"Nauka języków obcych jest kluczem do rynku pracy europejskich gospodarek”

1

O tym, dlaczego warto studiować lingwistykę stosowaną, rozmawiamy z Dyrektorem Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym dr. hab. Hadrianem Lankiewiczem, prof.UG.

 

Julia Bereszczyńska: - Dlaczego warto studiować lingwistykę stosowaną?

Dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG: - Lingwistyka stosowana zawsze była dość elitarnym kierunkiem, choćby dlatego, że gwarantuje absolwentowi znajomość przynajmniej trzech języków na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację. Kierunek oferuje trzy specjalności: język angielski z językiem niemieckim, język angielski z językiem polskim jako obcym oraz język angielski z językiem włoskim. Student wybiera dodatkowo trzeci język obcy: hiszpański, włoski lub niemiecki, inny niż język danej specjalności.

- Dlaczego akurat taki dobór języków?

- Są to czołowe języki wykorzystywane we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego, dlatego też nasi absolwenci znajdują bez problemu zatrudnienie w międzynarodowych firmach w kraju i za granicą. Język angielski jest językiem globalnym, bez znajomości którego trudno mówić o zatrudnieniu w biznesie międzynarodowym, z kolei język niemiecki, włoski i hiszpański dają dostęp do rynku pracy gospodarek europejskich oraz europejskiego dziedzictwa kultury. Nasi studenci i absolwenci przekonali się już, że znajomość trzech języków obcych jest ich wielkim atutem i gwarantuje zatrudnienie w dobrych firmach.

- Na co, poza nauką języków obcych, mogą liczyć przyszli studenci?

- Nie uczymy tylko języka, ale oferujemy także profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury, komunikacji i sprawności tłumaczeniowych, które studenci wykorzystują podczas praktyk, a potem w życiu zawodowym. Program studiów jest konsultowany i uaktualniany z interesariuszami zewnętrznymi. Współpracujemy w tym względzie z międzynarodowymi firmami, które przyjmują naszych studentów na praktyki i oferują różne formy doskonalenia zawodowego. Niektórzy z naszych absolwentów decydują się na karierę naukową i kontynuują naukę na studiach doktoranckich.

- Czy studenci lingwistyki stosowanej uczestniczą w prowadzonych przez kadrę badaniach naukowych?

- Zatrudniamy młodą i dynamiczną kadrę naukową z kraju i z zagranicy, prowadzącą badania w szerokim spektrum, od językoznawstwa, poprzez glottodydaktykę, po najnowsze trendy w zakresie językoznawstwa stosowanego, jak: wielojęzyczność, praktyki translingwalne oraz komunikację językową. Pracujemy w zespołach badawczych, a wyniki badań publikujemy w wydawnictwach i czasopismach na całym świecie. Lingwistyka stosowana Uniwersytetu Gdańskiego w wysoko punktowanej serii wydawniczej współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, UAM, Politechniką Śląską oraz UMSC. Angażujemy w swoje badania także studentów. Dla przykładu, w roku 2020 ukazała się publikacja Cultural issues in the matrix of applied linguistics, w której studenci naszego kierunku wraz ze studentami w Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze oraz UAM w Poznaniu opublikowali własne badania, prowadzone pod patronatem i przy współudziale doświadczonych mentorów. Podobne artykuły ukazywały się wcześniej w czasopismach punktowanych, prezentując wyniki wspólnych badań. Warto także nadmienić, że w tym roku, w dniach 19-21 maja, prowadziłem z grupą ośmiorga studentów III roku lingwistyki stosowanej badania w zakresie landscape linguistics w Berlinie.

- Dla kogo, według Pana, jest ten kierunek?

- Jesteśmy młodzi, dynamiczni i otwarci na nowe wyzwania. Stosujemy najwyższe standardy dydaktyczne i mamy na uwadze to, co dzieje się na rynku pracy. Mamy ofertę dla młodych ludzi, którzy szukają kierunku studiów dającego szerokie perspektywy w ciągle zmieniającym się świecie. Instytut Lingwistki Stosowanej ma szeroką ofertę wyjazdów w ramach Erasmus+ do uczelni zagranicznych w Europie, co pozwala studentom ugruntować swoje kompetencje komunikacyjne w kontakcie z rodzimymi użytkownikami języków oraz zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu kultury, komunikacji i translacji.

- A co po studiach?

- Nasi absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języków obcych, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej. Dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia jest biegła znajomość przynajmniej trzech języków.

- Dziękuję za rozmowę.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy