SEA EU (02.12.2021) - Strategie i cele na przyszłość cz. 1 obrad

Podczas posiedzenia Rady Zarządczej SEA-EU na UG, nadrzędnego ciała decyzyjnego, podsumowano dotychczasowe osiągnięcia SEA-EU oraz wyznaczono priorytety sojuszu i strategie działania na następne lata.  To kolejny dzień spotkań konsorcjum University of the Seas, SEA EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni Europy.

Spotkanie Governing Board rozpoczęło się filmem promującym Uniwersytet Gdański. Następnie głos zabrał prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG, gospodarz tegorocznego spotkania członków Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego, który przywitał zgromadzonych gości.

- Serdecznie wszystkich witam. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy gościć Państwa w tym właśnie miejscu, Bibliotece Głównej UG, sercu naszego uniwersytetu. Otoczeni wiedzą, doświadczeniem i dziedzictwem, rozpoczynamy dziś dyskusje, które mają charakter strategiczny - powiedział prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG. - Pozwolę sobie też powitać przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego, którzy wspierają Uniwersytet Gdański. Bardzo cieszymy się z bezproblemowej i dwustronnej współpracy z samorządem, owocem której jest realizacja kilku ważnych projektów, wspierających nie tylko uczelnię, ale także naukowców zaangażowanych w codzienną gospodarkę naszego regionu.

Otwarcia posiedzenia Rady Zarządzającej SEA-UE, dokonał Rektor Uniwersytetu w Kadyksie, prof. Francisco Piniella: - Chciałbym zacząć od podziękowań dla rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Piotra Stepnowskiego. Dziękuję za to, że zawsze dzieli się Pan swoim entuzjazmem dla SEA-EU i dziękuję całemu zespołowi za wspaniałą organizację i za tak ciepłe przyjęcie, które pozwala zapomnieć o zimnej pogodzie.

Prof. Francisco Piniella wspomniał czerwcowe spotkanie na Malcie, podczas którego wspólnie przeanalizowany został etap, w którym konsorcjum znajdowało się ówcześnie i gdzie zaplanowano dalsze  działania. Podsumował też przeprowadzoną przez Komisję Europejską ewaluację.

- Sprawy idą dobrze, jesteśmy zadowoleni z informacji zwrotnej od Komisji Europejskiej po sprawozdaniu z postępu prac. Panuje przekonanie, że nasze działania są na dobrej drodze, ale są też rzeczy do poprawy, co zawsze ma miejsce, gdy chce się osiągnąć doskonałość - powiedział prof. Francisco Piniella. - Ocena jest pozytywna w wielu aspektach i musimy nadal wzmacniać naszą współpracę i działania naszych zespołów. Pamiętając, że razem możemy zrobić więcej i lepiej. Na bliskim horyzoncie mamy intensywne i decydujące momenty dla naszego sojuszu i musimy znaleźć sposób, aby „biegać i wiązać nasze sznurowadła” w tym samym czasie. Wciąż musimy zamknąć pierwszą część, podczas gdy jednocześnie projektujemy i piszemy interesującą propozycję dla drugiego etapu. Wyzwaniem jest dodanie dwóch nowych członków do tej rodziny SEA-EU.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek, który dołączył do obrad konsorcjum University of the Seas w formie zdalnej: – Witam uczestników dzisiejszego spotkania, przedstawicieli Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego, tworzonego przez sześć europejskich uczelni. Cieszę się, że udało się spotkać na Uniwersytecie Gdańskim, który poprzez swoją dewizę In Mari via Tua organizuje unikalne na skalę Polski, niezwykle istotne przedsięwzięcia, m.in. w badaniach obszaru gospodarki morskiej, zarządzaniu przestrzenią morską, prawem morskim, aspektami ochrony środowiska  morskiego.

