Symboliczne tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla rektorów gdańskich uczelni w jubileuszowym roku 50-lecia UG - relacja

Zdjęcia z uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa

Uniwersytet Gdański uhonorował tytułem doktora honoris causa pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku – Panów Profesorów Stefana Angielskiego,  Zbigniewa Grzonkę oraz Edmunda Wittbrodta. W czasie uroczystości Rektorzy Seniorzy podkreślali rolę współpracy Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w budowaniu silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku. Współpraca, która nabrała intensywnego charakteru już w latach 90. XX wieku, jest obecnie kontynuowana poprzez wspólne projekty naukowe, kierunki oraz inicjatywy, takie jak Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Farenheita. Uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Rektorom Seniorom odbyła się 5 października w Dworze Artusa w Gdańsku i jest częścią obchodów jubileuszu 50-lecia Uczelni.

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, zastępujący Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, otwierając uroczystość przypomniał o bezsprzecznej potrzebie takich autorytetów, jak uhonorowani Rektorzy Seniorzy, w dzisiejszym trudnym czasie, nacechowanym pokusą relatywizmu i nazbyt swobodnej interpretacji wartości niepodważalnych:

Potrzebujemy, w wymiarze instytucjonalnym, ale i osobistym, ludzi-drogowskazów, którzy zapisując  przez długie lata ciężkiej, pełnej pasji i poświęcenia pracy, karty swego życia, stworzyli swoisty kodeks, kanon moralny dla potomnych, z którego należy czerpać wzór i otuchę, do którego trzeba się odwoływać, przypominając nieustannie sens wartości akademickich, takich jak prawda, odpowiedzialność, wspólnotowość, otwartość, wolność nauki i myśli, w oderwaniu od których nie sposób budować uniwersytetu – zaznaczył.

Tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego zostały nadane rektorom gdańskich uczelni przez Senat UG 27 lutego 2020 roku. Prof. dr hab. Stefan Angielski, Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne. Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w dynamiczny rozwój Uniwersytetu Gdańskiego, w powstanie renomowanej gdańskiej szkoły naukowej chemii aminokwasów i peptydów oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie.

Uroczystość została wpisana w obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego jako wydarzenie symbolizujące współpracę trzech gdańskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to również spotkanie rektorów, przyjaciół, którzy po reformie szkolnictwa wyższego na początku lat. 90. XX wieku budowali na Pomorzu silną akademicką wspólnotę. Rektorzy Seniorzy podkreślali tę współpracę w swoich wystąpieniach, przypominając wspólne projekty naukowe, kierunki oraz inicjatywy, takie jak Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK), Pomorska Biblioteka Cyfrowa czy Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecny na uroczystości prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde Rektor Politechniki Gdańskiej zapewnił o kontynuowaniu tej współpracy poprzez takie wspólne inicjatywy, jak powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który tworzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański i który otwiera drogę do konsolidacji trzech gdańskich uczelni.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prowadzący uroczystość promotor honorowych doktoratów, przypomniał, że zapraszane do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Gdańskiego osoby nie tylko tworzą naszą historię, ale także określają ideały naszej Uczelni:

Mówiąc o Rektorach Seniorach, mamy na myśli przede wszystkim ideę solidarności. Wszyscy trzej – poza wkładem w rozwój nauki – zostali bowiem wyróżnieni <<za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie>>. Jest to wartość nie do przecenienia. Była ważna wówczas, a szczególny jej wymiar uwypuklało jeszcze miejsce – Gdańsk – miasto Solidarności. Co jednak godne podkreślenia, idea ta staje się coraz bardziej aktualna dziś, co wiąże się z wieloma czynnikami ogólnospołecznymi, zaś na poziomie akademickim – z nowymi wyzwaniami, jakie stawiają przed uczelniami dokonujące się reformy. Razem możemy stawić im czoła i wspólnym wysiłkiem zbudować silny, zintegrowany i konkurencyjny europejski ośrodek akademicki w Gdańsku – podsumował.

Laudacje wygłosili: na cześć prof. dra hab. Stefana Angielskiego – prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański); na cześć prof. dra hab. Zbigniewa Grzonki – prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański); na cześć prof. dra hab. inż. Edmunda Wittbrodta – prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański).

Prof. dr hab. Stefan Angielski – profesor nauk medycznych, wybitny naukowiec, specjalista w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, jeden z inicjatorów utworzenia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademickiej Sieci Komputerowej, powołał do życia Katedrę Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Oddział Medycyny Laboratoryjnej przy Wydziale Farmaceutycznym GUMed.

Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka – chemik, profesor inżynier, specjalizujący się w chemii organicznej oraz chemii aminokwasów i peptydów, wybitny naukowiec – twórca szkoły zajmującej się badaniem zależności między strukturą hormonów peptydowych, peptydów opioidowych oraz substratów i inhibitorów proteaz cysteinowych, a ich aktywnością biologiczną, laureat wielu prestiżowych nagród, od początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Gdańskim, współzałożyciel dwóch fundacji wspomagających Uczelnię: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera.

