografii i Geografii

2

1

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

8

0

Wydział Filologiczny

0

5

Wydział Historyczny

0

1

SUMA UG

45

30 (1)

GUMed

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

8

0

Wydział Lekarski

5

7 (1)

Wydział Farmaceutyczny

3

5

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

0

1

SUMA GUMed

16

13 (1)

PG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

10

4

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

7

3

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

8

8

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

17

1

Wydział Chemiczny

12

0

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

17

0

SUMA PG

71

16

FarU         SUMA

132

59 (2)

FarU