Minister Wojciech Murdzek podkreślił, że przedsięwzięcia podejmowane przez UG są spójne zarówno z polityką światową, jak i z polityką Unii Europejskiej, co ułatwia racjonalne, mądre wykorzystywanie przestrzeni pod względem tzw. niebieskiej gospodarki: -  Rząd Polski jest zainteresowany wszelkimi osiągnięciami, aspektami naukowymi i badawczymi w tej przestrzeni. Sama idea uniwersytetów europejskich jest dla nas niezwykle ważna. Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko aspekt naukowo-dydaktyczny jest wartością unikatową, ale też bogactwo współtworzonej przestrzeni w obszarach kultury, sportu, podnoszenia mobilności kadr akademickich, studentów. Mam nadzieję, że ta międzynarodowa współpraca zaowocuje aktywnością w Państwa działaniach, a wyzwania na przyszłość będą skupione m.in. na szukaniu najlepszych rozwiązań w obszarze gospodarki morskiej, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju – dodał.

W dalszej części spotkania Koordynator SEA-EU, prof. Fidel Echevarria, dokonał przeglądu głównych osiągnięć SEA-EU i strategii na przyszłość. Profesor poruszył  m.in. kwestię umowy konsorcjum, sprawozdań z postępu prac, sprawozdań technicznych i finansowych. Wśród głównych produktów wypracowanych przez konsorcjum wymienił raport oparty na analizach edukacyjnych, raport dotyczący modelu automatycznego uznawania kwalifikacji zagranicznych i okresu nauki, wspólny program badań morskich i unijnych, raport dotyczący podstaw koncepcyjnych oraz dokumentów i narzędzi związanych z UE, raport dotyczący najlepszych praktyk współpracy z sektorem społeczno-gospodarczym oraz raport dotyczący najlepszych praktyk w zakresie poszukiwania pracy.

Następnie przedstawiono wnioski z oceny sprawozdania z postępu prac (plan poprawy), po których głos zabrali studenci z Rady SEA-EU wyrażając dumę z tego, że są studentami uczelni międzynarodowej.

 

O krótkie podsumowanie tego, co udało się zrobić w ramach projektu i co wciąż jest do zrobienia poprosiliśmy dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

- Filarami tego projektu jest tworzenie międzynarodowego kampusu, który będzie wypełniony zarówno kadrą akademicką, naukowcami i studentami. Chcemy, by w swobodny sposób mogli oni przemieszczać się między uniwersytetami w ramach jednego kampusu – podkreśliła prof. Anna Jurkowska-Zeidler. – Jeśli zaś chodzi o osiągnięcia ostatnich trzech lat to warto wspomnieć o pracy włożonej w mapowanie naszych zasobów, począwszy od systemów edukacji w sześciu krajach, a także o kwestii mobilności, którą kojarzymy z Erasmusem, ale przez którą rozumiemy o wiele więcej. Stawiamy na studentów, ale także na wyjazdy kadry akademickiej i program wyjazdów personelu administracyjnego. Trzecią rzeczą, którą chciałabym podkreślić, są badania różnic kulturowych, poziomu wiedzy o równouprawnieniu, o celach zrównoważonego rozwoju oraz to, że SEA-EU ma już swoje projekty braterskie. Jest nim np. reSEArch-EU, poświęcony doskonaleniu badań naukowych i bazy naukowej. Celem na najbliższe lata jest poznanie doświadczeń i tego, jak kompetencje uniwersyteckie oddawane są otoczeniu społeczno-gospodarczemu.

 

Przypomnijmy, że uczelnie sojuszu Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU) od trzech lat pracują nad nowym modelem kształcenia i wymiany akademickiej, który zwiększy konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego, zapewni mobilność studentów i pracowników, a jednocześnie wpłynie na wyższą jakość kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych. Priorytetem są tu badania i działalność gospodarcza oraz kulturowa tradycja związana z morzem, a także współpraca ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami czy instytucjami edukacyjnymi.

Obecnie trwają przygotowania do udziału w kolejnym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”.

           

Elżbieta Michalak - Witkowska/ZP