Małgorzata Czermińska, Profesor Honorowa UG, stworzyła szkołę gdańskiej humanistyki, marzy o pilotażu i grze na skrzypcach. Wystawę jej poświęconą można oglądać w BUG

MCK

Wyjątkowa naukowczyni, pierwsza kandydatka na stanowisko Rektora UG i pierwsza kobieta, która zdobyła Nagrodę Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, pierwsza Profesor Honorowa Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Filologicznego - prof. dr hab. Małgorzata Czermińska przez prawie 50 lat kształciła młodych naukowców i badała literaturę na Uniwersytecie Gdańskim. Jej niesamowity dorobek w postaci ekspozycji można ogladać w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego do 26 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 2 marca 2023 nadał prof. dr hab. Małgorzacie Książek-Czermińskiej tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego, który przedstawiła dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, podkreślając zasługi Profesor Czermińskiej dla badań literaturoznawczych, działalności naukowej oraz dla samego Uniwersytetu, został przyjęty jednogłośnie. Uroczyste nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego 20 marca 2023.

We wniosku o nadanie Profesor Małgorzacie Czermińskiej tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego napisano, iż nie do przecenienia jest Jej działalność badawcza i dydaktyczna:

Panią Profesor można postrzegać jako kontynuatorkę nauczycielskiej pasji Marii Janion. Prowadzone przez profesor Czermińską wykłady, konwersatoria, seminaria magisterskie i doktoranckie ujawniały jej niezwykłą intelektualną i nauczycielską energię i stawały się dla ich uczestników miejscem intensywnego intelektualnego rozwoju. Profesor Czermińska wypromowała ponad 200 magistrów i 29 doktorów. […] Nie chodzi tutaj tylko o imponującą liczbę, lecz przede wszystkim o to, że pod jej opieką powstało nowe pokolenie badaczek i badaczy otwarte na różnorakie języki współczesnej humanistyki, podejmujące spektrum rozmaitych zagadnień, z różnych pozycji metodologicznych.

Uniwersytet Gdański docenił niezwykły dorobek naukowy Profesor Czermińskiej, której publikacje na stałe wpisały się do kanonu literaturoznawczego i ujawniają głębokie zanurzenie w tradycji, zarówno literackiej i kulturowej, jak i metodologicznej, pojmowanej jednak jako coś autentycznie żywego, podlegającego ciągłej pracy „odnawiania znaczeń”. Jej dorobek, bardzo wysoko ceniony w środowisku akademickim w Polsce i zagranicą, został uhonorowany tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz wystawą Jej poświęconą.

Środowisko uczniów Pani Profesor, skupione w dużej liczbie w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, postanowiło uczcić swoją Mistrzynię. Pieczołowicie przygotowało wystawę poświęconą swojej Promotorce, jej pasjom naukowym i pozanaukowym oraz szkole humanistyki gdańskiej, złożonej z dwóch setek magistrów oraz 29 wybitnych doktorów, wyrosłych pod Jej czujnym okiem.

Rektor UG

24 marca 2023 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego wystawę zatytułowaną „Profesor Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy – pasje” uroczyście otworzył Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, podkreślając wybitne zasługi Profesor Honorowej Uniwersytetu Gdańskiego dla humanistyki gdańskiej.

Sylwetkę naukową Profesor Czermińskiej, kolejne etapy Jej drogi naukowej, staże zagraniczne, wnikliwe seminaria doktoranckie oraz kanoniczne rozprawy naukowe m.in.: „Czas w powieściach Parnickiego”, „Teodor Parnicki”, „Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie”, „Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie” (II wydania polskie i I wydanie angielskie w tłumaczeniu prof. UG dr hab. Jean Ward), „Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik” (wespół z Grażyna Borkowską i Ursulą Phillips), „Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry”, przedstawiła Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG.

Ab

Kolejnym punktem wernisażu były wspomnienia uczniów, którzy jako inspirację do badań naukowych przywoływali m.in. katyńską historię ojca Pani Profesor – prof. dr hab. Tadeusz Sucharski, jak i wspólne z ducha harcerskie wyprawy na Pomorze – pisarz dr Andrzej Kasperek.

Wielu uczniów Profesor Czermińskiej pracuje na Wydziale Filologicznym UG: dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG, prof. dr hab. Jean Ward, dr hab. Maciej Michalski, prof. UG, prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska, dr hab. Piotr Millati, prof. UG, dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG, dr Bartosz Dąbrowski, dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG, dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG oraz na Akademii Pomorskiej w Słupsku m.in. prof. dr hab. Tadeusz Sucharski, dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP. 

Wdzięczni uczniowie podkreślali cechy osobowości Profesor Czermińskiej, które przyczyniły się do ich sukcesów oraz ukończenia rozpoczętych dzieł, a są nimi m.in. żelazna konsekwencja, trzeźwy realizm oraz serce, które wkładała w dydaktykę.

Wystawa

Osobnym wątkiem we wspomnieniach uczniów były pozanaukowe pasje promotorki: narciarstwo, pływanie, które pozwalały zachować równowagę między pracą oraz innymi niż praca radościami życia. Sama Profesor Honorowa UG wyznała, że marzy o pilotowaniu odrzutowcem i grze na skrzypcach.

Wystawę „Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy – pasje” można oglądać do 26 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Kuratorkami pięknie zaaranżowanej i multimedialnej wystawy są:
prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, dr Katarzyna Wawrzynkowska.

Tekst dr Anna Malcer-Zakrzacka, fot. Alan Stocki