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – inżynier, profesor nauk technicznych, wybitny naukowiec specjalizujący się m.in. w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, automatyce i robotyce, biomechanice, technologiach kosmicznych i satelitarnych, Senator Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2015, minister edukacji narodowej w latach 2000-2001, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aktywnie działał na rzecz wejścia Polski do UE, był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego (2003-2004), członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Konwentu ds. Przyszłości Europy, Przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Z laudacji na cześć doktorów honorowych Uniwersytetu Gdańskiego

„Z radością i satysfakcją przyjęłam od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego propozycję pełnienia funkcji laudatora doktoratu honoris causa Pana Profesora Stefana Angielskiego, gdyż jako badaczka i biochemiczka mam świadomość, jak wybitnym jest On uczonym i w jak ogromnym stopniu Jego praca naukowa i organizacyjna przyczyniła się do powstania w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnym Gdańskim Uniwersytecie Medycznym) szkoły biochemii klinicznej znanej nie tylko w naszym kraju, lecz także na świecie. (…) Rzadko spotyka się naukowców o tak szerokich zainteresowaniach i wielkich osiągnięciach, posiadających świetnie usystematyzowaną wiedzę w zakresie biochemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Jego wkład w rozwój zarówno nauki światowej, jak i polskiej został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami” – prof. dr hab. Ewa Łojkowska, laudacja na cześć prof. dra hab. Stefana Angielskiego.

„Wybitne osiągnięcia naukowe Profesora Zbigniewa Grzonki i współpracowników są wysoko cenione i dostrzegane przez międzynarodową społeczność naukową, o czym świadczy wysoka cytowalność Jego prac, a także fakt, że nazwisko Profesora znalazło się w gronie dwudziestu ośmiu osób, które dwukrotnie i więcej razy wniosły wkład do wysokiego – wynoszącego 127 – indeksu Hirscha UG. Jest osobą niezwykle sumienną, na której zawsze można polegać. Przez lata pracy oraz działalności naukowej i akademickiej stał się uczonym uznanym i szanowanym w ośrodku gdańskim, w kraju i za granicą. Jego odkrycia naukowe trwale wzbogaciły zasoby wiedzy z zakresu chemii i biochemii aminokwasów, peptydów i białek, a cechy osobowe i postawa w relacjach międzyludzkich są wzorem do naśladowania wkomponowującym się istotnie w kształtowanie etosu akademickiego. Jego nazwisko wpisuje się złotymi zgłoskami w podnoszenie rangi i prestiżu naszej Alma Mater” –  prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, laudacja na cześć prof. dra hab. Zbigniewa Grzonki.

„Profesor Edmund Wittbrodt jest przykładem badacza i nauczyciela akademickiego posiadającym możliwości łączenia na wysokim poziomie pracy naukowej i dydaktycznej z działalnością społeczną, w tym parlamentarno-polityczną na szczeblu krajowym i europejskim. Ma między innymi bardzo ważny wkład w proces ulepszania stosunków polsko-niemieckich, także za sprawą pracy na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Jego postawa życiowa pokazuje dobitnie, że jest człowiekiem dialogu, otwartości i współpracy, człowiekiem pojednania, łączącym patriotyzm polski z umiłowaniem i przywiązaniem do lokalnych tradycji kaszubskich i pomorskich, jak i ze zorientowaniem na przyszłość, na przyjaźń i współpracę pomiędzy narodami Europy, na wspólnotę losu wobec trudnych wyzwań kontynentalnych i globalnych” – prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, laudacja na cześć prof. dra hab. Edmunda Wittbrodta.

Na recenzentów honorowych doktoratów powołano:

- prof. dr hab. Ewę Łojkowską (Uniwersytet Gdański), prof. dra hab. Ryszarda Tomasza Smoleńskiego (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz prof. dra hab. n. med. Andrzeja Ziembę (Polska Akademia Nauk) – recenzenci przewodu prof. dra hab. Stefana Angielskiego

- prof. dra hab. inż. Pawła Kafarskiego (Politechnika Wrocławska), prof. dra hab. Bernarda Lammka (Uniwersytet Gdański) oraz prof. dra hab. Macieja Żylicza, dr h.c. UG (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) - recenzenci przewodu prof. dra hab. Zbigniewa Grzonki

- prof. dra hab. Józefa Borzyszkowskiego (Uniwersytet Gdański), prof. dra hab. Michała Kleibera (Polska Akademia Nauk) oraz prof. dra hab. inż. Henryka Krawczyka (Politechnika Gdańska, Polska Akademia Nauk) – recenzenci przewodu prof. dra hab. Edmunda Wittbrodta

 

oprac. dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Zdjęcia z uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa / fot. Sylwester Ciszek
Biuro Rzecznika Prasowego