Sześciomiesięczny staż w Instytucie Morskim w Hiszpanii z programu Komisji Europejskiej JAE Intro ICUs 2020

Staż w ramach programu JAE Intro ICUs 2020.

Instytut Biologii Morskiej (IIM-CSIC) w Hiszpanii oferuje sześć dotacji na prace magisterskie prowadzone w ich instytucji, w ramach programu JAE Intro ICUs 2020. Nabór wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej JAE Intro ICUs 2020 ma na celu promowanie badań naukowych o tematyce morskiej wśród studentów studiów magisterskich na uniwersytetach europejskich, w tym SEA-EU.

 

Instytut Biologii Morskiej, będący częścią Hiszpańskiej Krajowej Rady ds. Badań Naukowych, jest jedną z najważniejszych instytucji badawczych w Hiszpanii, trzecią taką instytucją w Europie i siódmą na świecie.

Stypendium, które umożliwić ma promowanie badań naukowych o tematyce morskiej wśród studentów studiów magisterskich, potrwa 6 miesięcy (styczeń – czerwiec 2021), a miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie 800 €. Tematyka prac magisterskich powinna dotyczyć jednego z sześciu zagadnień wyszczególnionych w zaproszeniu do składania wniosków, tj.:

  • badanie lądowo-morskiej wymiany metali ziem rzadkich (REE),
  • poznawanie genetyki wzorców pigmentacji u ryb i ewolucji ubarwienia maskującego,
  • opracowanie technik sztucznej inteligencji (AI) do identyfikacji płaszczek i innych populacji ryb,
  • opracowanie markerów molekularnych do badania związków pokrewieństwa u przybrzeżnych spodoustych,
  • ocena wpływu ocieplenia i turbulencji wody morskiej na reakcje ekofizjologiczne małży Polititapes rhomboides,
  • badanie interakcji mikrobiologicznych w makroalgach i opracowywanie technik zwalczania chorób w akwakulturze.

Zainteresowani ofertą studenci powinni przesłać swoje zgłoszenie w jednym pliku pdf, zawierającym list motywacyjny (maks. 1 strona) oraz CV (maks. 4 strony), w tym:

  • szczegółowy opis doświadczenia naukowego i zawodowego
  • podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo),
  • stopień znajomości języków obcych,
  • ocena w skali GPA (średnia ocen punktów) w jednostkach wykorzystywanych przez instytucję macierzystą, ze wszystkich kursów z wyłączeniem oceny pracy dyplomowej dla każdego dyplomu, uzyskanego lub w trakcie studiów. Ponadto, GPA musi zostać przekształcone na skalę od 0 do 10,00.

Powyższy dokument powinien być wysłany do prof. Fran Saborido-Rey na email jaeintro@iim.csic.es.

Kandydaci mogą składać wnioski w terminie od 1 września do 30 października 2020.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce informacyjnej oraz na stronach IIM-CSIC i euraxess.

logo Sea-EU
Biuro Rzecznika Prasowego