Wyniki konkursów MAESTRO 11 i SONATA BIS 9

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom oraz uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w ramach konkursów MAESTRO 11 i SONATA BIS 9. 

W MAESTRO 11 wnioski mogli składać doświadczeni naukowcy, planujący pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Aby zostać kierownikiem projektu, należy wykazać się publikacjami w uznanych czasopismach naukowych, posiadać doświadczenie w kierowaniu innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. 

 SONATA BIS jest skierowana do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Badacz występujący z wnioskiem w konkursie SONATA BIS 9 musiał wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, spośród których załączy do wniosku od 1 do 3 najważniejszych. Projekty, które będą realizowane w ramach SONATY BIS, mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości ponad 166 mln zł otrzyma 74 z 404 zgłoszonych projektów.

Wśród laureatów konkursu SONATA BIS 9 znalazło się 3 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

  1. dr hab. Danuta  Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, projekt pt. "Inteligentne dostarczanie antygenów w celu uzyskania skutecznej tolerancji alergenów", kwota finansowania 3 824 800,00 zł;
  2. dr hab. Karolina Kropielnicka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Matematyka obliczeniowa w mechanice kwantowej", kwota finansowania 1 575 000,00 zł;
  3. dr Sławomir Werbowy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Fragmentacja jonów związków węglowodorowych w zderzeniach z gazami występującymi w materii międzygwiazdowej", kwota finansowania 1 105 000,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

BP