Studiuj Logistykę dla nauczycieli na UG

Zdjęcie poglądowe

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na pierwszą edycję Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli. Oferta skierowana jest do nauczycieli, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali oraz magazynier-logistyk.

Program Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli, realizowany w Katedrze Logistyki Wydziału Ekonomicznego UG, został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). W ramach programu realizowane są następujące moduły zajęć: Obsługa logistyczna działalności gospodarczej, Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego oraz  Dydaktyka przedmiotu nauczania.

- Absolwent studiów dysponować będzie usystematyzowaną wiedzą z zakresu definiowania logistyki, rozumienia jej społecznych i gospodarczych funkcji, będzie potrafił identyfikować, opisywać i racjonalizować procesy i systemy logistyczne dowolnie wybranej działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej, jak i usługowej, posiadać będzie  również praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi zarządzania logistyką. Ponadto zdobędzie usystematyzowaną wiedzę na temat różnorodnych metod i podejść dydaktycznych w edukacji techników logistyki oraz ewaluowania i oceniania pracy uczniów. Będzie potrafił oryginalnie i twórczo projektować zajęcia dydaktyczne oraz stosować różnorodne strategie oceniania  - mówi dr Leszek Reszka, kierownik Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli.

Kadrę dydaktyczną stanowią cenieni nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ekspert z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a także wybitni menedżerowie logistyki z szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Program zajęć został tak zaprojektowany, że nie wyklucza przeprowadzenia zajęć w trybie hybrydowym lub całkowicie online, w zależności od sytuacji i preferencji uczestników.

Rejestracja na studia możliwa jest przez system IRK w terminie do 22 października 2021 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli.

EMW/Zespół Prasowy UG