XIII Edycja Konkursu „Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość” – laury dla UG

Prace magisterskie antropologów z UG zostały nagrodzone w konkursie ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Główną nagrodę przyznano mgr. Przemysławowi Kilianowi, a  wyróżnienie mgr. Magdalenie Bernat.  

Konkurs organizowany jest od 2009 roku, a nagroda przyznawana jest przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Scholar za prace prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi.   Laureat konkursu może liczyć na wydanie swojej pracy w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

W tym roku do konkursu zgłoszono 32 prace. Kapituła Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagród głównych w obu kategoriach (wydanie publikacji w Wydawnictwie Naukowym Scholar i nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł). Wysoki poziom prac nadesłanych w tej edycji skłonił organizatorów do przyznania także trzech  wyróżnień.

Główną nagrodę XIII edycji konkursu otrzymał mgr Przemysław Kilian, antropolog, absolwent etnologii UG, słuchacz szkoły doktorskiej NHiS UG w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii, zdobył za pracę magisterską pt. Tradycje kociewskie w praktykach kulturowych wspólnoty gminy Morzeszczyn. Ujęcie antropologiczne. Promotorem pracy był  dr Mariusz Kairski z Wydziału Historycznego UG.

Zdaniem prof. dr hab. Rocha Sulimy, recenzenta  praca jest solidną, wieloaspektową, analizą  charakterystycznego dla współczesnej  kultury  procesu retradycjonalizacji  praktyk kulturalnych członków wspólnoty lokalnej, którą pod względem formalnym stanowi gmina Mokrzeszyn na Kociewiu. Wartościowe poznawczo są uwagi na temat koncepcji „granicy” w badaniu zjawisk społeczno-kulturowych, jej postrzegania przez autochtonów, a tym samym poświadczania  uświadamianych znaczeń różnicy kulturowej.

Wśród osób wyróżnionych w konkursie znalazła się także mgr Magdalena Bernat, antropolożka, absolwentka etnologii UG, słuchaczka studium doktoranckiego WH, za pracę magisterską pt. Proces kształtowania się tożsamości w społeczeństwie postmigracyjnym na przykładzie miejscowości Marcinowa Wola na Mazurach. Promotrem pracy była dr hab. Anna Kwaśniewska prof. UG. Pracę wyróżniono m.in. za solidną  bazę historyczną, opisującą powojenne ruchy migracyjne i imigracyjne, które dotyczą nie tylko terenu badań empirycznych czyli Mazur, ale 1/3  obszaru Polski czyli Ziem Północnych i Zachodnich.

Więcej o konkursie: https://www.fdpa.org.pl/wyniki-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

 

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG