Sześć nowych projektów UG dofinansowanych z MEiN

Konferencje, wydarzenia oraz portal popularnonaukowy - m.in. te inicjatywy zostały w tym roku dofinansowane z programów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Łącznie środki rządowe otrzymało sześć projektów Uniwersytetu Gdańskiego:

 

Fossil Record in Resins and Sediments - 25th Anniversary of Museum of Amber Inclusions UG, WB

Program: Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych.

Komentarz kierownika projektu, dr Elżbiety Sontag

Muzeum Inkluzji w Bursztynie w przyszłym roku obchodzi 25 lat i od początku tego roku myśleliśmy o dużej międzynarodowej konferencji paleontologicznej. W marcu dowiedziałam się o naborze wniosków w programie MEiN – Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych. Złożyliśmy dokumenty i… udało się!

Projekt zakłada przygotowanie i realizację Konferencji Paleontologicznej pt. "Fossil Record in Resins and Sediments - 25th Anniversary of Museum of Amber Inclusions University of Gdańsk". Odbędzie się ona na Wydziale Biologii UG w dniach 23-26 maja 2023 r. Prowadzona będzie w języku angielskim (w przygotowaniu jest strona internetowa).

Konferencja ma na celu rozpropagowanie wiedzy o kopalnych żywicach i zawartych w nich skamieniałościach (inkluzjach) oraz ukazanie potencjału badawczego bursztynu i jednocześnie gdańskiej, uniwersyteckiej kolekcji inkluzji. Kierowana jest do przedstawicieli dziedzin nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi oraz studentów i doktorantów, którzy mogą być zainteresowani poszerzeniem zakresu swoich badań o żywice kopalne. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na walory poznawcze i naukowe eoceńskiego bursztynu bałtyckiego oraz propagowanie nowoczesnych metod badań i preparatyki.

Dotacja MEiN z programu – Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych umożliwi nam zorganizowanie pierwszej na WB konferencji paleontologicznej.

 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w Służbie Rodziny”, WNS

Programu: Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych;

Komentarz kierownika projektu  – dr hab. Marii Kaźmierczak, prof. UG:

Człowiek kroczy przez życie w rodzinie, z rodziną i realizuje się w kontekście relacji rodzinnych. Rodzina powinna dawać poczucie stabilności – to bezpieczna przystań, z której wyruszamy i która staje się impulsem do kształtowania drogi własnego życia. Na tej drodze napotykamy różnego rodzaju kryzysy normatywne, związane z cyklem życia rodziny oraz kryzysy nienormatywne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Blisko od dwóch lat żyjemy w atmosferze lęku i niepewności w związku z pandemią COVID-19 oraz czasem wojny w Ukrainie. Obie te sytuacje wpływają na każdego z nas indywidualnie i na całe nasze rodziny - jesteśmy osłabieni konsekwencjami pandemii, aktualnie angażujemy nasze zasoby w pomaganie rodzinom uchodźców, które doświadczyły traumy wojennej.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny - rodzina w cyklu życia” odbyła się w dniach 26-27 września na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do prezentacji  wyników najnowszych badań naukowych dotyczących życia rodzinnego, a także dyskusji i refleksji nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny w cyklu przechodzenia przez etapy jej rozwoju, z których każdy jest równie ważny. W trakcie konferencji nawiązana została współpraca pomiędzy akademikami i praktykami, którzy na co dzień wspierają różne systemy rodzinne. Zagadnienia dotyczące obszaru życia poruszone zostały w trakcie wykładów plenarnych, sesji tematycznych i sympozjów, sesji plakatowej, a także podczas warsztatów.

Konferencja odbyła się pod patronatem Radia MORS, które w ramach serii "UG przedstawia" przeprowadziło 2 wywiady z keynote speakerkami. W pierwszym z nich udział wzięły dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ oraz dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM. Poruszono m.in. tematy rodzin, gdzie istnieje problem alkoholowy, nawyków młodych rodziców, tego gdzie młodzież szuka dziś autorytetów, a także roli Internetu w dzieciństwie - czy jest tylko zagrożeniem, a może jednak szansą? Rozmowa jest dostępna pod linkiem: https://open.spotify.com/episode/0hopH6CZbyhlDzYIcOKyD85

Wśród tematów wywiadu z dr hab. Iwoną Janicką, prof. UŁ oraz dr hab. Katarzyną Walęcką-Matyja, prof. UŁ pojawiły się m.in. to, jak na nasze zdrowie wpływa posiadanie rodziny, wartości w rodzinach konserwatywnych i liberalnych, dyskusja o tym, czy przyjaciele potrafią zastąpić rodzinę, a także o tolerancji w Polsce i potrzebie edukowania. Rozmowa już wkrótce będzie dostępna w kanałach streamingowych Radia MORS (np. na profilu Radia w serwisie Spotify: https://open.spotify.com/show/14KlHa4YATboNFjIUIbK7b).

V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, WNS 

Program: Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych.

Komentarz kierownika projektu  – dr hab. Krystyny Adamskiej, prof. UG :

Środki przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wsparły możliwość wymiany i szerzenia myśli na temat roli jednostki w organizacji oraz znaczenia jakości relacji społecznych, w tym przejrzystości opartej na fundamentalnych zasadach współdziałania. Dzięki przyznanym środkom można było m.in. zorganizować debatę w duchu hasła przewodniego „Organizacja i Demokracja”.

V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji miał miejsce w dniach 12-14.09.2022 na Wydziale Nauk Społecznych UG pod hasłem „Organizacja i Demokracja”. Uczestniczkami i uczestnikami zjazdu były osoby, które należą do PSPO, ale także osoby spoza stowarzyszenia, tj. praktycy organizacji, koncentrujący się na zachowaniach organizacyjnych.

Celem zjazdu była wymiana informacji na temat współczesnych badań nad psychologicznymi aspektami funkcjonowania jednostki w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społecznego. Podnoszono takie zagadnienia, jak: sprawiedliwość organizacyjna, jakość życia, mobbing, stress w pracy i wiele innych. Zaproszonymi gośćmi byli: profesor ETH Gudela Grote, której  badania koncentrują się na rosnącej elastyczności i wirtualności pracy, prof. Uniwersytetu w Walencji Vicente Martínez-Tur, którego przedmiotem zainteresowania badawczego jest zrównoważony rozwój, m.in. poprzez otwieranie się organizacji na osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz dr hab. Maciej Wojciechowski, którego badania dotyczą zinstytucjonalizowanej sytuacji różnicy zdań między sędziami, a także komunikacyjnych i emocjonalnych aspektów pracy sędziego.

 

Nauka? Taką - to ja lubię! - popularyzacja matematyki, fizyki i informatyki, WMFI UG

Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu

Kierownik projektu: dr Hanna Furmańczyk

Projekt jest przedłużeniem inicjatywy online z 2021 r. o tej samej nazwie. Na WMFI odbyły się już trzy wydarzenia z tego cyklu. Aby rozszerzyć zasięg akcji organizatorzy planują stworzyć portal popularyzujący naukę pt. „Nauka? Taką - to ja lubię!” oraz zorganizować więcej imprez związanych z naukami ścisłymi. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” przeznaczyło 133 710 zł.

Czytając projekt możemy znaleźć m.in. informacje o Escape Roomie tematycznie związanym z naukami ścisłymi, „Ogródku matematycznym” dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, czy konkursie dla dzieci i młodzieży z tworzenia materiałów edukacyjnych dla swoich rówieśników. 

W planach na portal “Nauka? Taką - to ja lubię!” znajdziemy natomiast webinaria i kursy e-learningowe z zakresu matematyki, fizyki i informatyki przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz platformę do komunikacji z pracownikami Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Każdy zainteresowany będzie mógł zwrócić się z nurtującym go pytaniem dotyczącym zasad działania otaczającego nas świata i uzyskać na nie odpowiedź. Najciekawsze wymiany zostaną opublikowane na stronie. 

Celem tej inicjatywy jest m.in. stworzenie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, poprawa postrzegania i podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych. To także świetna okazja dla WMFI, aby upowszechnić wśród młodzieży informacje o prowadzonych na wydziale badaniach oraz aby nawiązać ściślejszą współpracę ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi.

 

Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse, WPiA UG

Program ”Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych”

Komitet organizacyjny projektu: prof. dr hab. Andrzej Powałowski, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, i dr Hanna Wolska.

Prawnicy z WPiA otrzymali dofinansowanie w wysokości 29 480 zł na międzynarodową konferencję, w której badacze z Polski, Czech i Niemiec będą mogli przedstawić wyniki swoich najnowszych badań. Wystąpienia i materiały powstałe w ramach wydarzenia zostaną uwzględnione w  sprawozdaniu merytorycznym, które pojawi się na stronie WPiA UG. 

Podczas dwudniowej konferencji usłyszymy prelegentów  z UG, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Giessen i Uniwersytet Masaryka w Brnie. Jedną z idei projektu jest przeprowadzenie dyskusji, w której kładzie się nacisk na argumentację i retorykę, aby przeciwdziałać zjawiskom brutalizacji i wulgaryzacji języka występujących również i w środowisku akademickim. 

 

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Kultura solidarności w przestrzeni edukacyjnej, Wydział Filologiczny UG

Program: Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych

Autor projektu - dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Kongresu - prof. dr hab Grażyna Tomaszewska

Po Uniwersytecie Jagielońskim, Śląskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelski i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyszedł czas na Uniwersytet Gdański. Między 19 a 22 października br. na Wydziale Filologicznym UG  odbędzie się piąty Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Tegoroczne hasło wydarzenia to “Kultura solidarności w przestrzeni edukacyjnej”. Wezmą w niej udział naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele różnych instytucji. 

Celem spotkania jest debata nad stanem edukacji polonistycznej, wypracowanie języka dydaktyki polonistycznej uwrażliwionego na budowanie wspólnoty oraz rzeczywisty wpływ na praktykę edukacyjną. Uczestnicy wspólnie poszukają rozwiązań w przestrzeni edukacyjnej dla przełamywania różnego typu separacji, obcości, podziałów niszczących podstawy wspólnotowego istnienia. Wyniki kongresu zostaną przekazane władzom ministerialnym, dzięki czemu rozważania teoretyczne będzie można przełożyć na praktykę. 

Projekt został dofinansowany na 128 920 zł z programu MEiN “Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych”. Jego autorem jest dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG, a przewodniczącą komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

Strona kongresu

 

Elżbieta Michalak-Witkowska, Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG