III edycja "Profesorów Wizytujących" rozstrzygnięta. 12 nowych naukowców odwiedzi UG!

Dwunastu naukowców z dziewięciu państw odwiedzi Uniwersytet Gdański w ramach III edycji programu "Profesorowie Wizytujący". Pierwszy z nich Yoshi Masahiko - ekonomista z Japonii, który opowie o polityce handlowej krajów Unii Europejskiej w kontekście kryzysu energetycznego - przyjedzie na UG już w następnym tygodniu! 

Wśród laureatów znajdują się wnioskodawcy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii. W grupie wybranych „wizytujących profesorów” są naukowcy z Japonii, Norwegii, USA, Kanady, Łotwy, Malty, Wielkiej Brytanii, Danii i Francji.

Po zakończeniu naboru do III edycji do projektu 1 grudnia komisja w składzie: dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej (przewodnicząca Komisji); prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowychdr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dokonała oceny nadesłanych wniosków.

- Program ten to już trwały element budowania międzynarodowego kampusu i tworzenia środowiska akademickiego opartego na otwartości i wrażliwości kulturowej. Od początku jego celem było rozwijanie wielopłaszczyznowych relacji z zagranicznymi naukowcami i uczelniami. Cieszy Nas z edycji na edycję niesłabnące zainteresowanie konkursem - obecność inspirujących zagranicznych naukowców mobilizuje do doskonalenia badań naukowych i wymiany doświadczeń badawczych, a studentom i doktorantom daje wyjątkowe możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych - powiedziała prof. Anna Maria Jurkowska-Zeidler-   Wybrane w konkursie projekty mają konkretne i wymierne cele badawcze i dydaktyczne, które doskonale wpisują się w priorytety rozwoju dyscyplin naukowych reprezentowanych w naszym Uniwersytecie, zakładają bardzo obiecujące efekty w postaci wspólnych badań naukowych, publikacji, konferencji, seminariów, a także kursów i wykładów dla studentów.

Oto pełna lista nagrodzonych projektów III edycji „Profesorów Wizytujących”:

Alexander Müller-Hermes

Alexander Müller-Hermes (University of Oslo, Department of Mathematics, Norwegia) zaproszony przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. Opiekunem projektu po stronie UG jest dr hab. Marcin Marciniak. Celem wizyty są działania dydaktyczne oraz naukowe z zakresu mechaniki kwantowej.

 

George diCenzo

George diCenzo (Queen’s University, Department of Biology, Kingston, Ontario, Kanada) zaproszony przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG&GUMed. Opiekunem po stronie UG jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Celami wizyty są działania dydaktyczne oraz naukowe z zakresu bioinformatyki.

IR

Inna Romanova (University of Latvia, Faculty of Business, Management and Economics, Łotwa) zaproszona przez Wydział Ekonomiczny. Opiekunką po stronie UG jest dr Renata Orłowska. Celem wizyty jest pokazanie studentom oraz pracownikom uczelni nowych metod nauczania i zdobywania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów.

Jesse Lerner

Jesse Lerner (Intercollegiate Media Studies, Claremont Colleges, USA) zaproszony przez Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki. Opiekunem po stronie UG jest dr Grzegorz Welizarowicz. Celem wizyty jest przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów z tematyki dotyczącej kultury oraz społeczeństwa amerykańskiego mieszkającego na terenach przygranicznych. Przeprowadzone także mają być warsztaty dla studentów Zakładu Filmów i Mediów, których zwieńczeniem będzie stworzenie filmu pt. „Gdańsk as the Borderlands”.

MM

Mark Mifsud (University of Malta) zaproszony przez Wydział Nauk Społecznych. Opiekunem po stronie UG jest dr Barbara Kijewska. Celem wizyty jest przeprowadzenie serii wykładów na temat „Ludzkość, Społeczeństwo i Środowisko”, a także wspólna praca naukowa dotycząca edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych działań środowiskowych i zrównoważonego społeczeństwa.

 

Mohsen Mobasher

Mohsen Mobasher (University of Houston-Downtown, College of Humanities and Social Sciences, USA) zaproszony przez Instytut Badań and Kulturą na Wydziale Filologicznym. Opiekunką po stronie UG jest dr Aleksandra Wierucka. Celem wizyty jest wygłoszenie serii wykładów na tematy związane z emigracją i imigracją. Powstać ma także publikacja na temat międzynarodowej migracji młodzieży na teren Trójmiasta.

Ole Boe

Ole Boe (Norwegian Police University College, Oslo, Norwegia) zaproszony przez Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych. Opiekunem ze strony UG jest dr Andrzej Piotrowski. Celem wizyty jest przeprowadzenie serii wykładów poświęconych psychologii żołnierzy oraz sposobowi radzenia sobie ze stresem. Dodatkowym celem jest wydanie kilku publikacji oraz książki o tematyce związanej z wojskowością i psychologią.

Rachel Allison

Rachel Allison (Mississippi State University, Department of Sociology, USA) zaproszona przez Wydział Nauk Społecznych. Opiekunem po stronie UG jest dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG. Celem wizyty jest przeprowadzenie serii wykładów poświęconych społecznym problemom w sporcie. Planowane jest także stworzenie co najmniej jednego artykułu, który ma ukazać się w „Sociology and Sport Journal”. Tematem przewodnim ma być porównanie sytuacji amerykańskich i polskich piłkarek nożnych.

Richard J. Whitt

Richard J. Whitt (The University of Nottingham, School of English, Wielka Brytania) zaproszony przez Wydział Filologiczny. Opiekunką po stronie UG jest dr Karolina Rudnicka. Celem wizyty jest przeprowadzenie serii wykładów dotyczących medycznych dyskursów w językach staroangielskim i staroniemieckim. Przeprowadzone mają być warsztaty z praktycznej nauki języków angielskiego i niemieckiego, a także „dyskurs o porodzie dawniej i dziś” dla studentów i pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpraca z profesorem wizytującym ma zakończyć się wspólną publikacją opartą na analizie „Late Modern English Medical Texts corpora”.

Torbjorn L. Knutsen

Torbjorn L. Knutsen (Norwegian University of Science and Technology, Department of Sociology and Political Science, Norwegia) zaproszony przez Wydział Nauk Społecznych. Opiekunem po stronie UG jest dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG. Celem wizyty jest przeprowadzenie dla studentów Instytutu Politologii wykładu monograficznego oraz konwersatoriów z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, współczesnych stosunków międzynarodowych oraz filozofii politycznej. W ramach wizyty na UG, zorganizowane zostaną także spotkanie z pracownikami Instytutu Politologii i władzami WNS oraz wykład otwarty poświęcony współczesnym wyzwaniom w stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej.

Vincent Perrichot

Vincent Perrichot (University of Rennes, Francja) zaproszony przez Wydział Biologii oraz Muzeum Inkluzji Bursztynu. Opiekunem po stronie UG jest dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG. Celem wizyty jest przeprowadzenie serii wykładów dotyczących historii ewolucyjnej mrówek, a także o formowaniu się oraz zachowaniu skamielin żywicznych. Dodatkowo, przeprowadzone mają być warsztaty z identyfikacji oraz badań nad mrówkami.

Yoshi Masahiko

Yoshi Masahiko (Kobe University Graduate School of Economics, Division of Economics, Japonia) zaproszony przez Wydział Ekonomiczny. Opiekunem po stronie UG jest dr Renata Orłowska. Celem wizyty jest przeprowadzenie wspólnych badań na temat polityki handlowej krajów Unii Europejskiej w kontekście kryzysu energetycznego. Dodatkowo, przeprowadzona ma być seria wykładów dotyczących gospodarek Europy Centralnej i Wschodniej po pandemii oraz ekonomicznej roli Japonii we współpracy z Unią Europejską.

Kryteria oceny w naszym konkursie pozostały niezmienione. Przypomnę, że są to: renoma zapraszanego naukowca i prestiż jego macierzystego ośrodka naukowego, wzmocnienie istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami, interdyscyplinarna tematyka badawcza, wpływ na jakość kształcenia studentów i młodych pracowników nauki, decydujące są także wymierne efekty naukowe wizyty mające znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej uprawianej w UG - powiedział prof. Wiesław Laskowski.

Przypomnijmy, że program dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora  w zagranicznej uczelni. Beneficjent programu otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych lub / i prac badawczych.  Szczegóły dotyczące konkursu i procedury składania wniosków znajdują się na stronie.

Jakub Starosta