„Urlop w czasach zarazy”- projekt z WZ nagrodzony w UGrants-first 3

lotnisko

Zbada, jakimi motywami kierują się konsumenci podejmując decyzje turystyczne w rzeczywistości, w której lęk przed chorobami zakaźnymi i izolacją społeczną będzie towarzyszył codzienności.  Mgr Anna Młynkowiak-Stawarz z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania UG została laureatką UGrants-first 3 w ramach programu małych grantów UGrants. Nagrodzony projekt nosi tytuł „Urlop w czasach zarazy – motywy i decyzje turystyczne konsumentów”.

Projekt jest obecnie w fazie koncepcyjnej, a grant dotyczy badań pilotażowych.

- W Katedrze Marketingu prowadzimy badania dotyczące zachowań konsumentów-turystów i mój projekt także mieści się w tym obszarze - mówi mgr Anna Młynkowiak-Stawarz. - Do jego opracowania zainspirowały mnie wyniki naszych wcześniejszych badań, nad którymi pracowałam w zespole z dr hab. Robertem Bębnem, dr Sylwią Kuczamer-Kłopotowską i mgr Zuzanną Kraus, a które dotyczyły wpływu percepcji ryzyka związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, reaktancji wywołanej przez ograniczenia pandemiczne oraz motywacji do ochrony zdrowia przed zamiarem odbycia podróży turystycznej w warunkach pandemii.

W badaniach prowadzonych w ramach pozyskanego grantu mgr Anna Młynkowiak-Stawarz zamierza wykazać, jakimi deklarowanymi i ukrytymi motywami kierują się konsumenci podejmując decyzje turystyczne w rzeczywistości, w której lęk przed chorobami zakaźnymi i izolacją społeczną będzie towarzyszył codzienności.

 

UGrants-first - wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości 20 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej do zewnętrznej instytucji finansującej oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.                                                                                                         Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG