Praca socjalna – jedyne takie studia magisterskie w regionie

Osoby chcące profesjonalnie pomagać i wspierać w kryzysowych sytuacjach wybraną społeczność wciąż mogą podjąć studia na kierunku Praca socjalna, realizowanym przez Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. - To kierunek dla osób zainteresowanych nie tylko wiedzą o współczesnych problemach społecznych, ale i aktywnym ich rozwiązywaniem – mówi prof. dr hab. Maria Mendel, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, Instytutu Pedagogiki UG. Rekrutacja trwa do 6 września 2022 r.

Dwuletnie studia magisterskie Praca socjalna skierowane są do absolwentów studiów licencjackich wszystkich kierunków. Zajęcia realizowane są przez akademików i specjalistów praktyków działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w elastyczny, hybrydowy sposób - online i stacjonarnie w formie bloków.

- To studia magisterskie, które Uniwersytet Gdański prowadzi jako jedna z zaledwie kilku uczelni w Polsce. Studia te trwają zaledwie dwa lata, a nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (żadne inne studia nie upoważniają bezpośrednio do zatrudnienia w ramach tej profesji) – mówi prof. dr hab. Maria Mendel. - Przyszli magistrowie pracy socjalnej studiują w UG unikatowo, łącząc stacjonarną formę zajęć z formą zdalną, z lekką przewagą tej drugiej.

Szeroki wybór modułów,  interdyscyplinarny charakter studiów

Praca socjalna jest jednym z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów, łączy elementy pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa. Studenci w czasie zajęć korzystają z bogatej oferty modułów, wśród których mogą poznawać treści w zakresie: innowacji w organizacji i zarządzaniu w pomocy społecznej, asystentury rodzin w pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej, pracy socjalnej z seniorami i pracy socjalnej z osobami z uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi.

Możliwości zatrudnienia

Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Umożliwiają również podjęcie pracy w zawodzie animatora społecznego, organizatora społeczności lokalnych, asystenta:  rodzin, osób niepełnosprawnych, seniora czy wychowawcy w domach dziecka, koordynatora pieczy zastępczej

Warto podkreślić, że wśród zdobywanych w czasie nauki kompetencji miękkich są m.in.:  diagnozowanie środowiska, inicjowanie działań pomocowych i interwencji społecznych, praca ze społecznością lokalną i innymi instytucjami pomocowymi.

Absolwenci Pracy socjalnej  mogą być zatrudnieni w:

  • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
  • wydziałach polityki społecznej,
  • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej,
  • w centrach integracji społecznej,
  • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów),
  • organizacjach pozarządowych, m.in. stowarzyszeniach i fundacjach,
  • szpitalach, zakładach karnych.

 

Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych, innych oraz inicjować powstawanie grup samopomocowych, podnoszących kompetencje życiowe (takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje).

Rekrutacja i wymagane dokumenty

Rekrutacja trwa do 06 09 2022r. Dokumenty wymagane przy rejestracji to: dyplom ukończenia studiów licencjackich lub zaświadczenie i zaświadczenie o średniej lub suplement dyplomu.

Więcej informacji o kierunku

Link do rekrutacji:

ug.edu.pl/kandydaci

studenci.irk.ug.edu.pl

EMW/Zespół Prasowy UG