THE Impact Ranking 2024: Uniwersytet Gdański - awans i pozycja lidera

fot.

Uniwersytet Gdański kolejny raz znalazł się w światowej czołówce i jest liderem wśród polskich uczelni w rankingu Times Higher Education Impact Rankings, rankingu oceniającego uczelnie wyższe z całego świata pod względem ich zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

12 czerwca 2024 r. opublikowano wyniki szóstej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings, rankingu oceniającego uczelnie wyższe z całego świata pod względem ich zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To obecnie jeden z najbardziej prestiżowych, kompleksowych i rozwijających się rankingów, którego obszar zainteresowania obejmuje wszystkie aspekty aktywności uczelni wyższych. Uniwersytet Gdański awansował do czołówki rankingu i ugruntował pozycję lidera w Polsce. Jesteśmy wśród 20% światowych uczelni najbardziej zaangażowanych w realizację celów, do jakich dąży rozwijający się świat.

Dane prezentowane w rankingu THE Impact to pełne spektrum działalności organizacyjnej, badawczej oraz edukacyjnej uczelni, które przekazywane są do organizatora po wnikliwej analizie wszelkich aktywności uniwersytetu, zarówno w kontekście prowadzonych badań, kształcenia, jak i działalności w aspekcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy też podejmowanych działań uniwersytetu jako pracodawcy.

Spojrzenie na wyniki UG w ujęciu ogólnoświatowym

W rankingu THE Impact 2024 Uniwersytet Gdański niezmiennie awansuje w zestawieniu ogólnym - tym razem z przedziału 401-600 do grupy 301-400, na niemal 2000 notowanych instytucji z całego świata. Tym samym weszliśmy do grupy 20% uczelni liderów, które najlepiej radzą sobie z trudnymi wyzwaniami, jakie stawia przed ludzkością współczesny świat. Wynik punktowy został poprawiony z 71,3 w roku 2023 na 79,2 w roku 2024, na 100 możliwych do uzyskania punktów. Jest to kolejny rok, gdy pniemy się w górę na tej niezwykle ciasnej drabince. Dwa lata temu zajmowaliśmy pozycję w przedziale 601-800. A konkurencja jest coraz większa - liczba uczelni notowanych w ciągu dwóch lat zwiększyła się z około 1400 do niemal 2000.

UG utrzymuje pozycję lidera na świecie w zakresie realizacji celu 5. Równość płci, zajmując 16. lokatę wśród 1361 instytucji, które zmierzyły się z tym wyzwaniem.

Silną pozycję 101-200 zajmujemy w celach: 17. Partnerstwo na rzecz celów (spektakularny awans z przedziału 301-400 w roku 2023 i 601-800 w roku 2022) i 14. Życie pod wodą.

Notowani jesteśmy w grupie 201-300 w zakresie celów 10. Mniej nierówności oraz 11. Zrównoważone miasta i społeczności. W przedziale 301-400 UG sklasyfikowany został w celach: 6. Czysta woda i warunki sanitarne i 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (raportowane po raz pierwszy) oraz 8. Wzrost gospodarczy i godna praca i 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Uczelnia nasza polepszyła notowania w celach: 3. Dobre zdrowie i jakość życia (601-800, awans z 801-1000) i 11. Zrównoważone miasta i społeczności (201-300, awans z 301-400). 

16 pozycja na świecie i najwyższa pozycja w Polsce w zakresie realizacji celu 5. Równość płci - te osiągnięcia zyskał Uniwersytet Gdański dzięki podejmowanym działaniom promującym obecność kobiet w nauce oraz szeroko pojętym życiu uczelni. Sytuacji kobiet na naszej uczelni od kilku lat poświęca się wiele uwagi. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci (ang. gender equality plan) stanowią jeden z głównych celów działania Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego.

Efektem pracy Komisji jest opublikowany w 2020 roku raport „Kobiety w nauce. Zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego”. Raport określił potrzeby i zarysował cele, które szczegółowo opisano w opublikowanym z końcem 2021 roku „Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim” prezentującym działania równościowe planowane na lata 2022-2023. Przeciwdziałaniem dyskryminacji, także ze względu na płeć, zajmuje się Biuro Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. Na Uniwersytecie Gdańskim realizowane są projekty badawcze takie jak MINDtheGEPs - Modifying INstitution by Developing Gender Equality Plans, EU Horizon 2020 (2021-2024), w ramach których prowadzi się badania i opracowuje raporty dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn na naszej uczelni. 88,8 na 100 możliwych do zdobycia punktów uzyskaliśmy w składowej tego kryterium SDG5 research.  Prężnie działa Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita, promujący podczas cyklicznych spotkań rolę kobiet w nauce i integrujących naukowe środowisko kobiece trzech największych uczelni Gdańska.  Nie sposób pominąć znaczenia wysokiego i wciąż rosnącego wskaźnika kobiet na najwyższych stanowiskach w kadrze kierowniczej naszej uczelni - kobiety mają silną reprezentację we władzach uczelni. Wszystkie podejmowane inicjatywy systematycznie wzmacniają pozycję kobiet nie tylko na Uniwersytecie Gdańskim, ale w instytucjach partnerskich i w społeczeństwie. 

