Uniwersytet Gdański wdraża plan równości płci

Grafika

Na Uniwersytecie Gdańskim trwają prace nad tworzeniem i wdrażaniem planu równości płci. - Ta zmiana nie będzie rewolucją, a efektem dotychczasowych działań służących realizacji skutecznego zarządzania różnorodnością w naszej Uczelni. Ich celem będzie to, by Uniwersytet Gdański był bezpiecznym miejscem pracy, zawsze szanującym równość i różnorodność. Jednym z kluczowych warunków jest zatem budowanie takiego środowiska pracy, w którym osoby o różnorodnych doświadczeniach współpracują ze sobą w tym samym zespole, mają przestrzeń i swobodę na demonstrowanie swoich talentów i ich rozwój.  - mówi dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, kierowniczka Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju, członkini Rady Wdrażającej Plan Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Uniwersytecie Gdańskim oraz członkini konsorcjum European University of the Seas.

Równość płci w nauce

Wdrożenie planu równości płci to stworzenie całego systemu działań, począwszy od diagnozy potrzeb społeczności akademickiej, a następnie budowanie działań edukacyjnych, przeciwdziałających stereotypom wynikającym z płci, poprzez budowanie jasnych ścieżek kariery, monitorowanie wskaźników równości płci i efektywne wykorzystywanie potencjału akademickiego.

- W październiku 2020 r. Komisja Europejska postanowiła uzależniać finnasowanie grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020 i Horyzont Europa od posiadania i realizowania planów równości płci tzw. GEP-ów (Gender Equality Plans). Otóż nowym wymogiem Komisji Europejskiej wobec jednostek sektora publicznego, ośrodków badawczych czy instytucji szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym, które będą aplikować do programu Horyzont Europa o pozyskanie finansowania na realizację projektu, jest opracowanie planu działań w zakresie równości płci (Gender Equality Plan) – wyjaśnia dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG.

W lutym 2021 r. na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęto opracowywanie i wdrażanie planu równości płci  w ramach projektu MINDtheGEPS – Modifying Institutions by Developing The Gender Equality Plans finansowanego z Programu Horyzont 2020 w ramach „Wspierania organizacji badawczych we wdrażaniu Planów Równości Płci”. Projekt jest kierowany przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, przewodniczącą rektorskiej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. Jednym z pierwszych podjętych przez Komisję działań była diagnoza dotycząca równości płci w Uniwersytecie Gdańskim.

Jak przekonują członkowie i członkinie Rady Wdrażającej Plan Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn na Uniwersytecie Gdańskim, której działania koordynuje Prorektor prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, równość płci stała się w ostatnich dziesięcioleciach ważnym celem społecznym i politycznym, a wiele krajów i instytucji międzynarodowych, w tym uczelni wyższych, zobowiązało się do jego realizacji. Równość płci jest ważna nie tylko dlatego, że zapewnienie równych szans wszystkim jest moralnie właściwe, ale również dlatego, że przynosi wiele różnych pozytywnych konsekwencji dla jednostek, grup i społeczeństw.

- Oprócz wykorzystywania polityk Unii Europejskiej we wdrażaniu planów równości płci ważne jest też to by pamiętać o silnej pozycji polskich kobiet naukowczyń i potencjale Uniwersytetu Gdańskiego. Jeśli chodzi o autorstwo publikacji naukowych, Uniwersytet Gdański zajął w zeszłym roku czwarte miejsce na świecie pod względem liczby publikacji, w których pierwszymi lub korespondencyjnymi autorkami są kobiety. Jako przedstawiciele i przedstawicielki polskich uczelni wyższych jesteśmy ekspertami w zakresie wdrażania zmian instytucjonalnych i mamy dużo dobrych praktyk, które mogą być realizowane na innych uczelniach Unii Europejskiej - mówi dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG. - Plan równości płci służy zarówno kobietom jak i mężczyznom, m.in. pozwalając na diagnozę wyzwań  na jakie kobiety i mężczyźni napotykają w miejscu prac,y w budowaniu swojej kariery naukowej i łączenia jej z rolami rodzinnymi. Wiemy, że równość płci w miejscu pracy  służy osiąganiu równowagi praca-dom zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Uniwersytet Gdański uczestniczy także w projekcie „European University of the Seas SEA–EU”. SEA-EU zrzesza 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty i stanowi międzynarodowy, wielojęzyczny, interdyscyplinarny i nowoczesny Uniwersytet Europejski.

W ramach projektu 14 października dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG. organizuje webinarium online na temat planów i inicjatyw dotyczących równości płci na uczelniach realizujących partnerstwo SEA-EU.  Spotkanie będzie otwarte - możne w nim uczestniczyć każdy zainteresowany. Wystarczy wcześniej się zarejestrować . W wydarzeniu, poza ekspertami i ekspertkami z UG uczestniczyć będą osoby odpowiedzialne za wdrażanie planów równości płci w pięciu uniwersytetach partnerskich: University of Cádiz (Hiszpania), Université de Bretagne Occidentale in Brest (Francja), University of Kiel (Niemcy), University of Split (Chorwacja) i  University of Malta (Malta). Przedstawiciele wyżej wymienionych ośrodków naukowych podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat działań podjętych w celu wdrożenia planu równości płci.

Więcej o webinarium

Więcej informacji o projektach UG wspierających wdrażanie skutecznego zarządzania różnorodnością.

Elżbieta Michalak-Witkowska/ZP UG, dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG