Pożegnanie - prof. Florian Stasik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 12 czerwca 2022 r. w wieku 98 lat 

zmarł Profesor Florian Stasik 

wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii stosunków międzynarodowych. Niestrudzony badacz dziejów Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni (1948-1952) i w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1953-1954). Swoje życie zawodowe związał z naszą uczelnią, podejmując w 1963 roku pracę najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, a od 1970 roku w Uniwersytecie Gdańskim. Pracując w Instytucie Historii UG w 1973 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1985 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Był wychowawcą wielu pokoleń historyków.

Z oddaniem i poświęceniem działał na rzecz Uczelni, Wydziału i Instytutu Historii. Był ceniony przez swoich współpracowników i studentów.

 

Pamięć o Profesorze Florianie Stasiku na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. 

 

Cześć Jego pamięci oddają Rektor i Senat

wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 15.00 na cmentarzu w miejscowości Muszaki k. Nidzicy.

 

Biogram prof. dr. hab. Floriana Stasika autorstwa dr hab. Arkadiusza Janickiego, prof. UG

Śp. Florian Stasik

(*2.04.1924-†12.06.2022)

Prof. dr hab. Florian Stasik - syn Wawrzyńca i Józefy z d. Duda – urodził się w dniu 2 kwietnia 1924 roku w Poznaniu. We wrześniu 1931 roku zaczął uczęszczać do czterooddziałowej szkoły powszechnej w Turkowie (pow. Nowy Tomyśl, woj. poznańskie), którą ukończył z wyróżnieniem w czerwcu 1938 roku. Po ciężkich doświadczeniach okresu II wojny światowej zamieszkał w 1945 roku w Gdańsku, a w lipcu 1946 roku zaczął uczęszczać na roczny Kurs Przygotowawczy na Wyższe Uczelnie. Po ich ukończeniu został przyjęty w październiku 1947 roku na rok wstępny do Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni (z siedzibą w Sopocie). W następnym roku podjął studia w systemie wieczorowym, które ukończył w 1951 roku, po czym podjął pracę zawodową. W 1953 roku podjął studia historyczne II stopnia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie na kierunku: Historia stosunków międzynarodowych (1871-1918). Studia te ukończył w 1954 roku uzyskując tytuł magistra. Przez następne kilka lat pracował jako nauczyciel
i jednocześnie od 1957 roku uczęszczał na seminarium doktoranckie prowadzone przez prof. Witolda Łukaszewicza w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku.

Całe swoje życie akademickie związał z naszą uczelnią, tj. najpierw z Wyższą Szkoła Pedagogiczną w Gdańsku, a następnie z Uniwersytetem Gdańskim. W naszej uczelni przepracował łącznie 28 lat, tj. od 1 lutego 1963 do 28 września 1991 roku, pracując najpierw na stanowisku starszego asystenta, adiunkta, docenta etatowego i profesora nadzwyczajnego (tytularnego).

Kariera zawodowa:

Florian Stasik został zatrudniony w dniu 1 lutego 1963 roku na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XIX-XX wieku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. W kwietniu 1964 roku awansował na stanowisko adiunkta, początkowo w wyżej wymienionej katedrze, a następnie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Na stanowisku tym pracował do 1975 roku. W październiku 1975 roku został mianowany na stanowisko docenta etatowego w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego i pozostawał na nim do 1985 roku. Na uczelni prowadził ćwiczenia i wykłady z historii powszechnej lat 1789-1918, a od 1975 roku seminarium magisterskie na studiach stacjonarnych i zaocznych. W 1985 roku Florian Stasik objął stanowisko profesora nadzwyczajnego (tytularnego) na Uniwersytecie Gdańskim i pozostawał na nim do przejścia na emeryturę w 1991 roku.

Działalność organizacyjna:

W latach 1977 – 1984 był przewodniczącym Okręgowego Komitetu Olimpiady Historycznej i członkiem Komisji Popularyzacji Wiedzy Historycznej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1975 roku był aktywnym członkiem Komitetu Badań Polonii Polskiej Akademii Nauk. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowo badawczej był wielokrotnie nagradzany, m.in. w 1974 i w 1978 roku Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Kariera naukowa:

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pod tytułem Adam Gurowski, jego działalność społeczno-polityczna w kraju i na emigracji do 1949 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku z dnia 5 marca 1964 roku. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Witold Łukaszewicz, a recenzentami prof. dr hab. Ludwik Bazylow i prof. dr hab. Józef Dutkiewicz. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w dniu 18 czerwca 1974 roku na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych 1831-1864, PWN, Warszawa 1973. Następnie w 1985 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego (tytularnego) na Uniwersytecie Gdańskim. Przewodniczącym Komisji Rady Wydziału Humanistycznego UG o nadanie doc. dr. hab. Florianowi Stasikowi tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych był prof. dr hab. Roma Wapiński. Oprócz niego w skład komisji wchodzili prof. dr hab. Stanisław Mikos i prof. dr hab. Wacław Odyniec, a recenzentami byli profesorowie: Krzysztof Groniowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Wiesław Śladkowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Marian Tyrowicz, em. prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W dniu 7 listopada 1985 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego zaakceptowała wniosek o nadanie docentowi dr hab. Florianowi Stasikowi tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego (tytularnego). Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na to stanowisko poparł Senat Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 21 listopada 1985 roku. Dodać należy, że po zakończeniu pracy na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 28 września 1991 roku prof. Florian Stasik dalej był czynny zawodowo pracując m.in. w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

Ważniejsze publikacje:

Śp. prof. Florian Stasik był autorem wielu prac naukowych z zakresu dziejów Wielkiej Emigracji oraz dziejów emigracji polskiej w XIX i w początkach XX wieku. Wśród ważniejszych wymieć należy:

Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych 1831-1864, Warszawa 1973, ss. 347.

Adam Gurowski 1805-1866, Warszawa 1977, ss. 418.

Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych 1865-1914, Warszawa 1985, ss. 347.

Opieka naukowa:

W okresie od 1975 do 1991 roku prof. Florian Stasik wypromował około 50 magistrów historii. Był również recenzentem prac doktorskich i opiekunem dwóch przewodów doktorskich.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Biogram ś. p. Floriana Stasika 226.03 KB
Dodano przez: ZP