Nowe specjalności anglojęzyczne na Wydziale Zarządzania UG

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wzbogacił swoją ofertę dydaktyczną o nowe specjalności prowadzone w języku angielskim. To Management na kierunku Zarządzanie  oraz Business Informatics, specjalność dostępna na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Wydział Zarządzania  Uniwersytetu Gdańskiego oferuje swoim studentom 6 kierunków studiów: Informatykę i Ekonometrię, Finanse i Rachunkowość, , Zarządzanie oraz Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Podatki i doradztwo podatkowe, Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (dwa ostatnie wspólnie z WPiA). W ofercie WZR znajdują się również studia i specjalności prowadzone w języku angielskim – kierowane zarówno do studentów polskich jak i studentów z innych krajów.

Nowością na rok akademicki 2021/2022 wśród specjalności anglojęzycznych są: Management - specjalność na kierunku Zarządzania, studia II stopnia oraz Business Informatics - specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia II stopnia.

- Kierunki i specjalności anglojęzyczne są doskonałą szansą na spotkanie w jednym miejscu studentów z różnych  kultur, z różnym spojrzeniem na życie. Pozwalają na nawiązanie międzynarodowych przyjaźni. Studenci i absolwenci anglojęzycznych studiów wyróżniają się na rynku pracy. Jest im łatwiej znaleźć zatrudnienie, ponieważ bariera językowa jest zdecydowanie mniejsza - mówi dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, Prodziekan  ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - W ofercie na przyszły rok akademicki mamy trzy specjalności anglojęzyczne na studiach magisterskich oraz jedną na studiach licencjackich – Financial Analyst. Program kształcenia na tej specjalności został przygotowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne CFA Society (Chartered Financial Analyst) dla pierwszego poziomu certyfikacji. Kwalifikacje CFA są najbardziej rozpoznawalnym na świecie świadectwem wiedzy i umiejętności w zakresie analizy rynku kapitałowego.

Szczegółowe informacje o nowych specjalnościach

Specjalność Management (na kierunku Zarządzanie)

Program studiów anglojęzycznej specjalności „Management” daje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwijania umiejętności i kompetencji absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą opracowywać i komercjalizować produkty i procesy, które są zrównoważone z założenia, chronią środowisko i zapewniają wykorzystanie istniejących zasobów. Oprócz przedmiotów głównego nurtu, takich jak finanse przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne i innowacyjne, zarządzanie kapitałem ludzkim lub marketing cyfrowy oraz biznes i zrównoważony rozwój, studenci uczą się również nowoczesnych metod ilościowych oraz przywództwa i komunikacji w biznesie. Kładziony jest tu nacisk na kwestie etyczne i prawne, aspekty behawioralne oraz umiejętność rozpoznawania trendów rynkowych. Program ma na celu kształcenie studentów w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz szans związanych z działaniami na poziomie globalnym. Został zaprojektowany tak, by w pełni dostosować się do potrzeb obecnych odbiorców działających na światowych rynkach. Stopień jest dostępny zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, zwłaszcza w nowoczesnych organizacjach koncentrujących się na aspektach zrównoważonego rozwoju. Program skierowany jest również do osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w międzynarodowych projektach.

Specjalność Business Informatics (na kierunku Informatyka i Ekonometria)

Business Informatics jest cenioną w świecie akademickim i w biznesie specjalnością naukową przygotowującą absolwentów do wykonywania współczesnych zawodów informatycznych. Łączy ona wiedzę z zakresu informatyki oraz biznesu, zajmując się systemami informatycznymi, w tym aplikacjami mobilnymi w organizacjach. Niemal wszystkie współczesne organizacje funkcjonują w oparciu o technologie informatyczne, co stwarza szeroki obszar możliwości zatrudnienia absolwentów, szczególnie w erze Digital Economy. W tym kontekście szczególne miejsce zajmują systemy ERP kompleksowo wspomagające procesy zarządzania organizacjami.

