Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 29 lutego 2024

Nowi profesorowie uczelni, tytuły doktora honoris causa dla byłego premiera i I Prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz kandydaci UG do Nagród Prezesa Rady Ministrów. 29 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Zebranie otworzył Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, informując o uzyskaniu tytułu profesora zwyczajnego przez dr hab. Izabelę Kępkę, prof. UG, po czym senatorzy i senatorki jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Dwa wnioski o zatrudnienie naukowców na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim przedstawiła Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Kandydaturę dr hab. Anny Blajer-Gołębiewskiej pani Dziekan uzasadniła m.in. pisaniem przez badaczkę podręczników z ekonomii, prowadzeniem projektów badawczych czy kształceniem kadr naukowych. W przypadku drugiej kandydatki, dr hab. Anity Szymańskiej, prof. Monika Bąk zwróciła uwagę na jej dorobek w przygotowywaniu ekspertyz oraz prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym uzyskanie tytułu tutora. Przed głosowaniem pozytywnie o dr hab. Annie Blajer-Gołębiewskiej wypowiedział się Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder. Obie kandydatury zostały przyjęte przez Senat. 

Następnie prof. Piotr Stepnowski pokrótce zreferował proces złożenia i procedowania wniosku Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania o nadanie byłemu premierowi RP Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu tytułu doktora honoris causa. Inicjatywa została jednomyślnie zaakceptowana przez Konwent Godności Honorowych, co oznacza, że przyszedł czas, aby decyzję podjął też Senat. W proponowanym składzie komisji ds. przeprowadzenia postępowania znaleźli się prof. Monika Bąk, prof. Mirosław Szreder i dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof.UG, natomiast recenzentami mieliby zostać prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Joschka Fischer oraz prof. Timothy Snyder.

„Za wytrwałe promowanie wolności gospodarczej i obywatelskiej w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz za afirmację prawa do niepodległości państw dominowanych przez ustroje totalitarne, znajdującą potwierdzenie w podjętych decyzjach w czasie pełnienia ważnych funkcji państwowych” - brzmi uzasadnienie wniosku.

Drugi wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wpłynął z Wydziału Prawa i Administracji. Dotyczył on nadania tytułu honorowego I Prezesowi Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze prof. dr. hab. Piotrowi Hofmańskiemu. Prof. Piotr Stepnowski opowiedział o zasługach sędziego, w tym o wydaniu przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, co sprawiło, że prof. Piotr Hofmański znalazł się na liście osób poszukiwanych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Proponowany skład komisji do przeprowadzenia postępowania to: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, prof. dr hab. Andrzej Szmyt oraz dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG. Proponowanymi recenzentami są: prof. dr hab. Lech Garlicki, prof. dr hab. Andrzej Szwarc oraz prof. dr jur. Helmut Satzger.

„Za jego zaangażowanie na rzecz europejskich wartości i standardów ochrony praw człowieka, opartych na podmiotowości ludzkiej jednostki, niezbywalnej godności i wolności człowieka oraz znaczeniu dążenia do prawdy, ludzkiej aktywności, a także za jego działalność na rzecz urzeczywistnienia idei globalnego systemu odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe” - brzmi uzasadnienie wniosku.

Oba wnioski zostały przyjęte przez Senat. 

W ramach kolejnego punktu porządku obrad Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski przedstawił kandydatów UG do nagrody Prezesa Rady Ministrów w trzech kategoriach. Są to:

  • Za wyróżniającą się rozprawą doktorską: dr Maciej Mańko, dr inż. Natalia Majewska, dr Ariadna Łada-Maśko, dr Dominik Bień, dr Magdalena Miodyńska, dr Łukasz Remisiewicz oraz dr Katarzyna Warska
  • Za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: dr hab. Paweł Atroszko, dr hab. Agnieszka Gajewicz-Skrętna, dr hab. Bartosz Mika, prof. UG oraz dr hab. Karolina Pierzynowska.
  • Za istotne osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej: prof. dr hab. Ryszard Horodecki

Po zaakceptowaniu wszystkich kandydatów przez Senat Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG przedstawił propozycje modyfikacji zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej wynikające m.in. z tego, że szkoła rekrutuje doktorantów z różnych dyscyplin. Zmiany zostały jednomyślnie przyjęte przez Senat UG. 

Następnie Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG referowała wniosek w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 22 w Gdańsku Pieckach-Migowie przy ul. Bulońskiej 46. Po negocjacjach nieruchomość została sprzedana za cenę wyższą niż proponowana w ofercie, a środki z transakcji zostaną przeznaczone na podniesienie standardów pokoi w Hotelach Asystenckich UG.

W ostatnim formalnym punkcie obrad sprawozdanie z działania Wydawnictwa UG w roku 2023 przedstawiła jego Dyrektorka dr Joanna Kamień. Jednostce, pomimo niedużych zmian w liczbie wydawanych książek, udało się podnieść przychody z dystrybucji książek drukowanych o 50 tys. zł względem roku ubiegłego. Zysk o 35% zanotował także należący do struktur Wydawnictwa Zakład Poligrafii UG. Dr Joanna Kamień zapowiedziała, że ze względu na rosnące koszty druku, w 2024 r. jednostka zamierza poszerzyć dystrybucję ebooków oraz dystrybucję zagraniczną w j. angielskim.

W sprawozdaniu pojawiły się nie tylko informacje o działalności wydawniczej, ale także o różnych współpracach wewnętrznych i zewnętrznych podejmowanych przez Wydawnictwo UG. W 2023 r. jednostka współorganizowała wydarzenia z Europejskim Centrum Solidarności, Teatrem Szekspirowskim czy Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Senat przyjął sprawozdanie. 

W czasie przeznaczonym na wolne wnioski Rektor UG zaprosił wszystkich senatorów do udziału w uroczystości wręczenia nagród, która odbywała się po posiedzeniu Senatu. Jednocześnie wspomniał o zmianach, które planuje wprowadzić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym m.in. o podniesieniu wynagrodzeń pracowników naukowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Prof. Wiesław Laskowski przedstawił wstępne informacje nt. zmian w ustawie i procesie ewaluacji, a Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG podała kilka informacji nt. składania wniosków projektowych do Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz zapowiedziała udział UG w targach Edu Offshore Wind.

Pozytywnym akcentem posiedzenie zakończył prof. dr hab. Jacek Zaucha, zwracając uwagę na ogromną radość, jaką sprawiło mu głosowanie za kandydaturą prof. Ryszarda Horodeckiego do Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG