Podsumowanie konkursu „Research Potential Database”

W maju 2022 roku władze Uniwersytetu Gdańskiego zaprosiły naukowców uczelni partnerskich SEA-EU do udziału w konkursie „Research Potential Database” SEA-EU, który miał zachęcić do podjęcia lub umocnienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej przy wykorzystaniu informacji dostępnych w Bazie Potencjału Badawczego „Research Potential Database”.

Wnioskodawcami projektu mogły być osoby będące nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uniwersytecie Gdańskim jako podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych. Zgłoszone inicjatywy miały za zadanie angażować naukowca lub grupę badawczą z co najmniej jednej zagranicznej uczelni z konsorcjum SEA-EU.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało przyznanych 8 jednorazowych grantów w wysokości 10 000 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację wyjazdów służbowych naukowców UG oraz wizyt grup badawczych z uczelni partnerskich SEA-EU.

Jury konkursu doceniło projekty:

European Public History, którego celem jest edukacja społeczeństwa na temat wspólnej historii zaangażowanych w ten projekt krajów: Chorwacji, Francji, Niemiec i Polski. W projekt zaangażowani są prof. dr hab. Beata Możejko, dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG (Wydział Historyczny UG) prof. Yves Coativy (Faculty of Humanities and Social Sciences UBO), prof. Gonzalo Butron (Faculty of Arts UCA) oraz prof. Sebastian Barsch (Faculty of Arts and Humanities CAU).  

Air Transport in the tourism area. Good practices Croatia and Poland, którego członkowie projektu planują opracowanie metodologii opartej na koncepcji benchmarkingu konkurencyjnego w zakresie poszukiwania najlepszych praktyk w transporcie lotniczym w zakresie usług turystycznych na przykładzie Chorwacja-Polska. W projekcie udział biorą dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego UG oraz dr Blanka Simundić (Faculty of Economics, Business and Tourism, UNIST).

Sustainable Governance of Migration, w ramach którego badacze chcą dokonać analizy sytuacji społeczności migrantów w Polsce i na Malcie. W skład zespołu wchodzą dr Elżbieta Czapka (Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz Wydział Nauk Społecznych UG) i dr Rose Marie Azzopardi (Faculty of Economics, Management & Accountancy, UM).

Strategic flexibility, digitalization and performance of small and medium enterprises in Poland and Croatia. Celem projektu jest zbadanie wpływu digitalizacji procesów oraz umiejętność adaptacji na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Chorwacji. Osobami zaangażowanymi w projekt są dr hab. Joanna Kuczewska (Wydział Ekonomiczny UG) oraz prof. Nikša Alfirević (Faculty of Economics, Business and Tourism, UNIST).

Insights into invasion mechanisms of two key decapods based on genetic differentiation studies, Projekt, który skupia się na wglądzie w mechanizmy inwazji dwóch kluczowych gatunków dziesięcionogów w ekosystemy morskie. W skład zespołu wchodzą prof. dr hab. Monika Normant-Saremb (Wydział Oceanografii i Geografii UG) i Christine Ewers-Saucedo (Faculty of Mathematics and Natural Sciences, CAU).

Establishment of research and teaching cooperation aiming to collectively analyse mechanisms underlying kidney disorders and teach within "Medical Biology" degree course. Celem projektu jest nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej mającej na celu wspólną analizę mechanizmów leżących u podstaw chorób nerek i nauczanie w ramach kierunku Biologia Medyczna. Członkami są dr Marlena Typiak (Wydział Biologii UG) oraz prof. dr hab. Katarina Vukojević (School of Medicine, UNIST).

Entanglement of multiqubits X-states, którego celem jest zbadanie przydatności ilościowego splątania kubitów w komunikacji kwantowej oraz ustalenie porządku między wskaźnikami splątania. Naukowcy pracujący nad tym zagadnieniem to dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) i dr Tony John George Apollaro (Faculty of Science, UM)

The interdisciplinary approach to data-driven reasoning and argumentation. Mgr Patryk Ciurak (Wydział Prawa i Administracji UG) i dr Tea Mijać (Faculty of Economics, Business and Tourism, UNIST) pracują nad opracowaniem kodu informatycznego, dzięki któremu sztuczna inteligencja będzie w stanie interpretować zapisy prawne. Badacze chcą stworzyć narzędzie, które pomoże nie tylko prawnikom, ale i zwykłym obywatelom.

Powołanie European University of the Seas – SEA-EU wniosło wiele fundamentalnych zmian w zakresie współpracy międzyuczelnianej, zwłaszcza w obszarze badań naukowych, kształcenia, zarządzania oraz dzielenia się zasobami w ramach konsorcjum. Jednym z najważniejszych efektów współpracy było stworzenie m.in. Research Potential Database and Shared Infrastructure Database, której powstanie koordynował zespół Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatywa pozwoliła na opracowanie wykazu grup i obszarów badawczych oraz infrastruktury 6 uczelni partnerskich. Stworzenie bazy danych dało podstawę do umocnienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w sojuszu.

Natalia Lubińska, Biuro Projektu SEA-EU