Cechą charakterystyczną specjalności Business Informatics jest jej funkcjonowanie w ramach SUA, tj. SAP University Alliances. Oznacza to dostęp do oprogramowania systemu SAP oraz korzystania z zasobów dydaktycznych tego międzynarodowego konsorcjum. W związku z tym w programie specjalności, na każdym z czterech semestrów, znajdują się takie przedmioty jak: Systemy ERP, ERP w rachunkowości finansowej, kontrolingu i zarządzaniu aktywami, Logistyka, Planowanie produkcji i inne. Metodą dydaktyczną dominującą w trakcie studiów jest praca laboratoryjna w samoorganizujących się zespołach realizowana w oparciu o podejście Agile, zwłaszcza Scrum. Studenci zdobywają również inne umiejętności miękkie przydatne w komunikacji w biznesie. Program będzie realizowany przez wykładowców krajowych i zagranicznych oraz praktyków informatyki. Na trzecim semestrze przewidziana jest praktyka zawodowa w firmach sektora IT, w tym w oddziałach międzynarodowych korporacji IT.

Główny trzon studiów na specjalności Business Informatics jest wspomagany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności ze współczesnych technologii i rozwiązań informatycznych, jak min.: Modelowanie systemów informatycznych, Architektura procesów biznesowych, Inżynieria wymagań, Projektowanie interfejsu człowiek-komputer, Systemy Business Intelligence, Systemy Big Data, Internet of Things, Smart Cities, Design Thinking, Cloud Computing, Innowacyjne modele biznesowe oraz wykłady do wyboru. Specjalność BI umożliwi także zdobywanie międzynarodowych certyfikatów informatyczny.

Absolwenci specjalności Business Informatics będą mogli pracować jako: specjaliści ds. rozwoju i wdrożeń systemów ERP, w szczególności SAP, analitycy i projektanci systemów informatycznych, analitycy Big Data i Business Intelligence, architekci systemów ERP, konsultaci IT, menedżerowie projektów informatycznych, administratorzy systemów ERP.

Specjalności Financial Analyst i Finance and Accounting

Specjalnościami anglojęzycznymi, obecnymi już w ofercie WZR UG, są także Financial Analyst - dostępna na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia oraz Finance and Accounting - specjalność prowadzona na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia II stopnia.

Financial Analyst przygotowują do egzaminu CFA. Chartered Financial Analyst jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie świadectwem wiedzy i umiejętności w zakresie analizy rynku Program kształcenia na specjalności Financial Analyst został przygotowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne CFA Society dla pierwszego poziomu certyfikacji (Level I Curriculum) oraz wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań funkcjonowania rynków finansowych w Polsce. Absolwent zdobędzie m.in. umiejętności wyceny przedsiębiorstw i aktywów finansowych, oceny efektywności inwestycji, oceny ryzyka związanego z inwestycjami i doboru odpowiednich instrumentów zarządzania ryzykiem, analizowania, prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw, posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w języku angielskim. Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę m.in. na stanowisku analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi, analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym czy konsultanta /doradcy finansowego (gospodarczego).

Program „Finance and Accounting” daje absolwentom studiów licencjackich możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu finansów oraz rozwinięcia umiejętności i kompetencji w procesie inwestycyjnym. Oprócz przedmiotów głównego nurtu, takich jak budowa portfela, zarządzanie ryzykiem i wycena instrumentów finansowych, studenci uczą się również nowoczesnych metod ilościowych i poznają innowacje w finansach. Nacisk kładziony jest tu na etykę i standardy zawodowe, kwestie prawne i dotyczące ładu korporacyjnego oraz behawioralne aspekty rynków finansowych. Program obejmuje znaczną liczbę tematów z poziomów 2 i 3 Programu CFA.

Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki biznesowej. Wśród prowadzących, studenci znajdą zarówno nauczycieli akademickich jak i praktyków. Nasi partnerzy ze społeczności biznesowej wnoszą wkład zarówno w treść programu nauczania, jak i do samego procesu nauczania.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w bankach, spółkach giełdowych, różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, innych instytucjach finansowych oraz organizacjach nadzorujących i monitorujących rynek.

Oferta dydaktyczna WZR UG

Wyszukiwarka kierunków studiów UG – tu znajdziesz informacje nt. wszystkich kierunków dostępnych na UG.

Przypomnijmy że na Wydziale Zarządzania UG kształci się około 4 tys. studentów, zdobywających nowoczesną wiedzę z zakresu min.: zarządzania, marketingu, inwestycji, informatyki, Big Data,  finansów, bankowości, ubezpieczeń czyrachunkowości.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Unii Europejskiej. Współpraca ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy Wydziału Zarządzania, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci.

Więcej informacji o Wydziale Zarządzania UG

EMW/Zespół Prasowy UG