Informacja z posiedzenia Rady Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 29 września 2020 r.

Gdańsk, 29 września 2020 r.

 

Informacja z posiedzenia Rady Uniwersytetu Gdańskiego

 

W związku ze złożeniem mandatu przez dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG z funkcji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 29 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem prorektorów UG oraz Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW). Celem posiedzenia Rady było omówienie aktualnej sytuacji Uczelni, związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 oraz ustalenie harmonogramu działań zmierzających do jak najszybszego wyboru nowego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Obecny na spotkaniu Przewodniczący UKW przedstawił plan działań:

  1. Uchwalenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą szczegółowego harmonogramu wyboru Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) właściwego do wyboru Rektora UG;
  2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Rektora przez Przewodniczącego UKE;
  3. Wyznaczenie przez Radę UG terminu zgłaszania kandydatów na Rektora;
  4. Wszczęcie procedury wyboru Rektora na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz postanowień Statutu i Ordynacji Wyborczej UG.

W czasie posiedzenia Rada omówiła także kwestie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w związku z zarzutami o naruszenie praw autorskich, kierowanymi wobec dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdały, prof. UG. Dalsze działania w tej sprawie będą podejmowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który posiada kompetencje w zakresie postępowań dyscyplinarnych wobec rektorów uczelni publicznych.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Rzecznika Prasowego