Osobnego komentarza wymaga także imponujący awans UG w ramach celu 17. Partnerstwo na rzecz celów. Jest to jedyne zagadnienie, które obligatoryjnie raportują wszystkie instytucje ubiegające się o przywilej notowania w omawianym rankingu - w roku 2024 jest to 2031 uczelni.  Awans w ocenie w ramach tego zagadnienia w ciągu dwóch ostatnich lat z przedziału 601-800 w roku 2022 do pozycji 101-200 w bieżącej edycji, potwierdza rosnące zaangażowanie naszego uniwersytetu i odważne podejmowanie roli inicjatora i lidera w licznych działaniach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, zarówno w wymiarze regionalnym, krajowym, jak i na forum Europy.

- Dla budowania zrównoważonego świata prowadzimy aktywny i wzajemnie inspirujący się dialog z władzami naszych miast, regionu oraz Państwa, a w Europie współpracujemy i tworzymy silne strategiczne partnerstwa jak np. Sojusz SEA EU. Rozwijamy wciąż i wzmacniamy współpracę z szeroko rozumianymi interesariuszami - podkreśla Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Każde nasze działanie, jak widać ma znaczenie i jest odbierane pozytywnie, nie tylko przez instytucje rankingowe. Zresztą, nie dla rankingów podejmujemy te działania, ale dla nas samych, całej naszej społeczności akademickiej i mieszkańców Pomorza.

W ramach sojuszu SEA-EU Uniwersytet Gdański jest liderem programu GOES GREENER, który ma na celu wzmacnianie sieci współpracy przy zielonej transformacji uniwersytetów nadmorskich. To między innymi te działania pozwoliły uzyskać maksymalną liczbę 100 punktów za kryterium Relationship to support the goals, będącym jednym z czterech składowych ogólnej oceny w ramach celu 17. Niemalże maksymalne noty (96,1 oraz 88,9 na 100 możliwych do zdobycia punktów) uzyskała nasza uczelnia w dwóch innych kryteriach: Publication of SDG reports i Education for the SDGs.  Doceniono tu ofertę edukacyjną prezentowaną przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG w postaci studiów podyplomowych (Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu -studia podyplomowe Uczelni Fahrenheita, oraz Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa).  

Wiodąca pozycja Uniwersytetu Gdańskiego wśród uczelni krajowych

Z piętnastu zagadnień, z jakimi się zmierzyliśmy, w 6 przypadkach zostaliśmy ocenieni najwyżej spośród polskich uczelni (w celach: 1. Koniec z ubóstwem, 5. Równość płci i 14 Życie pod wodą - indywidualnie, w celach 7. Czysta i dostępna energia, 10. Mniej nierówności  i 17. Partnerstwo na rzecz celów - ex aequo z innymi uczelniami),  w 5 przypadkach uzyskaliśmy drugą lokatę w Polsce (cele: 4. Dobra jakość edukacji, 11. Zrównoważone miasta i społeczności - indywidualnie, oraz 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w dziedzinie klimatu i 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje  - ex aequo),  a w 2 celach  plasujemy się na miejscu 3 wśród uczelni krajowych (cele: 6. Czysta woda i warunki sanitarne i 8. Wzrost gospodarczy i godna praca - indywidualnie). Reasumując - na 15 ocenianych parametrów, w 13 przypadkach stajemy na krajowym podium - czasem sami, czasem w towarzystwie. Warto tu podkreślić, że uczelnie notowane ex aequo, w jednym przedziale, prezentowane są w rankingu według kolejności alfabetycznej. Kolejność prezentowania uczelni w danym przedziale nie jest klasyfikacją szczegółową - zajmują one miejsce równorzędne.

Uniwersytet Gdański jako jedyna uczelnia polska opracował raport dla 15. z 17. Celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Warunkiem notowania w rankingu THE Impact jest opracowanie raportu dla minimum 4 celów, z czego cel 17. Partnerstwo na rzecz celów, jest obligatoryjny. Tak kompleksowy, wyczerpujący raport, jaki przygotowała nasza uczelnia, jest świadectwem dojrzałego, świadomego i w wysoce kompetentnego spojrzenia na całokształt działań i aktywności, w kontekście szeroko pojętych aspektów zrównoważonego rozwoju. 

- Wyniki rankingu kolejny rok z rzędu potwierdzają, że Uniwersytet Gdański jest nie tylko uczelnią umiejącą doskonale odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne, zarówno w kontekście globalnym, poprzez dbałość o środowisko naturalne, o klimat, o ekosystem wodny, jak i lokalnym, poprzez zaangażowanie w zrównoważony rozwój regionu, przez liczne tzw. „działania równościowe”, promowanie obecności kobiet w nauce i życiu uczelni, dbałość o dobrostan każdej jednostki tworzącej naszą uniwersytecką społeczność - podkreśla Rektor. - Swoimi działaniami Uniwersytet Gdański buduje markę, zarówno w kraju, w społeczności lokalnej w ramach Uczelni Fahrenheita, jak i w Europie w ramach sojuszu SEA-EU, ale i na świecie, zdobywając 16. miejsce w ramach realizacji celu 5. Równość płci, markę uczelni nie tylko realizującej i promującej idee zrównoważonego rozwoju, ale nadającej kierunek i wyznaczającej trendy w budowaniu lepszego świata dla wszystkich - świata przyjaznego, otwartego, zrównoważonego. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. Nie zwalniamy tempa. Działamy dalej!

Wyniki dla Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie realizacji poszczególnych celów wraz zestawieniem wyników polskich uczelni w THE Impact Ranking 2024 prezentuje załączona tabela.

 

Wyniki THE Impact 2024 dostępne pod linkiem:

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

Katarzyna Gregorowicz-Bielawska