Uniwersytet Gdański w prestiżowym Times Higher Education Impact Rankings

Times Higher Education po raz drugi opublikował prestiżowe zestawienie uczelni wyższych realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030, a więc zaangażowanych w rozwiazywanie najistotniejszych problemów globalnych współczesnego świata takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, brak wystarczającego dostępu do wiedzy, zmiany klimatyczne, czy dewastacja środowiska naturalnego.  

W opublikowanym 22 kwietnia 2020 roku zestawieniu THE Impact Rankings Uniwersytet Gdański oceniony został bardzo wysoko pod względem wkładu w realizację Celu 14. „Życie pod wodą”, którego sens sprowadza się do ochrony oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywania ich potencjału w sposób zrównoważony. W tej kategorii uczelnia uplasowała się na 42. miejscu spośród 242 instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata. Ten niewątpliwy sukces potwierdza wysoką pozycję Uniwersytetu Gdańskiego (współtworzącego Europejski Uniwersytet Nadmorski, European University of the Seas,  SEA-EU) wśród uczelni prowadzących badania i kształcenie powiązane z  tematyka morską.

Wysoką pozycję Uniwersytet odnotował także w zakresie realizacji Celu 11. „Zrównoważone miasta i  społeczności” -  tj. przedział 101-200 na 470 uczelni ocenianych w ramach tego Celu. Dostrzeżono wkład uczelni w działania na rzecz eliminowania negatywnych skutków gwałtownej urbanizacji, poprawy efektywności wykorzystania zasobów, ograniczenia zanieczyszczeń, dostępu do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa, transportu i innych, by uczynić miasta bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

W rankingu globalnym uwzględniającym wszystkie 17 Celów uczestniczyło 766 najlepszych uczelni wyższych z  85 krajów, w tym 5 z Polski. Uniwersytet Gdański sklasyfikowano w przedziale 301-400. W tym samym przedziale znalazł się Uniwersytet Warszawski. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska sklasyfikowane zostały w przedziale 401-600.

THE Impact Rankings odzwierciedla aktualny trend w dyskusji na temat oceny społecznego i  ekonomicznego znaczenia i wpływu uczelni wyższych. Oprócz aktywności naukowej i edukacyjnej uczelni, w rankingu brane pod uwagę są także działania w obrębie tzw. trzeciej misji uczelni i jej zaangażowania społeczno-gospodarczego. Tym samym ranking promuje i podkreśla wagę tych działań, wkład uczelni w realizację globalnej agendy rozwoju oraz ich wpływu na poprawę jakości życia, środowiska i klimatu. Bardzo wysoka pozycja Uniwersytetu Gdańskiego w tym rankingu potwierdza jego siłę w wybranych obszarach specjalizacji naukowej, a także znaczenie prowadzonych badań, kształcenia, współpracy z otoczeniem  społeczno-gospodarczym dla rozwoju miasta Gdańska i całego regionu.

Pełne zestawienie wyników THE Impact Rankings 

Ocenę wpływu uczelni na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oparto o precyzyjnie dobrane wskaźniki, indywidualne dla każdej kategorii celów. Więcej na temat metodologii

Ranking
Ranking
Ranking
Biuro Promocji