Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego

W związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuję, iż:

1. Zarządzeniem nr 39/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 24/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wprowadzono obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów. Realizacja zajęć, które nie mogą odbyć się w tym trybie, rozpocznie się niezwłocznie po przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie UG w ramach przedłużonego okresu prowadzenia zajęć w semestrze letnim. Zawieszenie tradycyjnych zajęć na terenie Uczelni potrwa co najmniej do 15 maja 2020 r.
 

2. Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Ich zniesienie nie będzie możliwe przed: ​​​​

 • 31 sierpnia 2020 roku dla wydarzeń o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez UG oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie UG;
   
 • 30 czerwca 2020 roku dla służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UG;
   
 • 30 czerwca 2020 roku dla przyjazdów gości zagranicznych na UG;
   
 • 30 czerwca 2020 roku dla kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UG oraz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.
   

3. Wytyczne z Komunikatu Rektora UG w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku pozostają aktualne i będą obowiązywały co najmniej do 15 maja 2020 roku. Dziekani, dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich oraz kierownicy jednostek administracji centralnej i wydziałowej są zobowiązani do przesyłania tygodniowych informacji o pracownikach zapewniających ciągłość funkcjonowania Uczelni. Harmonogramy pracy należy przesyłać na adres e-mail kanclerz@ug.edu.pl oraz do wiadomości Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego