Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uczelni

W związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuję:

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zarządzeniem nr 50/R/20 z dnia 15 maja 2020 roku zmieniono kalendarz akademicki:

 1. Letnia sesja egzaminacyjna została przedłużona do 30 czerwca br.
 2. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Gdańskim do końca semestru letniego odbywają się w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie).
 3. Egzaminy i zaliczenia w roku akademickim 2019/2020 odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 34/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (zdalnie).
 4. Realizacja zajęć laboratoryjnych, które nie mogą odbyć się on-line i nie jest możliwe przeniesienie ich na kolejny semestr, za indywidualną zgodą Rektora mogą zostać przeprowadzone z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

 

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU UCZELNI

Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne.

Co najmniej do 31 sierpnia 2020 roku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego nie będą się odbywały wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez UG oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Co najmniej do 30 czerwca 2020 roku nie będą kwaterowane nowe osoby w domach studenckich i innych obiektach UG. Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY NA TERENIE UCZELNI

Zasady korzystania z infrastruktury UG przez nauczycieli akademickich:

 1. W budynkach wydziałów, za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, mogą przebywać pracownicy i doktoranci danego wydziału, którzy prowadzą prace naukowe z użyciem zasobów dostępnych wyłącznie w danym budynku.
 2. W tym samym czasie na terenie wydziału całkowita liczba osób, o których mowa w pkt a nie może być wyższa niż 50, przy czym osoby przebywające w danym czasie w budynku nie mogą tworzyć skupisk i powinny zachowywać 2 metrowe odstępy pomiędzy pracownikami.
 3. Rekomenduje się używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.) oraz w pomieszczeniu pracy, z którego korzysta więcej niż jedna osoba, lub nie można zachować odstępu co najmniej 2 m. pomiędzy pracownikami.
 4. Czas przebywania w budynku pracownika lub doktoranta nie może być w danym dniu dłuższy niż 6 godzin.
 5. Za właściwą organizację pracy pracowników i doktorantów na wydziale odpowiada dziekan lub kierownik jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 

PRACA ADMINISTRACJI

Wytyczne dotyczące pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. do odwołania, przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy (m.in. zachowanie odstępu co najmniej 2 m. pomiędzy pracownikami) trwa przywracanie godzin pracy wynikających z Regulaminu Pracy. W okresie przejściowym kierownik jednostki może zdecydować o pracy zdalnej lub innych godzinach pracy podległych pracowników. W tym czasie rekomenduje się używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.) oraz w pomieszczeniu pracy, z którego korzysta więcej niż dwie osoby.
 2. kierownicy jednostek administracji centralnej i wydziałowej są zobowiązani do przesłania tygodniowych informacji o harmonogramie pracy jednostki na adres e-mail kanclerz@ug.edu.pl oraz do wiadomości Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi (i.dabrowska@ug.edu.pl).

 

Mam ogromną nadzieję, że nowy rok akademicki 2020/2021 rozpoczniemy podczas tradycyjnej inauguracji 1 października 2020 roku.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Biuro Promocji