Wyniki II edycji programu „Profesorowie Wizytujący UG”

Druga edycja programu „Profesorowie wizytujący UG” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, realizujących swoją działalność naukowo-dydaktyczną we współpracy z zagranicznymi badaczami. Złożonych zostało 31 wniosków z 10 wydziałów (najwięcej - 5 z Wydziału Biologii) i jednej agendy badawczej, na łączną kwotę 554 400 zł.

 

laureaci

Laureaci II edycji programu „Profesorowie Wizytujący UG”.

Komisja ds. weryfikacji wniosków dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń pod kątem renomy zapraszanego naukowca, prestiżu jego macierzystego ośrodka naukowego, wzmocnienia istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami, interdyscyplinarności tematyki badawczej, wpływu na jakość kształcenia, wymiernych efektów naukowych wizyty mających znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej uprawianej w UG.

Komisja wyłoniła dziewięciu laureatów. Wśród nich znajdują się naukowcy z USA, Libanu, Malty, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

 

 

 

Lista laureatów:

  • Danielle R. Reed z Monell Chemical Senses Center (USA), zaproszona przez dr Emilię Leszkowicz z Wydziału Biologii,
  • Paul Allain goszczony będzie przez dr hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. UG z Wydziału Filologicznego,
  • Claire M. Belcher z University of Exeter (Wielka Brytania) zaproszona przez dr Alicję Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii,
  • David Saliba z University of Malta (Malta) prowadził będzie badania w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) pod kierunkiem dr Małgorzaty Lisowskiej,
  • Thomas Aiello z Valdosta State University (USA) swój pobyt będzie realizował na Wydziale Historycznym, pod opieką dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG,
  • Tony John George Apollaro z University of Malta (Malta) realizował będzie badania na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, pod opieką prof. dr hab. Marcina Wieśniaka, prof. UG,
  • Marco Fondi z University of Florence (Włochy) swój pobyt zrealizuje na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, pod opieką prof. Ewy Łojkowskiej,
  • Dany Azar z Lebanese University (Liban), goszczony będzie przez dr hab. Jacka Szwedo, prof. UG z Wydziału Biologii,
  • Wonpil Im z Lehigh University (USA) zaproszony przez prof. dr hab. Józefa Adama Liwo z Wydziału Chemii.

Wnioskodawcy wskazali imponujący zakres planowanej działalności badawczej i dydaktycznej.

Laureaci poprowadzą łącznie 163 godziny dydaktyczne, w postaci zajęć dla studentów w ramach przedmiotów objętych programami studiów, wykładów otwartych, seminariów i spotkań ze studentami oraz pracownikami UG. Przyczyni się to w znaczący sposób do wzrostu umiędzynarodowienia kształcenia. O wszystkich wykładach otwartych, informować będziemy na FB i stronie uczelni.

Badania zaplanowane przez zagranicznych gości będą prowadzone w dziedzinie nauk humanistycznych oraz dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Przewidziane są m.in. badania laboratoryjne, analityczne, ankietowe, terenowe, prowadzące do rozwoju i rozbudowy nowatorskich systemów analitycznych i laboratoryjnych, a także rozwoju i optymalizacji metod badawczych. Współpraca naukowców z UG z wysoko wykwalifikowaną kadrą międzynarodową z renomowanych, zagranicznych instytucji naukowych i utworzenie międzynarodowych grup badawczych przyczynią się do międzynarodowego transferu wiedzy i wzmocnienia potencjału naukowego uczelni.

W wyniku przeprowadzonych badań powstać mają  m.in. nowe publikacje w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wspólnie złożone projekty naukowe.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Dominika Brulińska