Skrót informacji z posiedzenia Senatu UG 30.06.2022 r.

Podziękowaniami i wręczeniem  dyplomów studentom szczególnie zaangażowanym w pomoc charytatywną na rzecz Ukrainy rozpoczęło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, 30 czerwca 2022 r.

Spotkanie otworzył Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który przywitał senatorów zgromadzonych w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. Następnie Rektor przekazał głos Prorektorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, który podziękował studentom i pracownikom UG za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie zbiórki na rzecz uchodźców napływających do Polski z terenów objętych działaniami militarnymi i na rzecz mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w swojej ojczyźnie.

 - Od pierwszego dnia, kiedy w Ukrainie wybuchł konflikt, społeczność akademicka bardzo intensywnie włączyła się do działań wspierających Ukraińców. Chcemy uhonorować symbolicznie szczególnie zaangażowanych studentów i wręczyć im dyplomy okazjonalne – powiedział prof. Arnold Kłonczyński.

Rektor prof. Piotr Stepnowski oraz Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG Agata Myszka, wręczyli dyplomy z podziękowaniami 11 osobom. Odebrali je: Joanna Jakubowska, Kacper Konarzewski, Jakub Matys, Marta Miksa, Fatima Mohammed, Andrzej Nucyk, Piotr Patalas, Kinga Szymbara, Marcelina Wilczewska, Adam Zapart oraz Jakub Zboiński.

W dalszej części spotkania Rektor prof. Piotr Stepnowski przypomniał o sukcesach, jakie uczelnia odniosła w międzynarodowych rankingach, zarówno branżowych jak i w największym krajowym - Rankingu Perspektyw. Rektor podkreślił, że choć uczelnia zdobyła najlepsze miejsce w swojej historii (16. lokata w zestawieniu Perspektyw) to wciąż nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i będziemy zmierzać jeszcze wyżej.

Dyplomy okolicznościowe z rąk Rektora UG odebrali dziekani i kierownicy tych jednostek, które najbardziej przyczyniły się do wzrostu pozycji UG we wspomnianym rankingu, tj.: Wydział Biologii (za znalezienie się wśród liderów kierunku Biologia), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (za kierunek Biotechnologia), Wydział Nauk Społecznych (za kierunki: Gospodarka przestrzenna, Filozofia, Socjologia i Psychologia), Wydział Historyczny (za kierunek Historia), Wydział Filologiczny (za kierunek Kulturoznawstwo), Wydział Chemii (za kierunek Ochrona środowiska), Wydział Prawa i Administracji (za awans do grona liderów XVI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej), Centrum Transferu Technologii UG (za innowacyjność), Centrum Zrównoważonego Rozwoju (za osiągnięcia, które umożliwiły UG awans w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022).

Po wręczeniu dyplomów przyjęty został porządek obrad i rozpoczęto głosowanie 12 wniosków. Poparto 11 z nich: wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Sergeya Samsonova, wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Adriany Miki, wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Łucji Bieleninik, wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Michała Jaśkiewicza, wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Rafała Makały, wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr Joanny Gondek, wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Antoniego Augustynowicza, wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Marii Sibińskiej, wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Stanisława Milewskiego.

Senatorowie poparli też kandydaturę Romana Tabisza na Dyrektora Biblioteki UG w miejsce odchodzącej na emeryturę Dyrektor Grażyny Jaśkowiak oraz projekt uchwały w sprawie nadania sali w budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed imienia Profesora Karola Taylora.

Kolejne zaopiniowane projekty dotyczyły zmian w programach studiów. Były to kolejno: Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 4/22 Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2022/2023, Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia o utworzeniu i prowadzeniu Studiów Podyplomowych „Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu” pod patronatem Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

W dalszej części spotkania Rektor UG poprosił o zabranie głosu Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adrianę Zaleską-Medynską, która przedstawiła roczne sprawozdanie z działań związku uczelni.

Jeden z wniosków: Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z opinią senatorów, poddany zostanie ponownej dyskusji.

Po zatwierdzeniu protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca posiedzenie zostało zamknięte.

Wszystkie uchwały z posiedzeń Senatu dostępne są w BIP

Senat Uniwersytetu Gdańskiego - informacje

EMW/Zespół Prasowy UG