Wsparcie transformacji cyfrowej na wschodzie. Projekt BEAUCOUP

Projekt Boosting Digital Excellence and Governance Autonomy of Universities in the Countries of East Partnership (BEAUCOUP) otrzymał dofinansowanie w wysokości 69 759 € z programu Erasmus+. Inicjatywa ma na celu stymulowanie cyfrowej transformacji uczelni, a w konsekwencji szkół, przedszkoli i ogólnie edukacji u wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, np. w Ukrainie.   

Partnerzy z UE zamierzają podzielić się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami, które poprawiły ich uniwersytecką e-administrację, wsparcie techniczne, umiejętności cyfrowe, uczenie się za pomocą technologii i poprzez technologie oraz strategie szkolenia nauczycieli dla przyszłego świata opartego na technologiach. Pomimo różnic kulturowych i społecznych są to obszary o dużym znaczeniu zarówno dla Ukrainy, jak i Azerbejdżanu.

Głównymi celami projektu są:

- poprawa bazy technicznej uczelni partnerskich poprzez zwiększenie pojemności serwerów i uruchomienie nowych laboratoriów cyfrowych;

- identyfikacja poziomu kompetencji cyfrowych współczesnych nauczycieli;

- organizacja środowiska edukacyjnego bardziej skoncentrowanego na uczniu;

- zwiększanie umiejętności tworzenia treści cyfrowych i MOOC (Massive Open Online Courses) nauczycieli akademickich;

- lepszy dostęp na terenie kampusu i zdalny dostęp studentów do wysokiej jakości informacji oraz ulepszonych metodologicznie materiałów i laboratoriów;

- promocja kompetencji cyfrowych pracujących i przyszłych nauczycieli przedszkolnych i szkolnych poprzez zaktualizowane i nowe kursy oraz uruchomienie MOOC;

- poprawa umiejętności cyfrowych i kompetencji zawodowych uczniów biorących udział w nowych kursach i przygotowanie ich do przyszłego środowiska edukacyjnego opartego na technologii;

- szybkie podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli dzięki MOOC.

Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy, w konsorcjum 20 partnerów m.in. z Estonii, Słowenii, Hiszpanii, Azerbejdżanu i Ukrainy. Liderem projektu jest Uniwersytet w Tartu z Estonii. Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie.

W Uniwersytecie Gdańskim projekt wspiera Biuro Projektu European University of the Seas - SEA-EU oraz Kierowniczka Projektu SEA-EU w UG Marlena Rutkowska-Myzyk, a Kierowniczką Projektu BEAUCOUP w UG jest Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. Osobami zaangażowanymi w realizację Projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego są także Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG i Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju WMFI dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG.

Projekt Boosting Digital Excellence and Governance Autonomy of Universities in the Countries of East Partnership (BEAUCOUP) otrzymał dofinansowanie w wysokości 69 759.00 € z programu Erasmus+ w ramach akcji KA02: Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Erasmus
oprac. MJ/ZP