Wizyta delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Splicie   

Zakończenie pierwszej fazy projektu i przygotowania do SEA-EU 2.0 są okresem intensywnych spotkań uczelni partnerskich SEA-EU nie tylko dla kadry administracyjnej i naukowej, ale także dla rektorów i dziekanów. Tym razem w ramach programu SEA-EU job shadowing delegacja złożona z władz rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego, dziekanów Wydziałów: Historycznego, Nauk Społecznych, Chemii, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz przedstawicielki biura SEA-EU odwiedziła Uniwersytet w Splicie.

Podczas spotkań z władzami UNIST Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG wspólnie z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr. hab. Arnoldem Kłonczyńskim prof. UG zaprezentowali proces umiędzynarodowienia badań naukowych, kształcenia oraz zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Gdańskim. Jednym z tematów spotkania była także dalsza współpraca obu uczelni w ramach sojuszu SEA-EU, którego druga edycja zaczyna się w styczniu 2023 roku. Do najszerzej omawianych tematów należały kwestie zarządzania projektem, struktury uniwersytetów i zespołów SEA-EU 2.0. Warto dodać, że obie uczelnie będą wspólnie odpowiedzialne za pakiet roboczy „European Campus Life”, którego celem będzie stworzenie inkluzywnych, cyfrowych, ekologicznie interdyscyplinarnych oraz innowacyjnych ścieżek kształcenia.  

Aspekty współpracy na poziomie lokalnych zespołów koordynatorskich zostały również omówione na spotkaniu, w którym wzięły udział Ivana Jadrić, kierowniczka biura SEA-EU UNIST oraz Natalia Lubińska reprezentująca biuro SEA-EU Uniwersytetu Gdańskiego.  

Program przewidywał także bilateralne spotkania Dziekanów Wydziału Historycznego dr. hab. Arkadiusza Janickiego, prof. UG, Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Michała Harciarka, prof. UG z władzami wydziału humanistycznego w Splicie, a także wizytę na Wydziale Chemii i Technologii UNIST Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii dr hab. Eweliny Król, prof. UG i Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beaty Grobelnej, prof. UG.  

Rozmowy na szczeblu władz rektorsko-dziekańskich Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Splicie pozwoliły na wypracowanie nowych ścieżek współpracy międzynarodowej oraz wzmocniły wymianę naukową także na poziomie poszczególnych wydziałów.  

NL/SEA EU