Rekrutacja 2020/2021 - zapraszamy na Uniwersytet Gdański

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego na tle kampusu UG.

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur rekrutacja na Uniwersytet Gdański na rok akademicki 2020-2021 została przesunięta na sierpień 2020. System Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostanie uruchomiony 1 lipca 2020 r. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 89 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wykształcenie można zdobywać także w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

Nowe terminy rekrutacji na studia znajdują się na stronie.

Jednocześnie Uniwersytet Gdański nie zmienia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

Gdzie szukać informacji

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG.

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 312, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Oferta i nowe kierunki studiów

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 89 kierunkach studiów w zakresie ponad 200 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami.

W nowym roku akademickim 2020/2021 zaplanowano powołanie dwóch nowych stacjonarnych kierunków studiów: Hydrografia morska oraz Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych.

Hydrografia morska są to stacjonarne, siedmiosemestralne studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, realizowane we współpracy przez Uniwersytet Gdański – Wydział Oceanografii i Geografii oraz Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Studia są ukierunkowane na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Przygotowują absolwentów do wykonywania pomiarów hydrograficznych, zarówno na akwenach morskich jak i śródlądowych, a także do działalności w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej. Studia otwierają możliwość uzyskania uprawnień – dyplomu hydrografa morskiego kategorii B oraz dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej (absolwenci po odbyciu określonej przepisami praktyki będą spełniać wszystkie wymogi do ubiegania się o takie dyplomy).

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych są to stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. To nowoczesne, dwujęzyczne studia o charakterze interdyscyplinarnym. Kierunek wyróżnia się specjalnie sprofilowanym kursem nauki języka angielskiego Communicative English for Arts Management (część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, dzięki czemu absolwent uzyska wysokie kompetencje językowe pracy zawodowej). Absolwenci będą przygotowani do pracy w teatrach i instytucjach sztuki i kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także wydawnictwach zajmujących się publikacjami z dziedziny humanistyki, a także do zajmowania się krytyką artystyczną i szeroko pojętą działalnością kulturotwórczą.

Zaplanowano także uruchomienie nowych form i poziomów funkcjonujących już na UG studiów, są to m.in.: Modelowanie matematyczne i analiza danych (studia stacjonarne II stopnia); Logopedia (studia niestacjonarne II stopnia); Ubezpieczenia (studia interdyscyplinarne niestacjonarne II stopnia). W ramach kierunków powstają także nowe specjalności, które poszerzają możliwości absolwentów na rynku pracy.

Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, pomaga szeroka oferta studiów podyplomowych oraz możliwość pogłębionych studiów w szkołach doktorskich – Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.  Bogata oferta studiów podyplomowych pozwala na podnoszenie umiejętności zawodowych oraz zdobywanie nowych kwalifikacji I certyfikatów.

Wysoka jakość i nowoczesne warunki kształcenia

Uniwersytet Gdański zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz możliwość zdobywania wiedzy pod opieką wybitnych naukowców i znakomitych dydaktyków, a studenci uczestniczą w projektach i przedsięwzięciach badawczych. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami i studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Łączenie wiedzy z praktycznymi umiejętnościami poszerza możliwości absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego na rynku pracy.

W ramach lektoratów językowych studenci mają do wyboru siedem języków obcych, w planach jest wprowadzenie drugiego języka obcego jako obowiązkowego. Studenci UG mogą korzystać z licznych polskich i zagranicznych programów wymiany studenckiej, takich jak MOST, ERASMUS Plus oraz w ramach bilateralnych umów pomiędzy uczelnią i zagranicznymi partnerami. Komfortowe warunki studiowania zapewniają nowoczesne uniwersyteckie kampusy w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Wiedzę i umiejętności studenci mogą poszerzać w działających na UG kilkudziesięciu studenckich kołach naukowych oraz rozwijać swoją aktywność w Akademickim Centrum Kultury i sekcjach sportowych AZS UG.

Uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce uniwersyteckich kampusów. W ostatnich latach, m.in. w ramach środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej powstały nowe gmachy wydziałów, pracownie, laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę. Nowoczesna infrastruktura zapewnia możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem oraz warunki studiowania na miarę XXI wieku. 

50 lat Uniwersytetu Gdańskiego

20 marca 2020 roku minęło 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia świętuje swoje półwiecze oraz 75-lecie trójmiejskich tradycji uniwersyteckich, pamiętając o swoich poprzedniczkach: Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni oraz Pedagogium w Gdańsku Oliwie. W 1945 r. pierwsza z nich przekształciła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a Pedagogium dało początek Wyższej Szkole Pedagogicznej. Z połączenia obu tych szkół powstał Uniwersytet Gdański.

Dziś Uniwersytet Gdański to największa w regionie pomorskim, dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych.

Uniwersytet ma silną pozycję wśród naukowych liderów. Jako jedna z pięciu polskich uczelni tworzy sieć europejskich uniwersytetów, wybranych w konkursie Komisji Europejskiej. Wraz z zagranicznymi partnerami UG tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU). Z racji swojego uniwersyteckiego charakteru Uniwersytet Gdański realizuje różnorodne badania naukowe – na uczelni reprezentowane są zarówno dyscypliny humanistyczne, ekonomiczne, jak i nauki społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych. W ramach specjalnego programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim powstały aż dwie międzynarodowe agendy badawcze z udziałem naukowców z całego świata: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Uniwersytet Gdański pozostaje wierny swojej dewizie in mari via tua (w morzu droga twoja). Morski wizerunek uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak: Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Stacja Biologiczna w Sobieszewie, a także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem. Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf, przeznaczony do prowadzenia interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego oraz prowadzenia zajęć dla studentów. Aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich.

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego