Jak polskie środowisko naukowe pomoże Ukrainie? - I i II dzień "Solidarni z Ukrainą"

Czas na podsumowanie intensywnej konferencji “Solidarni z Ukrainą” poświęconej różnym rodzajom pomocy, którą polska społeczność akademicka zaoferowała i może zaoferować naszym wschodnim sąsiadom. O potrzebach naukowców z Ukrainy usłyszeliśmy m.in. od ukraińskiego Ministra Oświaty i Nauki Serhija Szkarłeta oraz od Andrieja Vitrenki Pierwszego Wiceministra Edukacji i Nauki Ukrainy. O potencjalnych rozwiązaniach rozmawiali m.in. rektorzy polskich uczelni, Wiceminister Edukacji i Nauki prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki oraz Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Grażyna Żebrowska.

Rektor UG

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski fot. Alan Stocki

Konferencję otworzył Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który powitał wszystkich znamienitych gości. - Mam nadzieję, że owoce tej konferencji pomogą nam wytyczyć najważniejsze cele w przemyślanej i długotrwałej współpracy polskiego oraz ukraińskiego środowiska akademickiego -  rozpoczął Rektor. -  Jesteśmy świadomi, że wszelkie zmiany muszą być planowane mądrze i musi być to absolutnie pomoc systemowa. 

Deputy Minister of Education and Science, prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki. Photo by Marcel Jakubowski

Wiceminister Edukacji i Nauki, prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki fot. Marcel Jakubowski

Swoje perspektywy na problem niszczonego społeczeństwa akademickiego Ukrainy, po Rektorze UG, przedstawili reprezentanci najważniejszych polskich instytucji związanych z edukacją wyższą. - Nie chcemy wykraczać poza sugestie i rozwiązania formalno-prawne zaproponowane ze strony ukraińskiej - deklarował minister Włodzimierz Bernacki. Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska opowiedziała o nowopowstałym programie “Solidarni z Ukrainą”. Ostatni głos wprowadzający należał do ministra Serhija Szkarłeta, który podsumował o dotychczasową współpracę między polskim a ukraińskim Ministerstwem Edukacji i Nauki.

First Panel entitled 'Solidarity with Ukraine - How to support students in times of war?'

Pierwszy Panel pt. "Solidarni z Ukrainą - Jak wspierać studentów w czasie wojny?" 

Każdy z paneli konferencji dotyczył innego rodzaju pomocy, który polskie środowisko akademickie może zaoferować Ukrainie. Podczas pierwszego z nich uczestnicy konferencji dyskutowali o wspomaganiu ukraińskich studentów, którzy przyjechali do naszego kraju. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickim Szkół Polskich prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk zaznaczył, że najważniejsze jest nieprzejmowanie przyszłych elit państwa ukraińskiego. Jako rozwiązanie tego problemu Rektor Politechniki Śląskiej podał możliwość wprowadzenia podwójnych dyplomów.

- Najważniejszym wnioskiem wynikającym z dotychczasowego doświadczenia jest to, że nasza pomoc musi być kontynuowana. Powinniśmy działać cały czas na rzecz wymiany akademickiej oraz wspierać wejście Ukrainy do Unii Europejskiej - spuentował pierwszy panel Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM).

The second panel entitled 'Recognition of education - an open door to integration'

Drugi panel pt. "Uznanie wykształcenia - otwarte drzwi do integracji"

O tym, jak przyjmować i uznawać kwalifikacje studentów oraz naukowców, którzy nie zabrali ze sobą dyplomów, dyskutowano podczas drugiego panelu.

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynardowej dr Monika Poboży przedstawiła zmiany, które weszły w życie wraz z spec ustawą MEiN. Są to m.in. zwolnienie uczelni z przeprowadzania konkursu w przypadku zatrudnienia nauczycieli ukraińskich oraz zniesienie wymogów polskich tytułów naukowych dla naukowców z Ukrainy (np. habilitacja i doktorat).

Ciekawy głos podczas tej dyskusji zapewnił Einar Meier z Norweskiej Agencji Uznania Jakości Kształcenia. Norweg opowiedział o Europejskim Paszporcie Kwalifikacyjnym, który przygotował jego kraj po wojnie w Syrii, aby potwierdzić  wykształcenie nowo przybyłych uchodźców. - Po tym doświadczeniu jestem w stanie Państwa zapewnić, że uznawanie kwalifikacji na podstawie wywiadów jest skuteczne - mówił Einer Meier.

