Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology na UG

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology" to unikatowy i interdyscyplinarny kierunek, zaprojektowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

Jest to pierwszy w Polsce tego typu kierunek, o profilu praktycznym, prowadzony na studiach niestacjonarnych II stopnia wspólnie przez Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i łączący spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne, jednocześnie odpowiadający na potrzeby społeczne i wykorzystujący możliwości związane z rozwojem technologicznym.

Rejestracja na kierunek jeszcze trwa.

Studia kierowane są do osób, które posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, a także z obszaru medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii czy rehabilitacji, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych. To studia kierowane również do kadry zarządzającej lub administracyjnej, podmiotów sektora ochrony zdrowia, instytucji ubezpieczeniowych i samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia oraz osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

Informacje o kierunku

Absolwenci kierunku "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology" będą gotowi do pracy w podmiotach ochrony zdrowia wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, jak również do zarządzania takimi procesami. Poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, telematyczne i biomedyczne, a także dowiedzą się jak je skutecznie i zgodnie z prawem wdrażać w placówkach zdrowia. Otrzymają również kompleksową wiedzę na temat zarządzania projektami w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy i negocjacji.

Telemedycyna jest formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej na odległość, mając na celu poprawę zdrowia pacjenta. Wprowadzanie do ośrodków ochrony zdrowia oraz upowszechnianie w społeczeństwie systemów telemedycznych prowadzi do wzrostu komfortu pracy lekarzy i pacjentów i do ułatwienia dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi. Dodatkowo telemedycyna umożliwia zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów i nadzorowanie wyników jego leczenia, prowadzi również do zmniejszenia liczby hospitalizowanych pacjentów i zredukowania kosztów ich dojazdu do szpitali. Co istotne stosowanie systemów telemedycznych umożliwia także uzyskanie szybkiej diagnozy w ratownictwie medycznym, ułatwia dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub w wypadku wystąpienia katastrof naturalnych.

Kierunek jest realizowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” i dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program kierunku zaproponowanego na Uniwersytecie Gdańskim oparty jest na wzorcach międzynarodowych. Na wielu renomowanych uczelniach w Europie czy USA przygotowywane są kadry zarządzające procesami telemedycznymi. Programy tego rodzaju prowadzą m.in.:  Harvard University (Healthcare Management) oraz the Stanford University (The Department of Health Research and Policy), University of Houston (Healthcare Administration), University of Helsinki (Department of Public Health), Cardiff University (Healthcare Sciences), Talinn University of Technology (Health Care Technology).

Dr Magdalena Markiewicz Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a jednocześnie koordynator wydziałowy projektu „ProUG” wyjaśnia:

- Możliwość wykorzystania aplikacji oraz urządzeń ułatwiających monitorowanie stanu zdrowia jest coraz powszechniejsza. Trzeba podkreślić, że jest to kierunek odpowiadający na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w zakresie usług telemedycznych. Jestem przekonana, że połączenie aspektów ekonomicznych, prawnych i technicznych sprawia, że absolwenci będą gotowi do pracy i zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, wdrażającymi najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne. Telemedycyna to znacznie więcej niż realizowane przez internet konsultacje i wystawianie e-recept i e-zwolnień. Potwierdziły to zdarzenia związane z pandemią koronawirusa, które nie tylko wymusiły na nas zmianę niektórych zachowań, lecz także przyspieszyły wprowadzenie wielu rozwiązań technologicznych i ekonomicznych, o których wiedzieliśmy, że są, ale z nich nie korzystaliśmy w wystarczającym stopniu. Teraz te rozwiązania zostaną z nami także wtedy, kiedy sytuacja zdrowotna wróci do normy. Tak będzie również z usługami telemedycyny, które łączą się z nowym modelami biznesowymi, rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi, a przede wszystkim z nowym rynkiem pracy.

Korzyści dla pacjenta

Z punktu widzenia pacjenta telemedycyna oznacza wygodę i łatwiejszy dostęp do wielu świadczeń, bez oczekiwania w długich kolejkach, bez konieczności dojazdu. Wdrożone i stosowane są aplikacje wspomagające terapię i diagnostykę schorzeń dermatologicznych, kardiologicznych czy pulmonologicznych. Możliwy jest zdalny pomiar poziomu ciśnienia, cukru, temperatury, zdalne wykrywanie tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków oraz monitorowanie pacjentów chorych na astmę czy POChP z wykorzystaniem aplikacji mobilnych zsynchronizowanych z czujnikami i inteligentnymi urządzeniami do pomiaru parametrów. Dzięki zastosowaniu systemów pozwalających na łączenie danych z różnych rodzajów obrazowania (CT, MRI, Videoendoscopy), pacjent otrzymuje pełniejszy obraz diagnostyczny, a przez to lepiej dobraną i skuteczniejszą terapię.

Korzyści dla jednostek medycznych i sektora ubezpieczeń

Z punktu widzenia przychodni, szpitala, poradni rehabilitacyjnej lub diagnostycznej, czy apteki – telemedycyna daje możliwość bardziej kompleksowego, innowacyjnego, szybszego i ekonomicznego świadczenia usług w sferze ochrony zdrowia. Wdrożenie Szpitalnych Systemów Informacyjnych, które pozwalają na archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego pozwala obniżyć koszty administracyjne nawet o 19% dzięki niższym kosztom materiałów, wynagrodzeń i outsourcingu. W wielu krajach (także w Polsce) obowiązuje HL7 – standard cyfrowej wymiany informacji w środowiskach medycznych, który pozwala na efektywną obsługę komunikatów dotyczących dostępu do danych, ich pobierania i przesyłania, a także pobierania wyników badań i obserwacji klinicznych. Efektywne wdrożenie i stosowanie tego protokołu w praktyce prowadzi do zwiększenia szybkości procesów administracyjnych nawet o 35%.

Z punktu widzenia sektora ubezpieczeń - telemedycyna pozwala rozwiązywać dylemat sprawnego udzielania pomocy w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, umożliwia dostęp do zdalnych konsultacji medycznych w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji oraz czatu i świadczenie usług medycznych, np. w ramach assistance.

Dostępność i bezpieczeństwo

Innowacje w tej dziedzinie już zmieniają sposób działania pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, farmaceutów, ale także przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także specjalistów od komunikacji społecznej i rynku reklamy. Telemedycyna zwiększa dostępność, bezpieczeństwo i jakość usług medycznych. Pojawia się jednak także wiele wyzwań związanych z nowymi technologiami i metodami prowadzenia z ich udziałem przedsięwzięć administracyjnych i biznesowych. Wśród nich są nieznane wcześniej projekty w ochronie zdrowia, przygotowanie do interpretacji danych, zapewnienie ochrony danych osobowych, a także świadczenia pomocy w warunkach braku bezpośredniego kontaktu z klientem. Ważną konsekwencją wprowadzenia usług telemedycznych jest możliwość zapobiegania chorobom i ich rozwojowi, a przez to ograniczanie czasu i kosztów leczenia.

Szczegółowe informacje i program studiówTelemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Informacje o rekrutacji na kierunekTelemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Dla kogo są studia na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology”:

  • osób, które już posiadają wykształcenie z obszaru medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą oferującą usługi telemedycyny lub dołączyć do tego typu przedsięwzięć gospodarczych,
  • osób, które już posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych,
  • kadry zarządzającej lub administracyjnej podmiotów sektora ochrony zdrowia,
  • kadry zarządzającej lub administracyjnej instytucji ubezpieczeniowych,
  • osób zatrudnionych w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia np. NFZ, MOPS, MOPR itp.,
  • osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.
Dr Magdalena Markiewicz