Spotkanie zespołów SEA-EU DOC na Malcie

Podsumowanie dotychczasowych prac w ramach projektu SEA-EU DOC, plan na najbliższe miesiące oraz przygotowanie warsztatów dla doktorantów w zakresie podnoszenia kompetencji  i działania na rzecz upowszechniania efektów projektu, to główne punkty drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu SEA-EU DOC, które odbyło się na Uniwersytecie Maltańskim.

Spotkanie odbyło się w dniach 1-3 marca 2022 roku. Udział w nim wzięli przedstawiciele uczelni – partnerów projektu: Uniwersytet Maltański (Malta), który był gospodarzem, Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja).

Partnerzy projektu spotkali się w progach gościnnego Uniwersytetu Maltańskiego w kampusie w Valletcie, a zjazd prowadzili: prof. Nicholas Vella (Uniwersytet Maltański) oraz prof. Catherine Meur-Ferec i Justine Roddier  (Uniwersytet Zachodniej Bretanii).

W czasie spotkania zaprezentowano dotychczasowe efekty działań realizowanych w ramach projektu – między innymi rezultaty badania ankietowego na temat potencjalnych kierunków rozwoju kariery zawodowej doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich, badania grup fokusowych oraz wywiady (pisemne i wideo) z doktorami, absolwentami studiów doktoranckich, pracującymi w sektorze Blue economy. Zaproponowano także terminarz i zasady przyszłych szkoleń dla doktorantów oraz sposoby upowszechniania wyników projektu. Liderzy projektu z poszczególnych uniwersytetów uczestniczyli również w spotkaniu z Panią Agnès von der Mühll, ambasadorką Francji na Malcie.

Projekt „Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe” (SEA-EU DOC) jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+ w konsorcjum European University of the Seas (SEA-EU). Celem SEA-EU DOC jest wypracowanie dobrych praktyk na podstawie doświadczeń absolwentów uczelni partnerów oraz zaoferowanie europejskim uniwersytetom standardów kształcenia i wyposażania doktorantów w kompetencje potrzebne do podjęcia zatrudnienia na pozaakademickim rynku pracy w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Projekt ma także na celu wzmocnienie współpracy między partnerami, promowanie rozwoju, testowanie wdrażania innowacyjnych praktyk oraz rozwijanie przedsiębiorczości i aktywnej współpracy w różnych obszarach wśród doktorantów i doktorów. Uniwersytet Gdański jest liderem 1. zadania (Intellectual Output 1), w ramach którego przygotowywane są wywiady (pisemne oraz wideo) z absolwentami studiów doktoranckich – doktorami, którzy pracują w szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej.

Uniwersytet Gdański w czasie drugiego międzynarodowego spotkania SEA-EU DOC reprezentowali: prof. Barbara Pawłowska (Wydział Ekonomiczny) – kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkowie zespołu: prof. Barbara Klassa (Wydział Historyczny), dr Anna Panasiuk (Instytut Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii), dr Beata Czechowska-Derkacz (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych) oraz mgr inż. Mateusz Byczkowski (Centrum Komunikacji i Promocji – Zespół Promocji).

Projekt SEA-EU to sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uczelni, który realizuje wizję międzynarodowego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego. Jego celem jest budowanie konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, zapewnienie mobilności studentów i pracowników oraz zadbanie o najwyższą jakość kształcenia. W związku z ogłoszeniem konkursu na poszerzenie istniejących sojuszy w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, do konsorcjum już wkrótce dołączą nowi partnerzy z Uniwersytetu Parthenope w Neapolu, Uniwersytetu w Algarve oraz Uniwersytetu Nord w Bodo. 

dr Beata Czechowska-Derkacz, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG, specjalista ds. promocji badań naukowych