Przyjazna przestrzeń publiczna – dyskusja z udziałem architekta Miasta Gdańska

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska i kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, wygłosił trzeci z cyklu wykładów ekspertów Uczelni Fahrenheita pod hasłem „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos”. Wykład i towarzysząca mu dyskusja dotyczyły urbanistycznych aspektów kształtowania przestrzeni publicznej.

Spotkanie z prof. Piotrem Lorensem, które odbyło się 23 czerwca w audytorium budynku Hydromechaniki PG, otworzyła prof. Adriana Zaleska-Medynska, Dyrektorka Związku Uczelni Fahrenheita.

– Z ogromną przyjemnością chciałam powitać zarówno przedstawicieli społeczności akademickiej, jak i instytucji zewnętrznych na trzecim, na razie ostatnim, ze spotkań, dotyczącym kształtowania przestrzeni publicznej – powiedziała dyrektorka FarU.

Następnie, spotkanie poprowadził, podobnie jak poprzednie z cyklu, Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

– Tematyka związana z kształtowaniem przestrzeni publicznej jest zagadnieniem niesłychanie interdyscyplinarnym, złożonym i szerokim […]. Temat wydaje się być wyjątkowo dobrze dobrany jak na inaugurację cyklu spotkań z Uczelniami Fahrenheita z racji na to, że kwestia ta angażuje nie tylko specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, geografów społeczno-ekonomicznych, urbanistów, architektów, ale właściwie wszystkie specjalności, które na naszych uczelniach są badane, kształtowane i nauczane. Każdy z nas jest też codziennym użytkownikiem przestrzeni publicznej, i codziennie każdy z nas niejako tę przestrzeń kształtuje – podkreślił na wstępie prof. Piotr Lorens.

W pierwszej części wykładu architekt skupił się przede wszystkim na zagadnieniu procesu kształtowania przestrzeni przyjaznej, czyli takiej, która jest dostępna, wygodna, atrakcyjna i zaprojektowana w zgodzie z oczekiwaniami użytkowników. Omówił także nowe zjawiska i wyzwania, w tym zagadnienia związane ze zwiększaniem zdolności adaptacyjnych miast do zmian klimatu, a także nowe podejścia do zarządzania przestrzenią miasta.

Podsumowując tę część wykładu, prof. Lorens zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia świadomości złożoności procesu kształtowania przestrzeni przyjaznej, znaczenie, jakie w tym procesie mają zarówno kwestie planistyczne, projektowe, jak i realizacyjne, a także na zdolność do porozumienia się wszystkich interesariuszy tego procesu.

Następnie omówione zostały zadnienia dotyczące przestrzeni publicznej jako elementu struktur miejskich, współczesne sposoby kształtowania nowych zespołów zabudowy, kwestia tożsamości i autentyzmu struktur miejskich, a także nowa struktura relacji pomiędzy uczestnikami „gry o przestrzeń”.

W ramach dyskusji, w której wzięli udział uczestnicy spotkania, poruszano m.in. takie tematy jak: percepcja systemu przestrzeni publicznej miasta przez mieszkańców, lokalne przykłady przestrzeni przyjaznej, kwestie związane z odpornością miast na zmiany klimatu oraz jakością środowiska miejskiego, lokalizacja instalacji energetycznych w mieście, dostępność przestrzeni publicznej, czy wizje zagospodarowania Placu Węglowego w Gdańsku.

Zapis transmisji

Cykl spotkań z ekspertami FarU

Trzy spotkania w trzy miesiące, które zostały zorganizowane przez Uczelnie Fahrenheita pod wspólnym hasłem „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos” to cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych, a także kierunków rozwoju przestrzeni publicznych w miastach. Wykłady ekspertów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowano wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej.
Pierwszy wykład pt. „Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne” 28 kwietnia wygłosił dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG, drugi pt. „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej” 26 maja wygłosili: prof. dr hab. Lidia Wolska, dr hab. Magdalena Błażek, dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. PG, a trzeci pt. „Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej” wygłosił prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens. Spotkania odbyły się w formule hybrydowej – w siedzibach uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zapis transmisji każdego wykładu jest dostępny na kanale FarU na You Tube.

Więcej informacji o cyklu  

Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Agata Cymanowska/PG