Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców z UG

grupowe

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 217 tegorocznych laureatów znalazły się 4 osoby z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendiami uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadających imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Laureatami z UG zostali:

  • dr inż. Beata Bajorowicz z Wydziału Chemii
  • mgr Anna Felberg-Miętka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
  • dr inż. Joanna Nadolna z Wydziału Chemii
  • dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
  • dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Łącznie przyznano w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, tak aby stypendia mogły trafić do naukowców z różnorodnych środowisk naukowych.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Lista stypendystów znajduje się pod linkiem.

Źródło: Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Oprac. Biuro Projektów Naukowych