Konferencja z cyklu: "Wielkie religie świata w języku i kulturze". Podsumowanie

III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo” odbyła się w dniach 17-18 listopada 2022 r. pod honorowym patronatem Rektora prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego. Wydarzenie zorganizowali pracownicy badawczo-dydaktyczni dwóch zakładów w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym UG.

Głównymi organizatorkami konferencji były: dr hab. Magdalena Jaszczewska, dr Tatiana Kopac i dr Wanda Stec. Tegoroczna konferencja została przeprowadzona w trybie online na platformie MS Teams. Uroczystego otwarcia dokonali i słowo wstępne wygłosili Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Mirosław Przylipiak oraz Dyrektor Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG.

Konferencja zgromadziła przede wszystkim filologów (językoznawców i literaturoznawców), ale także teologów, historyków i etnografów, reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki akademickie, którzy zapoznali uczestników z wynikami swoich badań w zakresie interakcji chrześcijaństwa i judaizmu na płaszczyźnie językowo-kulturowej.
W obradach wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universidad Complutense de Madrid, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Verum w Warszawie i Krakowskiego Instytutu Logoterapii, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja miała wymiar międzynarodowy – uczestniczyli w niej naukowcy reprezentujący Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa w Ukrainie, z którym Uniwersytet Gdański w kwietniu b.r. podpisał porozumienie o współpracy naukowej, w tym Dziekani i Prodziekan dwóch wydziałów – Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Historii i Filozofii. Ukraińscy uczeni, pomimo trwającej okrutnej wojny i tymczasowej okupacji przez Rosję części ich kraju, wystąpili z referatami i aktywnie uczestniczyli w dyskusji naukowej. W pierwszym dniu konferencji w obradach zdalnych wzięło udział 27 osób, w drugim – 20. Językami roboczymi były: polski, ukraiński i rosyjski.

Tegoroczne spotkanie naukowe, poświęcone wspólnemu dziedzictwu dwóch wielkich monoteistycznych religii – chrześcijaństwa i judaizmu w języku i kulturze narodów na terenie Europy, było bardzo interesujące i owocne, posłużyło bowiem wymianie poglądów i refleksji na poruszane tematy, prezentacji osiągnięć i wskazaniu nowych obszarów badawczych. Pokłosiem konferencji będzie publikacja naukowa w postaci recenzowanej monografii wieloautorskiej, zawierającej teksty uczestników.

dr Wanda Stec/WF