Sukces absolwenta WE w Konkursie Prac Dyplomowych Krajowej Rady Spółdzielczej

fot.

Fot. Krajowa Rada Spółdzielcza

Konrad Trapkowski, absolwent stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Ekonomia, specjalność Teoria przedsiębiorstw, otrzymał Nagrodę I Stopnia w Konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej za  pracę licencjacką pt. Rola bankowości spółdzielczej w polskim systemie bankowym napisaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG.

Krajowa Rada Spółdzielcza uznała rozprawę Konrada Trapkowskiego za najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Była ona efektem seminarium dyplomowego prowadzonego przez dr hab. Beatę Majecką, prof. UG.

Nagrodzona praca porusza temat cech charakterystycznych oraz historii rozwoju bankowości spółdzielczej – zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach europejskich. Pokazanie przykładów procesów rozwojowych w zakresie spółdzielczości w innych krajach pozwala na zrozumienie idei bankowości spółdzielczej. Bardzo ciekawe jest też ukazanie miejsca banków spółdzielczych w całościowym systemie bankowości, uwzględniając przy tym analizę porównawczą ryzyka występującego w bankach spółdzielczych, ale też komercyjnych, a także odnosząc się do szczególnej roli bankowości spółdzielczej dla sektora MSP.

W części empirycznej pracy autor przedstawił charakterystykę sektora bankowości spółdzielczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem struktury tego sektora, a także dokonał oceny znaczenia banków spółdzielczych w polskim systemie bankowym. Z całości pracy wynika kilka ważnych wniosków, w tym przekonanie, że rola banków spółdzielczych nie może być postrzegana jedynie poprzez udział tych banków w całym sektorze bankowym. Autor przedstawił wniosek, poparty badaniami źródłowymi, że banki spółdzielcze pełnią ważne funkcje w społecznościach lokalnych i stanowią, niejednokrotnie, podstawę ich rozwoju.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG