Prof. Janusz Rak z Wydziału Chemii UG laureatem konkursu CEUS-UNISONO

Prof. Janusz Rak

Prof. Janusz Rak został laureatem międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski i otrzyma ponad 1,6 mln zł na realizację projektu pt. Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze.

 

Rezultaty projektu będą mogły znaleźć zastosowanie w radioterapii stosowanej do niszczenia nowotworów litych (guzów), stanowiących ok. 80% przypadków wszystkich nowotworów. Promieniowanie jonizujące wykorzystywane do niszczenia komórek zmienionych nowotworowo działa niestety niszcząco również na zdrowe tkanki otaczające guz, które są bardziej czułe na to oddziaływanie niż sam guz. Może to skutkować rozwijaniem się tzw. nowotworów wtórnych. Aby przeciwdziałać takiej sytuacji, stosuje się substancje chemiczne zwiększające wrażliwość guza na promieniowanie jonizujące tzw. radiosensybilizatory np. pochodne naturalnych nukleozydów wbudowujących się w DNA komórkowe. Podstawowym celem projektu realizowanego przez prof. Raka jest zrozumienie związku, jaki istnieje między charakterem dysocjacyjnego przyłączenia elektronu (DEA) do modyfikowanych zasad nukleinowych/nukleozydów (MNuc) w fazie gazowej a mechanizmem procesu DEA w wodzie, czyli w środowisku fizjologicznym, w którym radiosensybilizatory będą działać. Wyjaśnienie szczegółów procesu DEA, a w szczególności wpływu wody, powinno pozwolić na optymalizację działania badanych związków, co może doprowadzić do zaprojektowania super-sensybilizatora, który znajdzie zastosowanie w praktyce klinicznej.

W konkursie CEUS-UNISONO można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Adresatami konkursu były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Czas realizacji zgłoszonych do finansowania badań to 24 lub 36 miesiące, a w przypadku projektów realizowanych z zespołami z Austrii może on wynosić także 48 miesięcy.

Więcej na stronie NCN

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG