Wspólne badania naukowe UG i UMSC dotyczące zmian klimatu

Grafika poglądowa

Fot./Pixabay

Wspólne badania naukowe w ramach mającego powstać w przyszłym roku Centrum Badań Zmian Klimatu przy UMCS były jednym z tematów omawianych podczas seminarium pt. "Zmiany klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki II”, nad którym patronat honorowy objął m.in. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas seminarium online pt. "Zmiany klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki II”, organizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, poruszone zostały kwestie dotyczące wyzwań oraz możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych związanych ze zmianami klimatu, w tym stworzenia organizacyjnych ram dla dialogu i współpracy w tym zakresie w formie ogólnouczelnianej jednostki UMCS, tj. Centrum Badań Zmian Klimatu. Uniwersytet Gdański reprezentował podczas seminarium prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu "Ochrona środowiska w aspekcie zachodzących  zmian klimatu - wyzwania i inspiracja dla nauki" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wydarzenie objął patronatem honorowym m.in. JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

- Ochrona środowiska jest obecnie priorytetowym zadaniem dla całej ludzkości, nie tylko naukowców. Zmiany klimatu, które są wynikiem m.in. braku szacunku dla tegoż środowiska – to sfera badań bliska mi jako naukowcowi i mieszkańcowi Ziemi, który z niepokojem patrzy w przyszłość. Dlatego tak cenne są takie inicjatywy jak ta, którą wspólnie z UMCS podejmujemy – czyli powołanie Centrum Badań Zmian Klimatu – powiedział rektor prof. Piotr Stepnowski.

Podczas spotkania online naukowcy z różnych dziedzin nauki zadeklarowali gotowość prowadzenia wspólnych badań naukowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki zmian klimatu i wynikających z nich przemian przyrodniczych i społecznych na poziomie interdyscyplinarnym, międzyinstytucjonalnym i międzynarodowym.

Nadrzędnym celem seminarium było zacieśnienie współpracy naukowej UMCS z innymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w ramach nowo tworzonego Centrum Badań Zmian Klimatu działającego przy UMCS.

Biuro Rzecznika Prasowego