Młodzi naukowcy z UG ze stypendium MEiN

Dr Aleksandra Maria Kocot z Wydziału Biologii UG, dr Hanna Obracht-Prondzyńska i dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych, a także dr Illia Serdiuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymali stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej w 2022 r.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło już wyniki konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Otrzymały je cztery młode, uzdolnione osoby z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

fot.

Dr Aleksandra Maria Kocot z Katedry Mikrobiologii Wydziału Biologii otrzymała stypendium w dziedzinie nauk rolniczych - technologia żywności i żywienia. Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia, ze specjalnością mikrobiologia przemysłowa i żywności. Dotychczasowe badania naukowe koncentrowały się na biofilmach bakteryjnych – ocenie zależności pomiędzy komórkami bakteryjnymi w biofilmach mieszanych, wpływie interakcji na wzrost oraz inaktywację drobnoustrojów w zależności od układów hodowlanych oraz stopnia rozwoju biofilmów z  zastosowaniem różnych grup środków dezynfekcyjnych. Tematykę biofilmów zgłębiała realizując badania w ramach pracy doktorskiej, kierując w latach 2017-2020 projektem PRELUDIUM finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz podczas dwóch wyjazdów zagranicznych. Obecnie post doc w projekcie OPUS kierowanym przez dr hab. Magdalenę Płotkę, gdzie kontynuuje badania nad biofilmami, wykorzystując potencjał enzymów litycznych pochodzenia fagowego z zwalczaniu biofilmów tworzonych przez bakterie Gram-ujemne.  

fot.

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Społecznych otrzymała stypendium w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych - architektura i urbanistyka. To architektka, urbanistka i analityczka danych. Zajmuje się projektowaniem w oparciu o dane, posługując się narzędziami GIS oraz metodami uczenia maszynowego. Za doktorat obroniony z wyróżnieniem, poświęcony badaniom nad rozwojem funkcjonalno-przestrzennym małych miast oraz analizie wpływu procesu metropolizacji na zmiany w strukturze sieci osadniczej regionu, badaczka otrzymała pięć nagród, w tym dwie ministerialne oraz Polskiej Akademii Nauk. Obecnie zajmuje się analizą wielkich zbiorów danych oraz informacji przestrzennych, w tym np. oceną percepcji miasta przez pryzmat danych z mediów społecznościowych.

fot.

Dr Marcin Połom z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydziału Nauk Społecznych otrzymał stypendium w dziedzinie nauk społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Jest geografem transportu, od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące miejskiego transportu elektrycznego, w szczególności transportu trolejbusowego i autobusów elektrycznych. Nagrodzana rozprawa doktorska dotyczyła interdyscyplinarnych analiz rozwoju transportu trolejbusowego w Polsce po 1989 r. W latach 2017-2021 kierował grantem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki poświęcony społeczno-ekonomicznym, środowiskowym i technicznym aspektom rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecne badania i najnowsze prace naukowe dotyczą E-rewolucji w transporcie miejskim. Jest autorem blisko 150 publikacji naukowych, w tym 15 posiadających współczynnik impact factor.

fot.

Dr Illia Serdiuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał stypednium w dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – nauki fizyczne. Jest naukowcem, który prowadzi badania nad wykorzystaniem materiałów organicznych w technologiach, m.in. w elektronice. W roku 2020 Projekt „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”, którego kierownikiem był dr Illia Serdiuk, został zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu LIDER XI i otrzymując 1,5 mln PLN, a w 2021 r. dr  Illia Serdiuk otrzymał Nagrodę Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii  Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości.  Kilka miesięcy później naukowiec otrzymał grant w konkursie Sonata 16 Narodowego Centrum Nauki. Dzięki przyznanej kwocie blisko 790 tys. zł, przez trzy lata, będzie realizował z zespołem projekt pt. Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?

W 17. Edycji konkursu Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Otrzymali je młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Stypendia zostały przyznane na okres trzech lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

Pełna lista nagrodzonych na str. MEiN

EMW/Zespół Prasowy UG