Posiedzenie Senatu UG w skrócie

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 30 marca 2023r. rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad, a następnie dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG przystąpił do omawiania proponowanych zmian w Statucie uczelni.
Część z nich (m.in. uzupełnienie składu Rady Uczelni, wyborów do kolegium elektorów spośród studentów i doktorantów, regulacja wymogów dotycząca rad dyscyplin i nadawania stopni, zatrudnianie nauczycieli akademickich nieposiadających nostryfikacji dyplomów, oceny śródokresowej doktorantów) wynika z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, a nieliczne są tzw. autopoprawkami. Omawiano np. wprowadzenie do statutu rozwiązań mających zapobiegać sytuacji, w której Rada Wydziału nie wykonuje swoich zadań. Zaproponowano więc możliwość zawieszenia rady przez Rektora na określony czas, który ma dać możliwość podjęcia koniecznych negocjacji z władzami wydziału. Zmiany mają pokazać, że interes uczelni jest nadrzędny.
Kolejna proponowana w tej części autopoprawek zmiana dotyczyła kwestii utajniania głosowań na wniosek jednej osoby, co z automatu skutkowało tajnością procesu. Do tego punktu odnieśli się Senatorowie – prof. dr hab. Mirosław Przylipiak z Wydziału Filologicznego poddał w wątpliwość słuszność tej zmiany. Poparł go dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, natomiast za zmianą opowiedzieli się m.in. Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder i Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG.

- Uważam, że utajnianie głosowań to hamowanie dyskusji i możliwości poznania argumentów stron. Dużo właściwszym byłoby otwarcie dyskusji na wszelkie tematy poza sprawami osobowymi. Większość w głosowaniu demokratycznym ustala, czy głosowanie ma być tajne. Dużo ważniejsza jest otwartość dyskusji w środowisku uniwersyteckim – podkreślił prof. Mirosław Szreder.

Po dyskusji zarządzono głosowanie nad wprowadzeniem tej propozycji zmian. Głosowanie powtórzono, w związku z wątpliwościami wyrażonymi przez Senatorów. Propozycja wprowadzenia poprawki została odrzucona.

Kolejne propozycje poprawek zgłoszone z sali dotyczyły zmian w szeregowaniu stanowisk. Odnieśli się do nich zarówno prof. Mirosław Przylipiak, jak i prof. Marcin Marciniak. - Być może czas przyjrzeć się stanowiskom – zauważył Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Przeanalizujemy zatrudnienia na stanowiskach specyficznych i zastanowimy się czy ten przepis jakoś możemy uzupełnić.

Poprawki do Statutu UG będą głosowane na następnym posiedzeniu Senatu.

Kolejnym punktem było głosowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:

 - wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Joanny Sadkowskiej referował Dziekan prof. Mirosław Szreder,

 -  wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr Małgorzaty Czai referowała Dziekan dr hab. Beata Grobelna, prof. UG,

-  wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr Bożeny Karawajczyk referowała Dziekan prof. UG Beata Grobelna.

Senat przyjął wszystkie wnioski.

Następnie Senat poparł kandydaturę dr. hab. Łukasza Rudnickiego, prof. UG (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej.

Rektor, w dalszej części posiedzenia, przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita dotyczącej przekazania przez Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską części subwencji na rzecz Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita. Przypomniał, ze obliguje nas do tego odpowiedni zapis statutowy związku. Senat zapoznał się z przygotowaną przez Dyrektor Związku prof. dr hab. Adrianę Zaleską – Medynską informacją o rozliczeniu środków w roku poprzednim. Rektor prof. Piotr Stepnowski poinformował także o pozyskaniu środków na drugą edycję konsolidacji z programu Power.

Następnie Senat zapoznał się z wnioskami  o przyznanie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Prezesa Rady Ministrów. Wnioski dotyczyły:

 - nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla  dr Klaudii Godlewskiej z Wydziału Chemii (dyscyplina nauki chemiczne) i dr. Michała Banackiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (dyscyplina nauki fizyczne)

- nagrody za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną dla dr hab. Iwony Janickiej z Wydziału Historycznego (dyscyplina historia); dr. hab. Jakuba Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji (dyscyplina nauki prawne); dr hab. Łucji Bieleninik z Wydziału Nauk Społecznych (dyscyplina psychologia) oraz dr. hab. Marcina Markiewicza z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (dyscyplina nauki fizyczne),

- nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla prof. dr. hab. Marka Żukowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (dyscyplina nauki fizyczne).

Dwa wnioski, ze względów formalnych, zostały przeniesione na kolejne posiedzenie Senatu. Senat przyjął wszystkie propozycje.

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG referował  kolejne punkty: projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 (zmiana dotyczyła w większości drobnych modyfikacji w 59 programach studiów, projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 30/22 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024. Prorektor informował Senat również o o przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021-2022.

Następnie Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego Roman Tabisz przedstawił sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 2022 rok, które zostało przyjęte jednomyślnie przez Senat oraz nagrodzone brawami.  

Senat UG zagłosował pomyślnie także w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. W 2022 łączna wartość przekazanych darów 911 tys. zł., w tym ponad 700 tys. zł to wartość tzw. egzemplarzy obowiązkowych.

Zatwierdzono  protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku.

W części dotyczącej wolnych wniosków Rektor przypomniał, że podjął decyzję o ogłoszeniu najbliższego czwartku (6.04.2023) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Poinformował także o odpowiedzi otrzymanej od przewodniczącego MKOL, która została przekazana Senatorom i jest już publikowana w mediach.

Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński zaprosił na Konferencję organizowaną przez UG z NAWA pt. „Focus on Ukraine” i zachęcił do rejestracji. Natomiast przedstawiciel Studentów Piotr Patalas zaprosił na spotkanie z prof. Adamem Bodnarem, byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Rektor prof. Piotr Stepnowski zakończył posiedzenie Senatu życzeniami świątecznymi.  

Załączniki
Magdalena Nieczuja - Goniszewska/Rzeczniczka Prasowa UG