Sukces pracowników UG w Programie Horyzont 2020

Projekt pt. Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (MINDtheGEPs) kierowany przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, przewodniczącą rektorskiej Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki, otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020.

W Uniwersytecie Gdańskim projekt będzie realizowany w formule wykraczającej poza jeden wydział, w jego wdrażanie poza pracownikami MWB UG i GUMed zaangażowani będą przede wszystkim pracownicy następujących jednostek: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – mgr Izabela Raszczyk, Wydziału Nauk Społecznych - dr Magdalena Żadkowska i prof. UG, dr hab. Natasza Kossakowska-Berezecka oraz Wydziału Biologii i Wydziału Ekonomicznego. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest Università degli Studi di Torino (Włochy), poza Uniwersytetem Gdańskim w badaniach uczestniczyć będą także następujące instytucje: National Research Council (Włochy), Institute of Technology Tralee (Irlandia), Uniwersytet Jagielloński (Polska), School of Electrical Engineering-University of Belgrade (Serbia), Fundacion para la promocion de la Innovacion, Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en la Industria de la Automocion de Galicia (Hiszpania), Knowledge and Innovation (Włochy), Uppsala University (Szwecja), Elsevier (Holandia).

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 200 tys. euro.

Głównym celem projektu, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, jest stworzenie w UG planu działań instytucjonalnych (Plan Równości Płci, ang. Gender Equality Plan), prowadzących do promowania równości kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Promowanie równości płci jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont 2020, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczymi.

Planowane działania mają na celu zwiększenie udziału kobiet w organach decyzyjnych i kierowniczych uczelni, powoływanie rzecznika ds. równości płci oraz prowadzenie otwartych i skierowanych do określonych grup pracowników szkoleń a także monitorowanie procesów rekrutacji i awansów na stanowiska naukowe i administracyjne pod kątem równości szans. Środki uzyskane w ramach projektu MindtheGEPs powinny pozwolić na zorganizowanie szeregu działań mających na celu podniesienie świadomości kadry akademickiej w zakresie realizowania polityki równych szans kobiet i mężczyzn, a także pozwolić na opracowanie planu działań zmierzających do przyśpieszenia zmian strukturalnych i stosowania integracyjnego podejścia.

Projekt MINDtheGEPs jest kontynuacją realizowanego przez UG w latach 2017-2020, w ramach programu Horyzont 2020, projektu STARBIOS 2 – Structural Transformation to Attain Responsible Bioscience, koordynowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, który dał podstawy do powołania w UG rektorskiej Komisji do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności uczelni i pozwolił na zwrócenie uwagi na potrzebę zdiagnozowania sytuacji kobiet i mężczyzn w UG. Efektem realizacji projektu STARBIOS2 jest m.in. raport: „Kobiety w nauce – Zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci”, który już wkrótce będzie ogólnie dostępny.

Projekt będzie realizowany w ramach tematu H2020 - Swafs-09-2018-2019-2020 „Wspieranie organizacji badawczych we wdrażaniu Planów Równości Płci”.  

Biuro Rzecznika Prasowego