Posiedzenie Senatu UG w skrócie (25.05.2023)

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 25 maja 2023 r. rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad. Następnie głos zabrali Prorektorzy dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG i prof. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, którzy wręczyli dyplomy studentom, którzy otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki.

Nagrodzeni zostali: Aleksandra Buźniak, Aleksandra Cichecka, Zuzanna Czenczek, Natalia Anna Woropay-Hordziejewicz, Małgorzata Jarzynowska, Aleksander Kazak, Natalia Joanna Lempaszek, Szczepan Szymon Olszewski, Kacper Filip Pobłocki oraz Paweł Robert Smoliński.

Fot. Alan Stocki/UG

W dalszej części dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG omówił cztery główne zmiany zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsza dotyczyła paragrafu 84 (stworzenia podstawy prawnej do powoływania kierowników jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie wydziałów), druga odnosiła się do paragrafu 166, ustęp 3 i 4 (zapis pozostał w niezmienionej postaci, a dotyczył pakietu środków mających na celu dyscyplinowanie rad wydziałów). Trzecia zmiana odnosiła się do paragrafu 168 (zapis o trybie głosowania wniosku o utajenie głosowania pozostał w niezmienionej postaci). Ostatnia zmiana dotyczyła paragrafu 4 ustępu 9 mówiącego o ordynacji wyborczej.

W dyskusji głos zabrał prof. dr hab. Mirosław Przylipiak oraz dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG. W wyniku głosowania Senat zatwierdził zmiany w statucie.

Punkt 4 dotyczący uchwały w sprawie wniosków o przyznanie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Ministra Edukacji i Nauki zreferował prof. Wiesław Laskowski. - Chcemy prosić Senat o zarekomendowanie trzech zgłoszonych kandydatów, tj.: prof. Jacka Tebinki z Wydziału Nauk Społecznych, za całokształt jego dorobku akademickiego, prof. Hanny Mazur-Marzec za działalność naukową oraz prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej za działalność organizacyjną.

Senat poparł proponowane kandydatury.

W dalej części spotkania prof. Wiesław Laskowski przedstawił kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. - Chcemy wystawić silną drużynę, a nazwiska osób, które zgłaszamy, to: prof. Ewa Bagińska, prof. Mariola Bidzan, prof. Piotr Bojarski, prof. Marian Gorynia, prof. Rafał Kubicki, prof. Igor Konieczny, prof. Mariusz Makowski, prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, prof. Iwona Sagan, prof. Grzegorz Węgrzyn oraz prof. Małgorzata Wiśniewska.

- Nie mamy wątpliwości, że osoby te spełniają wszelkie kryteria wymagane, by być członkami Rady Doskonałości Naukowej - dodał prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

Senatorowie poparli każdą z kandydatur.

W dalszej części głosowaniu poddano projekt nadania prof. dr. hab. Grzegorzowi Węgrzynowi tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego. Konwent Godności Honorowych jednomyślnie poparł tę decyzję, a kandydaturę prof. Grzegorza Węgrzyna przedstawił Dziekan Wydziału Biologii prof. Dariusz Szlachetko. Senatorzy poparli kandydaturę przy pełnym poparciu.

Kolejnym punktem programu był projekt w sprawie nadania auli w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki imienia prof. Andrzeja Włodzimierza Mostowskiego. Wniosek omówił dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG, który przedstawił sylwetkę proponowanego patrona, nazywając go „ojcem duchowym gdańskiej informatyki”. Inicjatywę WMFiI Senat poparł jednomyślnie.

Kolejnym punktem było głosowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:

- wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr Ewy Szymczak zreferował Dziekan WOiG dr hab.Waldemar Surosz, prof. UG;

- wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. inż. Piotra Sliża zreferowała dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG;

- wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Iwony Janickiej zreferował dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG;

- wniosek Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych o zatrudnienie dra hab. Łukasza Rudnickiego, prof. UG zreferował prof. dr hab. Marek Żukowski;

- wniosek Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych o zatrudnienie dr hab. Anny Belen-Sainz, prof. UG zreferował prof. Marek Żukowski.

Senat przyjął wszystkie wnioski.

W punkcie 9 obrad Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski poprosił Senat o zatwierdzenie recenzji, którą sporządził w związku z nadaniem prof. dr. hab. inż. Bogusławowi Buszewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej, i przedstawił krótko najważniejsze tezy recenzji. - Osiągnięcia naukowe prof. Buszewskiego w zakresie chemii analitycznej są absolutnie wybitne. To niezwykle aktywna postać w promowaniu polskiej nauki w Europie i na całym świecie, którego głównym obszarem zainteresowań jest rozwój technik chromatograficznych.

Senat zatwierdził recenzję jednomyślnie.

Senat UG zagłosował pomyślnie także w sprawie sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, należących do Uniwersytetu Gdańskiego. Punkt ten omówił Kanclerz UG, Jacek Jętczak: - Uniwersytet Gdański jest w posiadaniu trzech mieszkań zlokalizowanych w budynkach na Morenie przy ul. Bulońskiej, na Przymorzu przy ul. Piastowskiej oraz w Sopocie przy ul. Kolberga. To mieszkania w stanie pierwotnym, ich wyposażenie techniczne jest bardzo słabe. Dodatkowo lokale są bardzo małe, ich metraż wynosi od 38 do 49 mkw. W chwili obecnej możemy uzyskać bardzo dobre ceny transakcyjne przy sprzedaży, a pozyskane środki mogą zasilić i uatrakcyjnić naszą bazę gościnno-noclegową. Sprawdziliśmy operaty szacunkowe dla tych nieruchomości. To kolejno: Morena – 425 tys. zł., Przymorze – 486 tys. zł., Sopot - 434 tys. zł. Kwoty te chcielibyśmy przeznaczyć na rozwinięcie bazy noclegowej UG, bo wymaga ona dokapitalizowana.