Na koniec Dyrektor Spółki Państwowej “Centrum Informacji i Wizerunku” w Kijowie Viktoriya Sergiyenko zapewniła, że jej centrum robi wszystko, żeby zachować ciągłość kształcenia u ukraińskich studentów.

The third panel entitled 'Volunteering - we are with you'

Trzeci panel pt. "Wolontariat - my z wami"

O innym rodzaju pomocy opartym na pojedynczych działaniach rozmawiali organizatorzy wolontariatu.

Katarzyna Wychodnik z Krajowej Rady Doktorantów opowiadała o działaniach jej instytucji m.in. o koncertach charytatywnych i funkcjonowaniu zespołów kryzysowych.

- Pomysł na naszą zbiórkę “Studenci dla Ukrainy” padł na bardzo podatny grunt - opowiadała inna uczestniczka panelu, koordynatorka akcji "Studenci dla Ukrainy", Marcelina Wilczewska - Wbrew temu, co czasami mówi się o studentach bardzo szybko udało nam się zmobilizować i już 24 lutego wyjechał od nas pierwszy transport na Ukrainę.

Uczestnikom panelu zostało postawione pytanie o to, co nimi bardziej kierowało podczas działań - serce czy rozum? Odpowiedzią przy każdym uczestniku było serce, ponieważ nie dało się go powstrzymać przy tak poruszającej sytuacji.

Representatives of Polish universities joined the panel with Andrey Vitrenko, First Deputy Minister of Education and Science of Ukraine

Przedstawiciele polskich uczelni połączyli się podczas panelu z Andriejem Vitrenką, Pierwszym Wiceministerem Edukacji i Nauki Ukrainy

Prowadzącym ostatniego panelu był Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który rozpoczął tą część kierując pytanie do przedstawicieli ukraińskiego społeczeństwa akademickiego o rodzaje pomocy, jakich potrzebują. - Naszym głównym celem jest zwiększenie, albo przynajmniej utrzymanie potencjału inteligencji Ukrainy. Dlatego chciałbym poprosić rektorów polskich uczelni o udostępnienie naszym studentom bazy wiedzy, jakim są biblioteki. Dla naszych naukowców proszę o tymczasowe zatrudnienie i umożliwienie im prowadzenia zajęć z naszymi studentami - odpowiedział prof. Andriej Vitrenka, Pierwszy Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy. 

O dotychczasowych sposobach pomocy i o swoich doświadczeniach opowiadali pozostali uczestnicy panelu. Dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej powiedział, że jego uczelnia w pomocy Ukrainie korzystała jedynie z własnego budżetu.

- Według naszych szacunków polskie uczelnie wydały obecnie około 50 milionów złotych na pomoc studentom i naukowcom z Ukrainy. Obecnie około 10 tysięcy uchodźców przebywa w domach akademickich - przedstawił dane Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW.

The fourth panel entitled 'Polish-Ukrainian academic cooperation: needs, opportunities, reality'

Czwarty panel pt. "Polsko-Ukraińska współpraca akademicka: potrzeby, możliwości, rzeczywistość"

- Koncentrowaliśmy się na pomocy w relacji osoba-instytucja, ale nie należy zapominać też o relacji uczelnia - uczelnia. Ta nasza współpraca między instytucjami powinna opierać się na wymianie - wypowiedział się Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. dr hab. Jerzy Woźnicki. Jednym ze sposobów pomocy uczelnia-uczelnia jest włączenie ukraińskich uniwersytetów do konsorcjum europejskich takich jak SEA EU czy EPICUR o czym także rozmawiali uczestników panelu.

W ostatnim panelu brali też udział Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prof. Arkadiusz Mężyk oraz Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy Vira Rogova. Dyskusja przedstawicieli polskich uczelni zakończyła pierwszy dzień konferencji.

DZIEŃ II

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się dyskusją na temat pomocy dla studentów, a drugi - pomocy dla naukowców. - Tydzień po wybuchu wojny udało nam się ogłosić pierwszy program stypendialny. W ciągu trzech dni nasze środki się wyczerpały, ale trafiło do nas sześćdziesięciu naukowców z Ukrainy - opowiadał Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr  hab. czł. rzecz. PAN Jerzy Duszyński - Obecnie powoli zaczynamy gromadzić środki, które pozwalają nam zaoferować naukowcom z Ukrainy stypendium na sześć, a nawet dwanaście miesięcy.

