Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Plakat wydarzenia

Już po raz kolejny Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni. Jeśli twoja praca dyplomowa (inżynierska, magisterska lub doktorska) koncentruje się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności i została obroniona na ocenę bardzo dobrą, możesz zgłosić ją do konkursu.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni realizowany jest w dwóch kategoriach:

  • praca dyplomowa inżynierska lub magisterska
  • praca dyplomowa doktorska

W ocenie prac Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na: możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Gdyni oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.; twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni; innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia; aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których tematyka koncentruje się na problematyce związanym z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiada związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.

Do konkursu można zgłaszać prace, których obronione na ocenę bardzo dobrą, w okresie między: 1 stycznia 2016 r., a 30 września 2021 r.

Etapy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 etapach, w okresie od 15 czerwca do 15 grudnia 2021 roku, zgodnie z następującym harmonogramem:

  • I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 30 września 2021 roku.
  • II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 30 listopada 2021 roku.
  • III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród: do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Zgłoszenia (prace w wersji drukowanej oraz elektronicznej w PDF) należy nadesłać pocztą  do dnia 30 września 2021 roku.

Nagrody przewidziane w konkursie

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

  • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 PLN;
  • w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa  w wysokości 5 000,00 PLN.
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG