Obniżone pensum dydaktyczne od roku akademickiego 2022/23!

- Niższe pensum dydaktyczne w nowym roku akademickim da możliwość nauczycielom akademickim Uniwersytetu Gdańskiego zintensyfikowania działań związanych m.in. z działalnością naukową. To kolejny krok w realizacji naszej Polityki rozwoju kadr - podkreśla Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

 

Dbałość o rozwój kadry akademickiej jest priorytetowym zadaniem Uniwersytetu Gdańskiego. W tym obszarze działania Uniwersytetu są podporządkowane misji, wizji i wartościom określonym w Strategii rozwoju UG na lata 2020–2025 oraz zasadom Europejskiej Karty Naukowca. Strategiczne działania UG – wdrażanie kolejnych zmian w ramach HR Excellence in Research, przyjęcie Polityki rozwoju kadr UG oraz nowego systemu oceny osiągnieć nauczycieli akademickich - odpowiadają na rzeczywiste i wielokrotnie zgłaszane potrzeby całej społeczności akademickiej, porządkując sprawy kariery naukowej i doceniając wartość ścieżki dydaktycznej w kompetencjach kadry akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

W rozpoczynającym swój bieg nowym okresie ewaluacji działalności naukowej (2022-2025) oraz wobec stopniowego zwiększania zatrudnienia nauczycieli w grupie pracowników dydaktycznych, niezbędne staje się określenie nowych wymiarów pensum dydaktycznego w UG.

- Zasadniczą intencją obniżenia wymiaru pensum dla adiunktów i profesorów uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych jest umożliwienie im intensyfikacji ich działalności naukowej - poinformował Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Ponadto osoby szczególnie zaangażowane w działalność badawczą mogą korzystać z obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu realizacji projektu lub autorstwa wybitnych publikacji naukowych. Zwłaszcza te dwie grupy stanowiskowe są zgodnie z Polityką rozwoju kadr UG zobowiązane do dalszego awansu akademickiego, w czym istotnie przeszkadzać im mogą nadmierne obciążenia dydaktyczne. Stąd w przypadku nauczycieli w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wprowadzono także maksymalny wymiar godzin ponadwymiarowych, który w nadchodzącym roku akademickim określono na poziomie 120 godzin, a docelowo - do roku akademickiego 2024/25 - osiągnie on poziom 60 godzin.  

 

Z kolei w przypadku nauczycieli zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych główną przesłanką obniżenia pensum adiunktów, profesorów uczelni i profesorów jest umożliwienie tym nauczycielom realizacji zadań, do których zobowiązują ich zasady oceny okresowej w zakresie tzw. indywidualnych osiągnieć dydaktycznych.

 

Nowością jest także uzupełnienie systemu zniżek dydaktycznych. Oprócz tych wynikających z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i poza nią, a także kierowania projektami począwszy od kolejnego roku akademickiego możliwe będzie także obniżenie pensum dydaktycznego najbardziej aktywnych naukowo  nauczycieli akademickich, którzy w poprzedzającym roku wykazali się wybitną działalnością publikacyjną.

 

 

Pensum dydaktyczne od roku akademickiego 2022/23

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

stanowisko

Liczba godzin dydaktycznych rocznie

Profesor

180

Profesor uczelni

180

Profesor wizytujący

60

Adiunkt (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego)

210

Adiunkt (ze stopniem naukowym doktora)

210

Asystent

240

maksymalny wymiar godzin ponadwymiarowych w 2022/23

120

maksymalny wymiar godzin ponadwymiarowych w 2023/24

90

maksymalny wymiar godzin ponadwymiarowych w 2024/25

60

 

Pracownicy dydaktyczni

 

stanowisko

Liczba godzin dydaktycznych rocznie

Profesor 

300

Profesor uczelni

300

Profesor wizytujący

60

Adiunkt

330

Asystent

360

Starszy wykładowca

360

Wykładowca

360

Lektor

540

Instruktor

540

 

 

 

 

zp