W dalszej części prof. Wiesław Laskowski przedstawił projekt w sprawie zaopiniowania szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego dla celów oceny okresowej w nowo utworzonych dyscyplinach naukowych, tj. polonistyce i biotechnologii. Oba projekty zostały pozytywnie rozpatrzone przez Senat.

11. i 12. punkt spotkania zreferował prof. Arnold Kłonczyński. Dotyczyły one zmian w programach studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz programu studiów podyplomowych prowadzonych w UG. Ostatnie dotyczyło ustalenia programu studiów podyplomowych na takich kierunkach jak: Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia, Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości, Resocjalizacja z kryminologią (nowy kierunek) i Zarządzanie kapitałem ludzkim. Senat przyjął wszystkie zmiany.

Poparty został też projekt w sprawie zaopiniowania zmiany umowy o utworzeniu i prowadzeniu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 5/23 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2023/2024.

Punkt 15. obrad dotyczył utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Mediacji i Arbitrażu – wprowadzenia do tematu dokonała dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG razem z Dziekanem WPiA, dr hab. Wojciechem Zalewskim, prof. UG.

- Chcemy stworzyć jednostkę ogólnouniwersytecką, która odpowiadać będzie m.in. na trendy w systemie prawnym, bo większość sporów sądowych jest obecnie wydłużana i mamy taką sytuację, że ciężko doprosić się o sprawiedliwość – powiedziała prof. Anna Jurkowska-Zeidler.  - To centrum służyć ma edukacji, uczeniu młodych prawników innego podejścia do stosowania prawa, ma służyć regionowi i odpowiadać na potrzeby mikrokwalifikacji, krótkich kursów edukacyjnych, które popularyzują taką metodę rozwiązywania sporów, jaką są mediacje. Mediacja znajduje dziś swoje miejsce i odpowiada na ucieczkę od skostniałego systemu dochodzenia sprawiedliwości.

- Sąd przestał być stolicą prawa, a alternatywne metody rozwiązywania sporów rozwijają się na całym świecie – powiedział prof. Wojciech Zalewski. - To centrum będzie też szansą na współpracę międzywydziałową. Na dyrektora centrum zaproponowano dra Jacka Wałdocha.

Do dyskusji włączyli się Dziekan WNS prof. Michał Harciarek oraz dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, którzy wyrazili chęć nawiązania współpracy z nowo tworzonym centrum. Senat poparł ideę i zatwierdził utworzenie Centrum Mediacji i Arbitrażu.

W dalszej części przedstawiono sprawozdania z działalności Archiwum UG i CTT. Głos zabrały dr Monika Płuciennik oraz Katarzyna Gronowska, którym po przemówieniu podziękowano brawami. W dyskusji głos zabrał prof. Wojciech Zalewski, który docenił pracę archiwistów, jednak zasygnalizował przy okazji problemy lokalowe WPiA związane z zajmowaniem przez Archiwum pomieszczeń znajdujących się na kierowanym przez niego Wydziale.

- WPiA ma m.in. Muzeum Kryminalistyki, z którego słynie. Niestety coraz bardziej zaczyna nam brakować przestrzeni ekspozycyjnej, nie mamy gdzie pokazywać ani gdzie gromadzić nowych eksponatów. Problem narasta, może warto pomyśleć o jego rozwiązaniu - mówił prof. Wojciech Zalewski.

Prof. Piotr Stepnowski ustosunkował się do tej uwagi podkreślając konieczność stworzenia długoletniego planu rozwoju przestrzeni wystawienniczej uczelni, ponieważ inicjatyw tego typu jest w uczelni wiele i wciąż przybywają nowe.

W głosowaniu nad punktem 16 i 17 Senatorowie zatwierdzili przedstawione sprawozdania. Zatwierdzony został też protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

W części dotyczącej wolnych wniosków Rektor UG poinformował o konieczności  przełożenia terminu kolejnego posiedzenia Senatu na 6 lipca. Konieczność zmiany spowodowana jest kolizją terminów – w tym czasie odbywają się ważne konferencje i inne wydarzenia, w które zaangażowani są zarówno senatorowie, jak i władze uczelni. Rektor ogłosił też dwa inne komunikaty, przypominając, że UG został laureatem w 1. konkursie Uniwersytety Europejskie, sojusze przyszłości i otrzymał nagrodę w kategorii Wsparcie Dla Ukrainy. - To najlepszy dowód na to, że nasze działania zostały docenione i zauważone w skali ogólnopolskiej - powiedział prof. Piotr Stepnowski. 

Rektor zaprosił też na Piknik Fahrenheita, który odbędzie się w najbliższą niedzielę (28 maja) o godz. 11 na Górze Gradowej.

Następnie Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler zaprosiła dziekanów do Welcome Centre na International Coffee i rozmowy o BIP (Blended Intensive Programme) – czym on jest i jak go promować, a Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. UG Sylwia Mrozowska zaprosiła w piątek na ostatnie czytanie dokumentu Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów.

Na koniec Piotr Patalas wspomniał o Pikniku z UG, który cieszył się dużą frekwencją. Zaprosił również Senat na Kongres Młodej Nauki - do 11 czerwca jest czas na zgłaszanie referatów.

Na tym Rektor prof. Piotr Stepnowski zakończył posiedzenie Senatu.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie_Archiwum 5.36 MB
EMW/Zespół Prasowy UG