Panel I 'Scientific mobility and support of scientists in wartime'

I panel "Mobilność naukowa i wsparcie naukowców w czasie wojny"

Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki, prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Maciej Żylicz odniósł się do momentu w swoim życiu, kiedy sam był uchodźcą i podkreślił znaczenie “grantów pomostowych”, czyli takich, które pozwoliłby ukraińskim naukowcom wrócić do swojego ośrodka badawczego. 

Dr Anita Bielańska z Narodowego Centrum Nauki podsumowała niedawno zakończony program wsparcia zorganizowany przez jej instytucje, a Maciej Zdanowicz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poruszył kwestię pomocy nie tylko uchodźcom, ale też tym, którzy zostali na Ukrainie.

Panel II 'International Research Cooperation in Wartime'

II panel 'Międzynarodowa współpraca badawcza w czasie wojny"

Podczas drugiego panelu o współpracy międzynarodowej wypowiedzieli się reprezentanci polskiego, jak i ukraińskiego środowiska akademickiego. Problemy związane ze zbiorami naukowymi w Ukrainie wymieniła dr Taisiia Yurchuk z Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie. Pracownica Instytutu Problemów Kriobiologii i Kriomedycyny opowiedziała o sytuacji w swoim ośrodku badawczym, gdzie nadal znajduje się trudna do przetransportowania kolekcja próbek zanurzonych w ciekłym azocie. 

- To jest dla nas bardzo ważne, że przyjeżdżamy do Polski nie jako uchodźcy, ale jako pracownicy naukowi. Daje nam to poczucie godności. Możemy robić coś więcej niż tylko próbować przetrwać - opowiadała druga reprezentantka środowiska naukowego w Ukrainie  dr Sofiia Butko z Uniwersytetu Narodowego w Charkowie. 

Prof. dr hab. Joanna Getka z Uniwersytetu Warszawskiego porównała swoje doświadczenia w pomocy naukowcom z Ukrainy do działalności mniej zorganizowanej takiej jak wolontariat. Poza pomocą instytucjonalną niektórzy naukowcy starają się pomóc indywidualnie swoim znajomym z Ukrainy, szukają dla nich programów, do których mogliby się zgłosić.

Humorystycznym akcentem zakończył panel prof. dr hab. Dariusz Skarżyński z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który zaproponował, aby program wsparcia dla Ukrainy podobny formą do programu “Beethoven” nazwać imieniem jakiegoś ukraińskiego kompozytora. - Aby pokazać Rosjanom, gdzie ich miejsce nazwałbym tę inicjatywę “Prokofiew” - powiedział prof. Dariusz Skarżyński.

Panel III 'Crisis is opportunity?'

III panel "Crisis is opportunity?"

Ostatni panel konferencji wzbudził bardzo interesującą dyskusję na temat priorytetów w udzielaniu pomocy ukraińskim naukowcom. Dr Iryna Degtyarova z Fundacji Rektorów Polskich wymieniła najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed polsko-ukraińską społecznością akademicką. Tzw. drenaż mózgów, czyli odejście zdolnych ludzi do bardziej rozwiniętych krajów, umieściła bardzo nisko w swojej klasyfikacji, natomiast prof. Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku uważa to zjawisko za największe zagrożenie stojące przed ukraińską nauką. Całkowicie inną perspektywę przedstawił prof. dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, który uważa, że drenaż mózgów nie występuje w nauce, tylko w medycynie i informatyce. Uczestnicy panelu rozmawiali także o środkach na pomoc i skąd je brać. Wśród propozycji źródeł finansowania znalazła się m.in. Unia Europejska i Bank Światowy.

- Dzięki tej dyskusji może lepiej wiemy, co robić w przyszłości. Mam nadzieje, że te dwa dni przyniosły Państwu materiał do przemyśleń i będą podstawą do lepszej, efektywniejszej pomocy uchodźcom z Ukrainy - zakończyła wydarzenie Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dr Grażyna Żebrowska. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała także przedstawicielom Uniwersytetu Gdańskiego za pomoc w organizacji wydarzenia.

Dzień pierwszy / fot. Alan Stocki i Marcel Jakubowski
Dzień drugi / fot. Alan Stocki
tekst Marcel Jakubowski