Uniwersytet Gdański wysoko w prestiżowym zestawieniu Times Higher Education Impact Rankings 2021

grafika

Times Higher Education po raz trzeci opublikował zestawienie uczelni wyższych realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Uniwersytet Gdański uzyskał wysoką pozycję w zakresie realizacji Celu 14. „Życie pod wodą”, znajdując się w przedziale 101-200 na 379 uczestników z całego świata. W tym samym przedziale notowany jest w zakresie realizacji Celu 11. „Zrównoważone miasta i  społeczności” (na 656 uczelni), zajmując 1. miejsce w Polsce.

Times Higher Education przygotował zestawienie uczelni wyższych zaangażowanych w rozwiazywanie najistotniejszych problemów globalnych współczesnego świata takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, brak wystarczającego dostępu do wiedzy, zmiany klimatyczne, czy dewastacja środowiska naturalnego.  

W opublikowanym 21 kwietnia 2021 roku zestawieniu THE Impact Rankings Uniwersytet Gdański oceniony został bardzo wysoko pod względem wkładu w realizację Celu 14. „Życie pod wodą”, poprzez ochronę oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich potencjału w sposób zrównoważony. W tej kategorii UG notowany był jako jedyna polska uczelnia i uplasował się w przedziale 101-200 na 379 uczestników z całego świata. Wynik ten potwierdza wysoką pozycję Uniwersytetu Gdańskiego (współtworzącego Europejski Uniwersytet Nadmorski, European University of the Seas,  SEA-EU) wśród instytucji szkolnictwa wyższego prowadzących badania i kształcenie powiązane z  tematyką morską.

Wysoką pozycję Uniwersytet Gdański uzyskał także w zakresie realizacji Celu 11. „Zrównoważone miasta i  społeczności” -  tj. przedział 101-200 na 656 uczelni ocenianych w ramach tego Celu, zajmując tym samym 1. miejsce w Polsce na 5 notowanych krajowych uczelni. Notowanie oddaje wkład uczelni w działania na rzecz eliminowania negatywnych skutków gwałtownej urbanizacji, poprawy efektywności wykorzystania zasobów, ograniczenia zanieczyszczeń, dostępu do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa, transportu i innych, by uczynić miasta bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Po raz pierwszy Uniwersytet Gdański zmierzył się w tej edycji rankingu z Celem 5. „Równość płci”. Podejmowane działania mające na celu wzmocnienie pozycji kobiet na UG pozwoliły uplasować się w przedziale 301-400 na 776 notowanych instytucji z całego świata i zająć 2 miejsce w Polsce (za Uniwersytetem Warszawskim) na 5 startujących w tym kryterium krajowych uczelni.

W rankingu globalnym uwzględniającym wszystkie 17 Celów uczestniczyło 1115 najlepszych uczelni wyższych z  94 krajów, w tym 12 z Polski.

THE Impact Rankings odzwierciedla aktualny trend w dyskusji na temat oceny społecznego i  ekonomicznego znaczenia i wpływu uczelni wyższych. Oprócz aktywności naukowej i edukacyjnej uczelni, w rankingu brane pod uwagę są także działania w obrębie tzw. trzeciej misji uczelni i jej zaangażowania społeczno-gospodarczego. Tym samym ranking promuje i podkreśla wagę tych działań, wkład uczelni w realizację globalnej agendy rozwoju oraz ich wpływu na poprawę jakości życia, środowiska i klimatu. Wysoka pozycja Uniwersytetu Gdańskiego w tym rankingu, zarówno w zakresie działań środowiskowych, jak i społecznych, potwierdza jego siłę w wybranych obszarach specjalizacji naukowej, a także znaczenie prowadzonych badań, kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla rozwoju miasta Gdańska i całego regionu.

Pełne zestawienie wyników THE Impact Rankings 2021 

Ocenę wpływu uczelni na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oparto o precyzyjnie dobrane wskaźniki, indywidualne dla każdej kategorii celów. Więcej na temat metodologii.

Opracowała: mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska

Dodano przez: EMW/Zespół Prasowy UG